Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych oraz społecznych, stanowiącej podstawę zrozumienia czym właściwe jest bezpieczeństwo wewnętrzne. W Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w ramach trzech specjalności – Kryminologia i kryminalistyka, Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe.

Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Kadra akademicka

Kadra akademicka Wyższej Szkoły Prawa składa się w dużej mierze z praktyków, którzy dzielą się ze studentami wiedzą, doświadczeniem, warsztatem pracy, aby zapewnić absolwentom możliwość dołączenia do grona specjalistów pracujących w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodatkowo kameralne warunki studiowania umożliwiają indywidualne podejście do każdego studenta, a tym samym realne wsparcie Uczelni na ścieżce rozwoju w kierunku realizacji planów zawodowych.

Dowiedz się więcej o kadrze akademickiej WSP

Program studiów

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje przedmioty takie jak: podstawy prawa, bezpieczeństwo publiczne, prawo karne, prawo o wykroczeniach, nauka o państwie i administracji publicznej, kryminalistyka, instytucje bezpieczeństwa państwa, służby ratownicze, podstawy procesu karnego, bezpieczeństwo militarne RP, penitencjarystyka, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwalczanie terroryzmu, międzynarodowa współpraca policyjna czy kurs pierwszej pomocy. Ponadto na każdej ze specjalności przewidziano przedmioty dodatkowe, np.:

 • na specjalności Kryminologia i kryminalistyka: kryminologia, technika kryminalistyczna, czynności operacyjno-rozpoznawcze, badania medyczne w kryminalistyce, wykrywanie kłamstwa, dowodzenie zabójstw, praca negocjatora policyjnego, detektywistyka
 • na specjalności Cyberbezpieczeństwo: bezpieczeństwo systemów komputerowych, podstawy programowania, zabezpieczanie sprzętu elektronicznego do badań, cyberataki i wykrywanie włamań, informatyka śledcza, działania wywiadowcze w sieci, zwalczanie przestępstw komputerowych
 • na specjalności Zarządzanie kryzysowe: procedury i plany operacyjne, logistyka w sytuacjach kryzysowych, likwidacja skutków sytuacji kryzysowych, bezpieczeństwo imprez masowych, wojskowe i cywilne elementy systemu reagowania kryzysowego, współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.

Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w służbach mundurowych, inspekcjach i strażach, pionach do spraw bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego, służbach specjalnych, służbach celno-skarbowych, ale także w agencjach ochrony osób i mienia, firmach detektywistycznych oraz wszelkich instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym. Kończąc studia absolwent posiada nie tylko dyplom, ale również doświadczenie zawodowe uzyskane podczas 3-miesięcznych praktyk. Podczas studiów można także zgłosić się na staż w jednej z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Zobacz jak WSP przygotowuje studentów do pracy zawodowej

SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Kryminologia i kryminalistyka w WSP przygotowują do przyszłej pracy w pionach kryminalnych, operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych organów ścigania oraz instytucjach ds. bezpieczeństwa publicznego. Oprócz tradycyjnych wykładów, studenci podczas zajęć praktycznych w pracowni kryminalistycznej poznają tajniki techniki kryminalistycznej - dziedziny zajmującej się identyfikacją osób na podstawie pozostawionych w miejscu zdarzenia śladów, m.in. daktyloskopijnych (odciski palców), traseologicznych (odciski obuwia), osmologicznych (ślady zapachowe), konchoskopijnych (ślady małżowiny usznej) oraz cheiloskopijnych (ślady czerwieni wargowej). Na zajęciach w pracowni doświadczony funkcjonariusz Policji uczy dokonywania oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy, a także ujawniania, zabezpieczania śladów oraz sporządzania dokumentacji z tych czynności.

Czego nauczysz się studiując Kryminologię i kryminalistykę w Wyższej Szkole Prawa?

 • zdobędziesz wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z teorii przestępstw
 • poznasz skuteczne metody walki z przestępczością
 • nabędziesz umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym
 • zapoznasz się z zasadami procesowo-wykrywczymi, które są stosowane podczas dokonywania czynności dochodzeniowo-śledczych.

Więcej o specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Zobacz film:


SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Specjalność Cyberbezpieczeństwo na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSP przygotowuje studentów do podjęcia pracy w Policji, służbach specjalnych, wojsku czy organizacjach pozarządowych, instytucjach i firmach związanych z bezpieczeństwem IT. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z sektora IT, biegłych sądowych, wykonujących opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów, konsultantów bezpieczeństwa informacji czy funkcjonariuszy policji zwalczających cyberprzestępczość.

Czego nauczysz się studiując Cyberbezpieczeństwo w Wyższej Szkole Prawa?

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępstwom popełnianym w cyberprzestrzeni
 • będziesz potrafił dokonać analizy śledczej, zabezpieczyć oraz odzyskać dane, właściwie udokumentować dowody
 • nauczysz się jak zabezpieczać sprzęt elektroniczny do badań, dokonać analizy aktywności i tożsamości użytkowników, kont pocztowych oraz wiadomości e-mail, zapewnić ochronę aplikacji webowych przez atakami, przeprowadzić analizę powłamaniową
 • poznasz podstaw programowania, aby lepiej rozmieć omawiane na zajęciach zjawiska.

Więcej o specjalności Cyberbezpieczeństwo

SPECJANOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Specjalność Zarządzenie kryzysowe na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSP przygotowuje studentów do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne, zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w wojsku oraz instytucjach zajmujących się analizą i monitorowaniem zagrożeń, ratownictwem i ochroną ludności, obroną cywilną, tworzeniem planów i procedur na wypadek sytuacji kryzysowych czy logistyką,.

Czego nauczysz się studiując Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa?

 • zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
 • zostaniesz przygotowany do podejmowania decyzji i zdecydowanych działań w sytuacji wystąpienia bezpośrednich zagrożeń na poziomie lokalnym i krajowym
 • nauczysz się podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, a także samodzielnego identyfikowania zagrożeń i znajdowania rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopaństwowym.

Więcej o specjalności Zarządzanie kryzysowe

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie