Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków.

Automatyka i robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem.

Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku automatyka i robotyka:

 • automatyka przemysłowa
 • przemysłowe systemy automatyki i robotyki
 • roboty mobilne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • automatyka elektroniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • mechatronika i robotyka
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
 • roboty mobilne
 • technologie informacyjne w automatyce
 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
 • systemy sterowania w automatyce i robotyce
 • sterowanie w układach robotycznych
 • systemy sterowania procesami przemysłowymi.

Dla kogo studia na kierunku automatyka i robotyka

Kandydaci na studia to przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, nie mające trudności w nauce takich przedmiotów jak fizyka, matematyka.

Zmysł technologiczny, zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami sterującymi, kreatywność techniczna i chęć stałego poszerzania wiedzy stanowią przesłankę do wyboru tego kierunku.

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • metody numeryczne
 • fizyka dla inżynierów
 • systemy SCADA
 • metrologia
 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy elektroniki
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej
 • sygnały i systemy dynamiczne
 • technika regulacji automatycznej
 • podstawy robotyki
 • sterowanie procesami ciągłymi
 • sterowanie robotów
 • automatyka napędu elektrycznego
 • systemy czasu rzeczywistego
 • programowanie obiektowe
 • modelowanie i symulacja
 • podstawy energoelektroniki
 • metody analizy danych
 • sterowanie procesami dyskretnymi.

Wiele zajęć ma charakter praktyczny, laboratoryjny

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyka i robotyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają dwa lub trzy wybrane spośród:

 • język obcy
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język polski.

W niepublicznych szkołach wyższych o przyjęciu na studia decyduje przeważnie kolejność zgłoszeń.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku automatyka i robotyka

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w charakterze:

 • pro­jek­tanta sys­temów sterowania, automatyzacji
 • pro­gramisty robotów przemysłowych
 • inżyniera sys­temów zrobotyzowanych
 • pro­gramisty pro­gramowal­nych sterown­ików logicznych
 • inżyniera sys­temów wizyjnych
 • inżyniera ser­wisu
 • inżyniera utrzy­ma­nia ruchu
 • inżynier ds. techniczno-handlowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów automatyki i robotyki to przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne, hand­lowe i usłu­gowe, głównie z sek­tora elek­trotech­nicznego, elek­tron­icznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czego oraz ochrony środowiska. Firmy świad­czące usługi z zakresu pro­jek­towa­nia, ser­wisu, eksploat­acji i wdrożeń sys­temów automatyki i robotyki. Przed­siębiorstwa wprowadza­ją­ce automatyza­cję i robo­t­yza­cję do pro­cesów wytwarzania.

Opinie o kierunku automatyka i robotyka

Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza do gospodarki, przemysłu i nauki.

Studia na automatyce i robotyce mają charakter praktyczny.

Po ukończeniu kierunku będziesz umiał zaprojektować i eksploatować systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

O swojej pasji związanej z kreacją mechaniczną i obdarowaniem robotów świadomością oraz przełamywaniu barier opowiadają Jakub i Marcin:


Kierunki pokrewne do kierunku automatyka i robotyka

Jakie uczelnie oferują kierunek automatyka i robotyka

W których miastach można studiować kierunek automatyka i robotyka

Komentarze (1)

Adam
Automatyka i robotyka to trudne, ciężkie studia. Ale bardzo praktyczne i perspektywiczne w dobie robotyzacji i automatyzacji coraz większej liczby procesów.
05.11.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie