Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Studia magisterskie na kierunku PRAWO - profil ogólnoakademicki w EWSPA są realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Oferta studiów niestacjonarnych obejmuje możliwość wyboru sposobu realizacji procesu kształcenia w formule standardowej, która przewiduje udział w tradycyjnych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w siedzibie Uczelni lub studiów distance learning, w ramach których zajęcia dydaktyczne odbywają się w formule mieszanej: tradycyjnej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program studiów jest realizowany w toku 10 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Dla osób zainteresowanych, począwszy od I semestru studiów Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów, co potencjalnie może spowodować skrócenie czasu trwania studiów z 5 lat – nawet do 3,5 roku! ITS umożliwia realizację 3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim.

Wydział Prawa w Warszawie:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Filia w Londynie – studia niestacjonarne (profil praktyczny) prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

STUDIA STACJONARNE STANDARD:

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne w tej formule studiów odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczonych przez uczelnię terminach od poniedziałku do piątku.

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.


Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).
Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię oraz ZPP o/Warszawa.

STUDIA NIESTACJONARNE STANDARD:

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne w tej formule studiów, odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczonych przez uczelnię terminach weekendowych (soboty, niedziele).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnie oraz ZPP o/Warszawa.

STUDIA NIESTACJONARNE DISTANCE-LEARNING:

Zajęcia dydaktyczne w tej formule studiów, realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50%, a od 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem MNiSW 75% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wygodnych wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć oraz sesje egzaminacyjne realizowane są w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Webinaria w czasie rzeczywistym oraz zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię terminach weekendowych (soboty, niedziele).

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy prawne i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe.

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię oraz ZPP o/Warszawa.

Studenci realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Taka informacja znajduje się w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podczas studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji zdobędziesz wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza, etyka), prawniczych dyscyplin historycznych (prawo rzymskie, historia państwa i prawa powszechna i polska) oraz dyscyplin prawa pozytywnego (administracyjnego, cywilnego, handlowego, finansowego, karnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego i europejskiego).

Program studiów prawniczych obejmuje tzw. moduły przedmiotów obowiązkowych – stanowiących prawniczy must know – wychodzimy bowiem z założenia, że będąc na początkowym etapie Twojej przygody z prawem, powinieneś zdobyć solidne podstawy, zapoznać się z poszczególnymi dyscyplinami prawa, aby w przyszłości móc wybrać obszar, w którym będziesz chciał się specjalizować.

Program studiów przewiduje ponadto realizację tzw. modułów przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić Twoją wiedzę z danej dyscypliny prawa.

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów oferowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Program studiów przewiduje warsztaty prawnicze, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach, których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Zajęcia tutorskie to obowiązkowe zajęcia praktyczne, przygotowujące od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Warsztaty prawnicze realizowane w ramach modułów fakultatywnych, poświęcone są metodologii konstruowania umów cywilno-prawnych, pism w postępowaniach cywilnym, karnym czy administracyjnym.

Studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji to solidny punkt wyjścia do podjęcia po ich ukończeniu właściwej aplikacji adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej czy prokuratorskiej, lub dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.


Wywiad z Dziekanem EWSPiA mgr Jakubem Spurkiem

 • EWSPA powstała dwadzieścia cztery lata temu, w tym czasie spod swoich skrzydeł wypuściła tysiące absolwentów, którzy kariery prawnicze robią na całym świecie. W czym tkwi sekret tego sukcesu?

Cytując jednego z założycieli Uczelni Ś.P. Rektora Uczelni - dr Dariusza Czajkę: ,,Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez własną kadrę naukowo-dydaktyczną, która wcześniej zdobywała doświadczenia na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. (…)Z metodologicznego punktu widzenia cel ten chcemy osiągnąć proponując trójstopniowy system zdobywania kompetencji. System ten tworzą: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami.(…)”

Od samego początku istnienia misja i strategia działania Uczelni pozostają niezmienne: absolwenci mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, mają funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych. Systematycznie przeprowadzane przez Uczelnię badania losów absolwentów wskazują, że założenia te udaje nam się realizować z całkiem niezłym skutkiem – zgodnie z danymi pozyskanymi na podstawie ostatniego procesu ankietyzacji absolwentów 90% ankietowanych zdeklarowało zatrudnienie związane z kierunkiem studiów, a 55% badanych znalazło pracę w okresie do 3 miesięcy, a 35 % w okresie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu. Dodatkowym i obiektywnym potwierdzeniem powyższego są również dane statystyczne obrazujące losy zawodowe absolwentów publikowane przez niezależne Instytucje, np.: w ramach Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Zgodnie z raportem opublikowanym w 2018 r. absolwenci EWSPA osiągali najwyższe zarobki i najszybciej podejmowali zatrudnienie po ukończeniu studiów prawniczych w zestawieniu z absolwentami innych Uczelni w Polsce, do dziś nasza Uczelni plasuje się w pierwszej dziesiątce rankingu.

 • Co Pana zdaniem wyróżnia Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji na tle pozostałych Uczelni? Dlaczego kandydaci mieliby wybrać akurat naszą Uczelnię?

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest przede wszystkim Uczelnią Wyspecjalizowaną - z tym założeniem, że kształcenie odbywa się w ramach dyscypliny nauki prawne oraz dyscypliny nauki o polityce i administracji – stąd w ofercie znajdują się jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, oraz studia pierwszego stopnia na kierunku administracja europejska. Pozwala to na osadzenie Uczelni ściśle w środowisku prawniczym, co przekłada się na jakość prowadzonej dydaktyki, ale także na szeroko rozumianą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co z perspektywy naszych studentów przekłada się na możliwości odbycia praktyk zawodowych w intersującym ich zawodzie prawniczym a także na tzw. aktywność poza realizacją programu studiów – mam tu na myśli udział w konferencjach i seminariach naukowych, warsztatach czy wizytach studyjnych w organach ochrony prawnej.

Niewątpliwym atutem EWSPA jest program studiów. Na jego realny kształt wpływ mieli doświadczeni prawnicy, co pozwoliło na stworzenie programu odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku pracy z zachowaniem reguł uniwersyteckiego kursu prawa. Program studiów prawniczych obejmuje tzw. moduły przedmiotów obowiązkowych – stanowiących prawniczy must know – wychodzimy bowiem z założenia, że będąc na początkowym etapie przygody z prawem, student powinien zdobyć solidne podstawy, zapoznać się z poszczególnymi dyscyplinami prawa, aby w przyszłości móc wybrać obszar, w którym będzie chciał się specjalizować. Program studiów przewiduje ponadto realizację tzw. modułów przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić wiedzę studenta z danej dyscypliny prawa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, Uczelnia oferuje dwie formy realizacji kształcenia: pierwszą - tradycyjną, w ramach, której wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni; drugą łączącą formę tradycyjną z kształceniem zdalnym - studia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Uczelnia z powodzeniem wykorzystuje elementy nauczania on-line w procesie kształcenia. W tym trybie przewidujemy trzy formy zajęć: z bezpośrednim udziałem wykładowcy w siedzibie uczelni, z bezpośrednim udziałem wykładowcy i pełną możliwością interakcji w czasie rzeczywistym, realizowane w formie webinariów za pomocą platformy e- learningowej oraz dostępne na platformie do odtworzenia w ciągu całego semestru w dowolnej chwili. Sesja egzaminacyjna odbywa się natomiast w siedzibie Uczelni.

 • Kto może studiować Prawo? Od lat kojarzy się ono z kierunkiem ,,dla wybranych”. Czy w dzisiejszym świecie wciąż możemy o nim powiedzieć- ,,PRZYSZŁOŚCIOWY”?

