Szczegółowy opis uczelni

Studia w AMW w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus - wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach. Studenci nie muszą więc pokonywać dużych odległości.

Strukturę uczelni stanowią:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Studenci cywilni mają do wyboru: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo morskie państwa, technologie kosmiczne i satelitarne, wojsko w systemie służb publicznych, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz studia marynistyczne.

Studenci wojskowi kształcą się na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn.

W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę na czternastu kierunkach studiów podyplomowych: zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu logistyką, zastosowaniu systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej, hydrografii, inżynierii systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa, systemy informacji przestrzennej, bezpieczeństwa morskich granic państwa, edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowaniu pedagogicznym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, marketingu politycznym, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, zamówieniach publicznych oraz użyciu siły na morzu w prawie międzynarodowym.

W Ośrodku Szkoleniowym AMW uczelnia organizuje kursy zgodnie z konwencją STCW 78/95, w tym kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne zatwierdzone przez IMO.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ?

 • CIEKAWA OFERTA STUDIÓW O UNIKATOWYCH SPECJALNOŚCIACH
 • MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU LABOLATORIÓW SPECJALISTYCZYCH zwłaszcza mostka nawigacyjnego, trenażera artyleryjskiego, nowoczesnych sal informatycznych, symulatora zarządzania kryzysowego, symulatora strzeleckiego i innych
 • AKTYWNE KOŁA STUDENCKIE: Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, Obronności, Nawigacyjne, Meteorologiczno-Oceanograficzne, Mechaniczne, Informatyczne, Nauk Społecznych Desideratio i wiele innych
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - możliwość wyjazdów w ramach programów Erasmus+ (Grecja, Czechy, Turcja, Chorwacja, Litwa, Słowacja, Bułgaria) wizyty i wykłady otwarte wybitnych przedstawicieli nauki i praktyków
 • DOMY STUDENCKIE, STYPENDIA – Uczelnia dysponuje 3 domami studenckimi z 1 i 2-osobowymi pokojami oraz oferuje wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • ZAPLECZE SPORTOWE - Uczelnia dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowym

W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, Akademickie Centrum Sportowe i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. Uczelnia ma własne wydawnictwo, służbę zdrowia i Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w m. Czernica.


Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję ośrodka badawczo-naukowego. Sukcesami międzynarodowymi mogą pochwalić się podchorążowie, którzy regularnie reprezentują uczelnię na konferencjach i w zawodach sportowych we Francji, Turcji i Włoszech.


Kierunki i specjalności

studia cywilne I stopnia

 1. Nawigacja – specjalności: hydrografia i systemy informacji przestrzennej, nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim, nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich, nawigacyjna obsługa sektora offshore, eksploatacja statku morskiego;
 2. Informatyka – specjalności: programowanie aplikacji użytkowych, programowanie robotów mobilnych, sieci komputerowe, biznesowe systemy informatyczne;
 3. Mechanika i Budowa Maszyn – specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, inżynierskie zastosowanie komputerów;
 4. Mechatronika – specjalności: inżynieria bezpieczeństwa technicznego, eksploatacja systemów mechatronicznych, techniki komputerowe w mechatronice;
 5. Automatyka i Robotyka – specjalności: elektroautomatyka okrętowa, informatyka stosowana;
 6. Bezpieczeństwo Narodowe - specjalności: bezpieczeństwo morskie państwa, bezpieczeństwo publiczne (specjalność obejmująca program szkolenia podstawowego dla kandydatów do służby w Policji);
 7. Bezpieczeństwo Wewnętrzne - specjalności zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (specjalność obejmująca program szkolenia podstawowego dla kandydatów do służby w Policji);
 8. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 9. Bezpieczeństwo morskie państwa - specjalności: siły morskie współczesnego państwa, bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce;
 10. Stosunki Międzynarodowe - specjalności: Bezpieczeństwo Państwa w XX w., samorząd w państwach UE;
 11. Wojsko w systemie służb publicznych
 12. Pedagogika – specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie obronne i resocjalizacja. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną;

studia cywilne II stopnia

 1. Nawigacja - specjalności: nawigacja morska;
 2. Mechanika i Budowa Maszyn - specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, inżynierskie zastosowanie komputerów;
 3. Technologie satelitarne i kosmiczne;
 4. Bezpieczeństwo Narodowe - specjalności: Bezpieczeństwo morskie państwa, międzynarodowe prawo humanitarne i migracje, bezpieczeństwo publiczne.
 5. Bezpieczeństwo Wewnętrzne - specjalności: zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, maritime security and migrations (cały drugi rok w języku angielskim);
 6. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - specjalności: systemy geoinformacyjne, systemy informatyczne w administracji publicznej;
 7. Stosunki Międzynarodowe - specjalności: profil praktyczny
 8. Pedagogika - specjalności: profil praktyczny.

studia wojskowe kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

 1. Nawigacja (spec. eksploatacja okrętowych systemów pokładowych),
 2. Informatyka (spec. morskie systemy teleinformatyczne),
 3. Mechanika i budowa maszyn (spec. eksploatacja siłowni okrętowych),
 4. Mechatronika (spec. eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego)
 5. Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Rekrutacja na studia

Informacje o rekrutacji na studia cywilne - TUTAJ

Informacje o rekrutacji na studia wojskowe - TUTAJ

Informacje o studiach podyplomowych - TUTAJ

Studia podyplomowe

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prowadzi studia podyplomowe:

Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej
Hydrografia
Systemy informacji przestrzennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi studia podyplomowe:

Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie logistyką
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych
Logistyka działań humanitarnych
Menadżer do spraw analiz i zarządzania bezpieczeństwem
Zarządzanie projektami
Cyberbezpieczeństwo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi studia podyplomowe:

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
Przygotowanie pedagogiczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Dyplomacja
Działalność organizacji pozarządowych w UE
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnym
Urzędnik instytucji cywilnych i wojskowych w Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo imprez masowych
Gerontologia
Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI w.

Skontaktuj się z nami

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

Dziekanat Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
tel. 261 26 29 23
e-mail: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
tel. 261 26 26 10
e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
tel. 261 26 26 48
e-mail: rekrutacja.wme@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel. 261 26 28 12
e-mail: rekrutacja.wnhis@amw.gdynia.pl

https://www.amw.gdynia.pl/


Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Studiuj informatykę w Akademii Marynarki Woje...

Tym, co wyróżnia kierunek Informatyka realizowany na AMW w Gdyni od podobnych studiów w innych uczelniach, jest skuteczność w pozyskiwaniu…

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - nawigac...

Studia na kierunku nawigacja prowadzone są przez Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szczegóły poniżej w…

​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów We...

​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) ma w swej ofercie popularny kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Rekrutacja na Akademii Marynarki Wojennej

Na których kierunkach można jeszcze podjąć studia w Akademii Marynarki Wojennej? Jak długo potrwa tegoroczna rekrutacja? Czytaj tekst poniżej.

Lokalizacja