Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wyróżnia się na tle innych uczelni prowadzących kierunek „PRAWO” pod wieloma względami. Atutem Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia. WSPiA zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas zajęć w WSPiA spotkasz takie osoby jak: prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości), prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku), prof. Zbigniew Czarnik (sędzią NSA), prof. Robert Sawuła (sędzią NSA). Nasza kadra to także kilkudziesięciu sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych dających gwarancje przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie.

Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w 2018 roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Tak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wyników egzaminów wstępnych na aplikacje. Egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzone zostały we wrześniu 2018 r. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że pod względem zdawalności na wybraną aplikację absolwenci „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej okazali się najlepsi w Polsce wśród osób, które ukończyły uczelnie niepubliczne. Zdawalność na poziomie ponad 45 proc. pozwoliła im wyprzedzić absolwentów m.in. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Co bardzo ważne WSPiA zajęła także pierwsze miejsce w Polsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne wśród uczelni publicznych i niepublicznych, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 200 osób. Absolwenci WSPiA okazali się lepsi m.in. od osób które ukończyły studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim czy Rzeszowskim.

Według przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) 95 procent absolwentów studiów prawniczych w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki.

WSPiA poza klasycznymi wykładami i ćwiczeniami oferuje swoim studentom specjalistyczne zajęcia praktyczne pozwalające doskonalić swoje umiejętności. Dlatego w naszej Uczelni będziesz uczestniczył także m.in. w warsztatach, pracowniach praktycznych i konwersatoriach z praktykami. Podczas takich zajęć prowadzący omawia ze studentami przykłady problemów prawnych, z którymi spotyka się w swojej codziennej pracy. Studenci naszej Uczelni poznając zawody, które w przyszłości będą wykonywać, uczestniczą np. w symulowanych rozprawach sądowych. Taka symulacja pozwala im wcielić się w różne role procesowe m.in. adwokata, prokuratora czy sędziego, a ich przygotowanie oceniają praktycy współpracujący z WSPiA.

W trakcie studiów możesz uczestniczyć w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Nowatorskim rozwiązaniem jest oferta obejmująca ŚCIEŻKĘ APLIKACYJNĄ, czyli cykl zajęć m.in. z sędziami, adwokatami, notariuszami, prokuratorami, których celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do zadnia egzaminu na aplikację. Podczas zajęć w ramach ścieżki aplikacyjnej systematyzowana jest wiedza zdobyta w czasie studiów. Rozwiązując testy dowiesz się jakie są Twoje szanse, liczone procentowo na zdanie egzaminu aplikacyjnego po zakończeniu studiów. Do[1]wiesz się w jakich obszarach jesteś mocny, a które dziedziny prawa wymagają pogłębienia wiedzy i w jakim stopniu. Ścieżka aplikacyjna to bezpłatna oferta dodatkowa dla studentów zainteresowanych zdawaniem na aplikacje prawnicze.

Program studiów uwzględnia także przedmioty, które przygotują Cię do podjęcia pracy w urzędach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach doradztwa podatkowego, bankach, firmach ubezpieczeniowych, a także w formacjach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna).

Przykładowe przedmioty na Prawie:

1 semestr:

 • Wstęp do nauk o państwie i prawie
 • Nauka o prawie
 • Doktryny społeczno - prawne
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Korzystanie z baz danych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Historia prawa
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Ochrona danych osobowych informacji niejawnych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

3 semestr:

 • Antyczne korzenie współczesnego prawa
 • Prawo cywilne - wprowadzenie
 • Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Prawo karne - wprowadzenie
 • Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie
 • Prawo administracyjne - wprowadzenie
 • Prawo administracyjne (cz.I) - ustrojowe
 • Prawo administracyjne (cz. II) - prawne formy działania administracji
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

4 semestr:

 • Prawo cywilne (cz. II) - prawo rzeczowe
 • Prawo karne (cz. II) - nauka o karze
 • Prawo administracyjne (cz.III)- materialne
 • Prawo o wykroczeniach
 • Prawo internetowe
 • Prawo wyznaniowe i kanoniczne
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

5 semestr:

 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Postępowanie karne - wprowadzenie
 • Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - wprowadzenie
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz.I) - postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. II) - postępowanie sądowoadministracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

6 semestr:

 • Postępowanie karne (cz.II) - przebieg postępowania
 • Prawo cywilne (cz.III) - zobowiązania
 • Prawo cywilne (cz. IV) - spadki
 • Finanse publiczne i prawo finansowe - wprowadzenie
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. I) - finanse publiczne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. II) - prawo podatkowe
 • Prawo cywilne (cz. V) - prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

7 semestr:

 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - bankowość i prawo bankowe
 • Legislacja
 • Publiczne prawo gospodarcze - wprowadzenie
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. II) - prawo ochrony konkurencyjności
 • Postępowanie cywilne - wprowadzenie
 • Postępowanie cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

8 semestr:

 • Postępowanie cywilne (cz. II) - przebieg postępowania
 • Prawo handlowe - wprowadzenie
 • Prawo handlowe (cz. I) - prawo spółek
 • Prawo handlowe (cz. II) - umowy handlowe
 • Prawo pracy - wprowadzenie
 • Prawo pracy (cz. I) - indywidualne i zbiorowe
 • Prawo pracy (cz. II) - prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo karne wykonawcze
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

9 semestr:

 • Retoryka
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Komparatystyka prawnicza - symulacje procesowe
 • Klinika Prawa
 • Prawo internetowe
 • Seminarium magisterskie

10 semestr:

 • Komparatystyka prawnicza - symulacje procesowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Stosowanie prawa
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni