Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych oraz społecznych, stanowiącej podstawę zrozumienia czym właściwe jest bezpieczeństwo wewnętrzne. W Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w ramach trzech specjalności – Kryminologia i kryminalistyka, Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe.

Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Kadra akademicka

Kadra akademicka Wyższej Szkoły Prawa składa się w dużej mierze z praktyków, którzy dzielą się ze studentami wiedzą, doświadczeniem, warsztatem pracy, aby zapewnić absolwentom możliwość dołączenia do grona specjalistów pracujących w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodatkowo kameralne warunki studiowania umożliwiają indywidualne podejście do każdego studenta, a tym samym realne wsparcie Uczelni na ścieżce rozwoju w kierunku realizacji planów zawodowych.

Dowiedz się więcej o kadrze akademickiej WSP

Program studiów

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje przedmioty takie jak: podstawy prawa, bezpieczeństwo publiczne, prawo karne, prawo o wykroczeniach, nauka o państwie i administracji publicznej, kryminalistyka, instytucje bezpieczeństwa państwa, służby ratownicze, podstawy procesu karnego, bezpieczeństwo militarne RP, penitencjarystyka, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwalczanie terroryzmu, międzynarodowa współpraca policyjna czy kurs pierwszej pomocy. Ponadto na każdej ze specjalności przewidziano przedmioty dodatkowe, np.:

 • na specjalności Kryminologia i kryminalistyka: kryminologia, technika kryminalistyczna, czynności operacyjno-rozpoznawcze, badania medyczne w kryminalistyce, wykrywanie kłamstwa, dowodzenie zabójstw, praca negocjatora policyjnego, detektywistyka
 • na specjalności Cyberbezpieczeństwo: bezpieczeństwo systemów komputerowych, podstawy programowania, zabezpieczanie sprzętu elektronicznego do badań, cyberataki i wykrywanie włamań, informatyka śledcza, działania wywiadowcze w sieci, zwalczanie przestępstw komputerowych
 • na specjalności Zarządzanie kryzysowe: procedury i plany operacyjne, logistyka w sytuacjach kryzysowych, likwidacja skutków sytuacji kryzysowych, bezpieczeństwo imprez masowych, wojskowe i cywilne elementy systemu reagowania kryzysowego, współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.

Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w służbach mundurowych, inspekcjach i strażach, pionach do spraw bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego, służbach specjalnych, służbach celno-skarbowych, ale także w agencjach ochrony osób i mienia, firmach detektywistycznych oraz wszelkich instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym. Kończąc studia absolwent posiada nie tylko dyplom, ale również doświadczenie zawodowe uzyskane podczas 3-miesięcznych praktyk. Podczas studiów można także zgłosić się na staż w jednej z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Zobacz jak WSP przygotowuje studentów do pracy zawodowej

SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Kryminologia i kryminalistyka w WSP przygotowują do przyszłej pracy w pionach kryminalnych, operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych organów ścigania oraz instytucjach ds. bezpieczeństwa publicznego. Oprócz tradycyjnych wykładów, studenci podczas zajęć praktycznych w pracowni kryminalistycznej poznają tajniki techniki kryminalistycznej - dziedziny zajmującej się identyfikacją osób na podstawie pozostawionych w miejscu zdarzenia śladów, m.in. daktyloskopijnych (odciski palców), traseologicznych (odciski obuwia), osmologicznych (ślady zapachowe), konchoskopijnych (ślady małżowiny usznej) oraz cheiloskopijnych (ślady czerwieni wargowej). Na zajęciach w pracowni doświadczony funkcjonariusz Policji uczy dokonywania oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy, a także ujawniania, zabezpieczania śladów oraz sporządzania dokumentacji z tych czynności.

Czego nauczysz się studiując Kryminologię i kryminalistykę w Wyższej Szkole Prawa?

 • zdobędziesz wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z teorii przestępstw
 • poznasz skuteczne metody walki z przestępczością
 • nabędziesz umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym
 • zapoznasz się z zasadami procesowo-wykrywczymi, które są stosowane podczas dokonywania czynności dochodzeniowo-śledczych.

Więcej o specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Zobacz film:


SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Specjalność Cyberbezpieczeństwo na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSP przygotowuje studentów do podjęcia pracy w Policji, służbach specjalnych, wojsku czy organizacjach pozarządowych, instytucjach i firmach związanych z bezpieczeństwem IT. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z sektora IT, biegłych sądowych, wykonujących opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów, konsultantów bezpieczeństwa informacji czy funkcjonariuszy policji zwalczających cyberprzestępczość.

Czego nauczysz się studiując Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Prawa?

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępstwom popełnianym w cyberprzestrzeni
 • będziesz potrafił dokonać analizy śledczej, zabezpieczyć oraz odzyskać dane, właściwie udokumentować dowody
 • nauczysz się jak zabezpieczać sprzęt elektroniczny do badań, dokonać analizy aktywności i tożsamości użytkowników, kont pocztowych oraz wiadomości e-mail, zapewnić ochronę aplikacji webowych przez atakami, przeprowadzić analizę powłamaniową
 • poznasz podstaw programowania, aby lepiej rozmieć omawiane na zajęciach zjawiska.

Więcej o specjalności Cyberbezpieczeństwo

SPECJANOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Specjalność Zarządzenie kryzysowe na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSP przygotowuje studentów do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne, zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w wojsku oraz instytucjach zajmujących się analizą i monitorowaniem zagrożeń, ratownictwem i ochroną ludności, obroną cywilną, tworzeniem planów i procedur na wypadek sytuacji kryzysowych czy logistyką,.

Czego nauczysz się studiując Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa?

 • zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
 • zostaniesz przygotowany do podejmowania decyzji i zdecydowanych działań w sytuacji wystąpienia bezpośrednich zagrożeń na poziomie lokalnym i krajowym
 • nauczysz się podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, a także samodzielnego identyfikowania zagrożeń i znajdowania rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopaństwowym.

Więcej o specjalności Zarządzanie kryzysowe

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI