Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 • jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • prowadzone w KOLEGIUM PRAWA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wyróżnia się na tle innych uczelni prowadzących kierunek „PRAWO” pod wieloma względami. Atutem Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia. WSPiA zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas zajęć w WSPiA spotkasz takie osoby jak: prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości), prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku), prof. Zbigniew Czarnik (sędzią NSA), prof. Robert Sawuła (sędzią NSA). Nasza kadra to także kilkudziesięciu sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych dających gwarancje przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie.

Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w 2018 roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Tak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wyników egzaminów wstępnych na aplikacje. Egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzone zostały we wrześniu 2018 r. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że pod względem zdawalności na wybraną aplikację absolwenci „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej okazali się najlepsi w Polsce wśród osób, które ukończyły uczelnie niepubliczne. Zdawalność na poziomie ponad 45 proc. pozwoliła im wyprzedzić absolwentów m.in. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Co bardzo ważne WSPiA zajęła także pierwsze miejsce w Polsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne wśród uczelni publicznych i niepublicznych, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 200 osób. Absolwenci WSPiA okazali się lepsi m.in. od osób które ukończyły studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim czy Rzeszowskim.

Według przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) 95 procent absolwentów studiów prawniczych w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki.

WSPiA poza klasycznymi wykładami i ćwiczeniami oferuje swoim studentom specjalistyczne zajęcia praktyczne pozwalające doskonalić swoje umiejętności. Dlatego w naszej Uczelni będziesz uczestniczył także m.in. w warsztatach, pracowniach praktycznych i konwersatoriach z praktykami. Podczas takich zajęć prowadzący omawia ze studentami przykłady problemów prawnych, z którymi spotyka się w swojej codziennej pracy. Studenci naszej Uczelni poznając zawody, które w przyszłości będą wykonywać, uczestniczą np. w symulowanych rozprawach sądowych. Taka symulacja pozwala im wcielić się w różne role procesowe m.in. adwokata, prokuratora czy sędziego, a ich przygotowanie oceniają praktycy współpracujący z WSPiA.

W trakcie studiów możesz uczestniczyć w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Nowatorskim rozwiązaniem jest oferta obejmująca ŚCIEŻKĘ APLIKACYJNĄ, czyli cykl zajęć m.in. z sędziami, adwokatami, notariuszami, prokuratorami, których celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do zadnia egzaminu na aplikację. Podczas zajęć w ramach ścieżki aplikacyjnej systematyzowana jest wiedza zdobyta w czasie studiów. Rozwiązując testy dowiesz się jakie są Twoje szanse, liczone procentowo na zdanie egzaminu aplikacyjnego po zakończeniu studiów. Do[1]wiesz się w jakich obszarach jesteś mocny, a które dziedziny prawa wymagają pogłębienia wiedzy i w jakim stopniu. Ścieżka aplikacyjna to bezpłatna oferta dodatkowa dla studentów zainteresowanych zdawaniem na aplikacje prawnicze.

Program studiów uwzględnia także przedmioty, które przygotują Cię do podjęcia pracy w urzędach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach doradztwa podatkowego, bankach, firmach ubezpieczeniowych, a także w formacjach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna).

Przykładowe przedmioty na Prawie:

1 semestr:

 • Wstęp do nauk o państwie i prawie
 • Nauka o prawie
 • Doktryny społeczno - prawne
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Korzystanie z baz danych
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie biblioteczne

2 semestr:

 • Historia prawa
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Ochrona danych osobowych informacji niejawnych
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

3 semestr:

 • Antyczne korzenie współczesnego prawa
 • Prawo cywilne - wprowadzenie
 • Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Prawo karne - wprowadzenie
 • Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie
 • Prawo administracyjne - wprowadzenie
 • Prawo administracyjne (cz.I) - ustrojowe
 • Prawo administracyjne (cz. II) - prawne formy działania administracji
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy

4 semestr:

 • Prawo cywilne (cz. II) - prawo rzeczowe
 • Prawo karne (cz. II) - nauka o karze
 • Prawo administracyjne (cz.III)- materialne
 • Prawo o wykroczeniach
 • Prawo internetowe
 • Prawo wyznaniowe i kanoniczne
 • Pozakodeksowe prawo karne
 • Klinika Prawa
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

5 semestr:

 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Postępowanie karne - wprowadzenie
 • Postępowanie karne (cz. I) - część ogólna
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - wprowadzenie
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz.I) - postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. II) - postępowanie sądowoadministracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

6 semestr:

 • Postępowanie karne (cz.II) - przebieg postępowania
 • Prawo cywilne (cz.III) - zobowiązania
 • Prawo cywilne (cz. IV) - spadki
 • Finanse publiczne i prawo finansowe - wprowadzenie
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. I) - finanse publiczne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. II) - prawo podatkowe
 • Prawo cywilne (cz. V) - prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

7 semestr:

 • Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - bankowość i prawo bankowe
 • Legislacja
 • Publiczne prawo gospodarcze - wprowadzenie
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców
 • Publiczne prawo gospodarcze (cz. II) - prawo ochrony konkurencyjności
 • Postępowanie cywilne - wprowadzenie
 • Postępowanie cywilne (cz. I) - część ogólna
 • Klinika Prawa
 • Praktyka zawodowa

8 semestr:

 • Postępowanie cywilne (cz. II) - przebieg postępowania
 • Prawo handlowe - wprowadzenie
 • Prawo handlowe (cz. I) - prawo spółek
 • Prawo handlowe (cz. II) - umowy handlowe
 • Prawo pracy - wprowadzenie
 • Prawo pracy (cz. I) - indywidualne i zbiorowe
 • Prawo pracy (cz. II) - prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo karne wykonawcze
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

9 semestr:

 • Retoryka
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
 • Komparatystyka prawnicza - symulacje procesowe
 • Klinika Prawa
 • Prawo internetowe
 • Seminarium magisterskie

10 semestr:

 • Komparatystyka prawnicza - symulacje procesowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Stosowanie prawa
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Klinika Prawa
 • Seminarium magisterskie

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