Koncepcje i cele kształcenia są odpowiedzią na ciągłe zmiany środowiska prawniczego, w którym działają przedsiębiorcy. System prawny, w którym obecnie funkcjonujemy nierozerwalnie związany jest z koniecznością częstych nowelizacji przepisów prawa ostatnio dodatkowo zdynamizowany przez sytuację pandemiczną. Powyższe powoduje, że prowadzenie działalności gospodarczej bez wsparcia prawnego jest coraz trudniejsze. Wykształcenie prawnicze stanowi ponadto odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy, które związane są z zapewnieniem wysokiej klasy specjalistów wykonujących pracę w instytucjach tak publicznych jak i niepublicznych. Absolwenci kierunku prawo mają możliwość znalezienia zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach ochrony prawnej (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), notariacie, administracji państwowej, rządowej czy samorządowej. Ponadto mogą specjalizować się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Biorąc pod uwagę, że znaczna część studentów jest już aktywna zawodowo podczas podejmowania kształcenia, najczęstszą motywacją do podjęcia studiów jest poszerzanie własnych kompetencji zawodowych i polepszanie pozycji na rynku pracy.

 • Aktualny rynek pracy nie pozostawia złudzeń, im więcej kursów oraz szkoleń, tym bardziej wzrasta wartość zawodowa absolwentów. Jak EWSPA wychodzi naprzeciw tym wymaganiom?

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów oferowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Program naszych studiów przewiduje warsztaty prawnicze, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach, których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Ponadto przy EWSPA prowadzone jest Europejskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, które oferując sprofilowane kursy i szkolenia, a także studia podyplomowe, wyposaża swoich słuchaczy i absolwentów w narzędzia pozwalające umiejętnie korzystać z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. We wszystkich formach kształcenia proponowane programy są stale monitorowane oraz aktualizowane w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów ekonomicznych i prawniczych.

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest prekursorem nauczania na odległość (e-learning) i od ponad dziesięciu lat kształci studentów z całego świata. Czy uważa Pan, że jest to dobry kierunek, w którym zmierza nauczanie?

Mniej więcej sto lat temu na świecie uruchomione zostały pierwsze powszechne centrale telefoniczne. Upowszechnienie telefonu przez wielu porównywane jest do wynalazku pokroju koła. Symbolem rozwoju technologicznego naszych czasów jest informatyzacja procesu komunikacji. Zakupy, porozumiewanie się z bliskimi, urzędami, a obecnie także nauczanie odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uważam, że e-learning jest interesującą formą uzupełnienia tradycyjnej edukacji. Z jednej strony pozwala wykładowcy na przekazanie treści w bardziej interesujący sposób np. z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, z drugiej na szybką weryfikację zdobytej wiedzy (np. w formie testów sprawdzających) czy umiejętności (np. rozwiązanych przez studenta kazusów), by wreszcie umożliwić obu stronom tego procesu lepszy bezpośredni kontakt bez konieczności pojawiania się na Uczelni w każdym takim przypadku (np. zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem wykładowcy – w czasie rzeczywistym realizowane są na platformie edukacyjnej Uczelni).

 • Co chciałby Pan powiedzieć osobom, które zastanawiają się i wahają, czy studia prawnicze są dla nich odpowiednie?

Tak jak wspominałem wcześniej, wiedza prawnicza jest niezbędna w każdej branży zawodowej oraz w życiu codziennym. Każdy z nas ma do czynienia z prawem na co dzień – zawiera umowy, reguluje swoją sytuację prawno-rodzinną (np. sprawy spadkowe), czasem zmuszony jest dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Świadomość prawna w społeczeństwie rośnie – coraz więcej osób chce znać swoje prawa bądź pomóc komuś, kto takiej wiedzy właśnie potrzebuje. Nie możemy obiecać, że zawsze będzie łatwo, jednakże z całą pewnością warto poświęcić czas i z odwagą spróbować swoich sił studiując prawo. Wiedza, jak również znajomości zawarte podczas studiów zostają często na całe życie. Nie tylko zawodowe 😊


 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu