Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 • studia stacjonarne i niestacjonarne
 • prowadzone w KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Specjalności na studiach pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - NOWOŚĆ!

Specjalność ta pozwoli zdobyć unikalne kompetencje w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce. Słuchacze zyskają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa działalności społeczno-gospodarczej podmiotów gospodarczych, prowadzenia usług gospodarczych, finansowych, roli władz państwowych i samorządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem roli organów ścigania.

W planie specjalności realizowane są przedmioty dotyczące m.in.:

 • analizy i diagnozowania potencjalnych i realnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego;
 • opracowywania planów gospodarczych dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji;
 • ochrony prywatnych, państwowych i gminnych form własności;
 • tworzenia warunków bezpiecznego funkcjonowania dla sektora przedsiębiorczości;
 • systemów kontroli i audytu wewnętrznego w organizacjach państwowych i samorządowych;
 • oceny efektywności ekonomicznej projektów, modelowania procesów gospodarczych w celu analizy i przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego;
 • wytycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego biznesu.

Praca dla absolwenta specjalności Bezpieczeństwo ekonomiczne, m.in.:

 • wysoko wykwalifikowany specjalista ds. usług bezpieczeństwa gospodarczego;
 • kandydat na urzędnika organów administracji publicznej;
 • pracownik organów wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariusz organów ścigania;
 • pracownik spółek akcyjnych,
 • pracownik sektora bankowego;
 • pracownik struktur podatkowych i celnych;
 • pracownik sektora firm ochrony osób i mienia.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI - NOWOŚĆ!

Specjalność ta zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanego specjalisty przygotowanego do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej).

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę o rodzajach i przejawach przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, nabędzie umiejętności potrzebne do rozpoznawania tych przestępstw i skutecznego ich zwalczania. Studenci tej specjalności będą dysponowali zasobem informacji o praktycznych narzędziach zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz o rozwiązaniach strukturalnych, które należy wprowadzać w instytucjach publicznych w celu tworzenia optymalnych warunków dla zastosowania tych narzędzi.

Ważnym aspektem uwzględnionym w programie tej specjalności jest współpraca międzynarodowa organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zastosowanie narzędzi takich jak np: Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Nakaz Dowodowy, międzynarodowa wymiana informacji kryminalnych, a także wykorzystanie potencjału instytucji międzynarodowych takich jak np. Interpol, Europol, Frontex czy OLAF.

Program specjalności obejmuje m.in.:

 • analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej, zjawiska terroryzmu i jego odmian;
 • środki prawne ich wykrywania;
 • narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Studenci tej specjalności poznają najskuteczniejsze taktyki i techniki operacyjne oraz nowatorskie rozwiązania praktyczne i techniczne w tej dziedzinie.

Praca dla absolwenta specjalności Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi:

 • funkcjonariusze organów ścigania m.in. Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych (ABW, CBA, AW, SWW, SKW);
 • funkcjonariusze Służby więziennej;
 • pracownicy organów administracji publicznej.

PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE - NOWOŚĆ!

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną współcześnie obserwujemy wzajemne przenikanie się zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, nazywane często zjawiskiem transsektorowości bezpieczeństwa. Specjalność Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne jest odpowiedzią na takie rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa militarnego.

Specjalność ta pozwoli studentom na pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa. Studenci nabędą umiejętności diagnozowania i analizy zewnętrznych uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa i ich korelacji z zagrożeniami wewnątrz kraju. Uzyskają wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego.

Zostaną też wyposażeni w wiedzę obejmującą m.in.:

 • historię współczesnych konfliktów zbrojnych;
 • wojnę hybrydową i metody prowadzenia działań w jej zakresie;
 • rolę administracji publicznej w narodowym systemie obronnym;
 • rolę Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej;
 • programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsce organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Będą przygotowani do podejmowania zatrudnienia w różnych instytucjach w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Praca dla absolwenta specjalności Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne:

 • żołnierz zawodowy;
 • cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa;
 • pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej;
 • pracownik sektora instytucji z obszaru zarządzania kryzysowego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Aktywność ta wymaga właściwego przygotowania merytorycznego, które wyznacza kierunek kształcenia na tej specjalności.

Opracowany przez WSPiA program studiów na specjalności Zarządzanie kryzysowe przygotuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Profil kształcenia ma na celu stworzenie modelowego administratora bezpieczeństwa – specjalisty od zarządzania kryzysowego.

Praca dla absolwenta specjalności Zarządzanie kryzysowe:

 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb ochrony bezpieczeństwa powszechnego (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, służby ratownicze, Policja, Straż Graniczna);
 • urzędnicy organów administracji rządowej (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urzędy Wojewódzkie);
 • urzędnicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, miejskie służby porządkowe);
 • żołnierze i pracownicy cywilni Wojska;
 • organizatorzy systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 1. Terenowa administracja zarządzania kryzysowego.
 2. System ratownictwa w Polsce.
 3. Konstytucyjne aspekty funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych.
 4. Centralne podmioty zarządzania kryzysowego.
 5. Organizacja pomocy humanitarnej.
 6. Planowanie cywilne.
 7. Współpraca międzynarodowa w zarządzaniu kryzysowym.
 8. Ochrona infrastruktury krytycznej.
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 10. Polityka informacyjna w sytuacji zarządzania kryzysowego.
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
 12. Współpraca cywilno - wojskowa w zarządzaniu kryzysowym.

SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Program tej specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne oraz związane z etyką zawodową. Studenci studiujący na tej specjalności zdobywają umiejętności teoretyczne, które pozwalają im na poznanie podstaw funkcjonowania służb. Uzyskują także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjonowania laboratorium kryminalistycznego. Dobór przedmiotów pozwoli studentom na zapoznanie się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca dla absolwenta specjalności Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa,
 • Służba Ochrony Państwa;
 • służby specjalne (ABW, CBA, AW, SWW, SKW).

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
 2. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych.
 3. Podmioty niepubliczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 4. Czynności policyjne.
 5. Służby specjalne w systemie państwa polskiego.
 6. Prawo policyjne.
 7. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni.
 8. Czynności procesowe.
 9. Taktyki i techniki operacyjne.
 10. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.
 11. Polityka informacyjna służb i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.
 12. Udzielanie pierwszej pomocy.

KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, nauk penalnych, a także nauk społecznych absolwent uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę o przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych patologiach społecznych. Pozwoli to na zrozumienie procesów zachodzących w społeczeństwie oraz na właściwą, profesjonalną reakcję na te zjawiska. Specjalność przygotowuje teoretycznie i praktycznie w zakresie problematyki ujawniania, analizowania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych pozostawionych na miejscu zdarzenia oraz ich zabezpieczania.

Praca dla absolwenta specjalności Kryminalistyka i kryminologia:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna;
 • organy wymiaru sprawiedliwości;
 • organy administracji bezpieczeństwa publicznego;
 • firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne;
 • urzędy administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 1. Wstęp do kryminalistyki i kryminologii.
 2. Działy identyfikacji kryminalistycznej.
 3. Źródła przestępczości.
 4. Daktyloskopia i inne metody identyfikacji człowieka.
 5. Socjologia kryminalistyczna.
 6. Fenomenologia kryminalna.
 7. Ślady kryminalistyczne.
 8. Mechanoskopia.
 9. Prawo dowodowe.
 10. Oględziny miejsca zdarzenia.
 11. Fotografia kryminalistyczna.
 12. Psychologia kryminalistyczna.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Absolwenci opisywanej specjalności będą przygotowani do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zdolnego do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Jako student tej specjalności możesz:

 • uzyskać wiedzę, w jaki sposób działają urządzenia sieciowe w kontekście ich zabezpieczeń, w jaki sposób są chronione Twoje dane osobowe, na czym polega prawo do prywatności;
 • dowiedzieć się czym współcześnie jest wojna cybernetyczna oraz walka informacyjna;
 • poznać zaawansowane teorie takie jak: sterowanie społeczne, dezinformacja, manewrowanie społeczne, manipulacja ludźmi lub informacją, zarządzanie refleksyjne (sterowanie obrazami świata, człowieka itp.), prowadzenie wojny sieciowej;
 • poznać zagrożenia związane ze współczesnymi formami szybkiego przekazu informacji (m.in. social media typu: Facebook, Instagram) i manipulacji tym przekazem, wypaczania treści informacyjnych, a także tworzenia fałszywych komunikatów;
 • dowiedzieć się jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z popularnych komunikatorów internetowych typu Messanger, WhatsApp czy Signal;
 • czym jest zjawisko tzw. „bańki informacyjnej” (ang. filter bubble) i związanej z nim tendencji do radykalizacji poglądów i postaw

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, poznasz sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania im, jak również będziesz znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji.

Praca dla absolwenta specjalności Cyberbezpieczeństwo:

 • organy administracji publicznej – stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji;
 • służby mundurowe - w szczególności Policja;
 • sektor gospodarczy, w którym ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 1. Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju technologii komputerowych.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 3. Formy przestępczości komputerowej i inne patologie w cyberprzestrzeni.
 4. Prawo w gospodarce elektronicznej.
 5. Prawo internetowe i telekomunikacyjne.
 6. Techniczne środki bezpieczeństwa informatycznego.
 7. Informatyka śledcza.
 8. Technologie komputerowe w zarządzaniu organizacją.
 9. System bezpieczeństwa informatycznego Polski.
 10. Bezpieczeństwo informatyczne w Unii Europejskiej.
 11. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych.
 12. Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.

Specjalności na studiach drugiego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - NOWOŚĆ!

Absolwenci tej specjalności zdobędą unikalne kompetencje w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce. Zyskają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa działalności społeczno-gospodarczej podmiotów gospodarczych, prowadzenia usług gospodarczych, finansowych, roli władz państwowych i samorządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem roli organów ścigania.

Dzięki odpowiedniemu doborowi przedmiotów oraz wprowadzeniu zrównoważonych form zajęć (z przewagą zajęć o charakterze praktycznym) wyposażymy studenta w wiedzę obejmującą znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego dla bezpieczeństwa państwa oraz wpływu polityki handlowej i integracji gospodarczej na bezpieczeństwo państwa. Student pozna również charakter i specyfikę zadań realizowanych przez organy i instytucje publiczne sektora ochrony bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z sektorem prywatnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego.

Na studiach II stopnia zakres przedmiotowy specjalności, obejmuje m.in:

 • prawo gospodarcze,
 • politykę bezpieczeństwa ekonomicznego,
 • przestępczość ekonomiczną,
 • problem odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw,
 • wytyczne międzynarodowe w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego m.in. w UE,
 • zasady ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • rolę organów administracji publicznej w tym służb w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego.

Praca dla absolwenta specjalności Bezpieczeństwo ekonomiczne, m.in.:

 • wysoko wykwalifikowany specjalista ds. usług bezpieczeństwa gospodarczego;
 • kandydat na urzędnika organów administracji publicznej;
 • pracownik organów wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariusz organów ścigania;
 • pracownik spółek akcyjnych,
 • pracownik sektora bankowego;
 • pracownik struktur podatkowych i celnych;
 • pracownik sektora firm ochrony osób i mienia.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI - NOWOŚĆ!

Specjalność ta zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanego specjalisty przygotowanego do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej).

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę o rodzajach i przejawach przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, nabędzie umiejętności potrzebne do rozpoznawania tych przestępstw i skutecznego ich zwalczania. Studenci tej specjalności będą dysponowali zasobem informacji o praktycznych narzędziach zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz o rozwiązaniach strukturalnych, które należy wprowadzać w instytucjach publicznych w celu tworzenia optymalnych warunków dla zastosowania tych narzędzi.

Ważnym aspektem uwzględnionym w programie tej specjalności jest współpraca międzynarodowa organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zastosowanie narzędzi takich jak np: Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Nakaz Dowodowy, międzynarodowa wymiana informacji kryminalnych, a także wykorzystanie potencjału instytucji międzynarodowych takich jak np. Interpol, Europol, Frontex czy OLAF.

Program specjalności obejmuje m.in.:

 • analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej, zjawiska terroryzmu i jego odmian;
 • środki prawne ich wykrywania;
 • narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Praca dla absolwenta specjalności Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi:

 • funkcjonariusze organów ścigania m.in. Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych (ABW, CBA, AW, SWW, SKW);
 • funkcjonariusze Służby więziennej;
 • pracownicy organów administracji publicznej.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - NOWOŚĆ!

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność unikatowa, której program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli w kontekście polityki prowadzonej w środowisku międzynarodowym.

Program tej specjalności obejmuje zagadnienia związane z:

 • zarówno diagnozą, jak i analizą zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
 • praktycznymi możliwościami odparcia agresji;
 • przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej;
 • analizą procesów i uwarunkowań międzynarodowych współczesnych potencjalnych konfliktów mogących stanowić zagrożenie.

Praca dla absolwenta specjalności Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe:

 • przygotowanie do objęcia stanowisk kierowniczych w m.in.: Wojsku Polskim, instytucjach sektora bezpieczeństwa powszechnego, instytucjach z obszaru zarządzania kryzysowego, międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, organach administracji publicznego szczebla centralnego i regionalnego.

MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - NOWOŚĆ!

Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie bardzo ważny element szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, a światowa sytuacja epidemiologiczna COVID-19, spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z tego obszaru. Jest to jeden z ważniejszych przejawów aktywności państwa w sferze bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej; centralnej i terenowej; służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdvziałaniem tym zjawiskom i zarządzaniem bezpieczeństwem w taki sposób, aby w jak największym stopniu możliwe było zapobieganie zagrożeniom, a w przypadku ich wystąpienia jak najsprawniejsze reagowanie.

W planie uwzględniono zajęcia m.in. z zakresu:

 • identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego;
 • posługiwania się nowoczesnymi systemami łączności;
 • sporządzania planów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym i współpracy z organami i służbami państwowymi;
 • przygotowywania planów zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu administracji publicznej;
 • ochrony infrastruktury krytycznej;
 • psychologicznych aspektów zarządzania i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Praca dla absolwenta specjalności Menadżer bezpieczeństwa – zarzadzanie kryzysowe:

 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb ochrony bezpieczeństwa powszechnego (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, służby ratownicze, Policja, Straż Graniczna);
 • urzędnicy organów administracji rządowej (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urzędy Wojewódzkie);
 • administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, miejskie służby porządkowe);
 • żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego;
 • organizatorzy systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Program tej specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne oraz związane z etyką zawodową. Studenci studiujący na tej specjalności zdobywają umiejętności teoretyczne, które pozwalają im na poznanie podstaw funkcjonowania służb. Uzyskują także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjonowania laboratorium kryminalistycznego. Dobór przedmiotów pozwoli studentom na zapoznanie się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca dla absolwenta specjalności Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa,
 • Służba Ochrony Państwa;
 • służby specjalne (ABW, CBA, AW, SWW, SKW).

Przedmioty obligatoryjne:

 1. Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku.
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy.
 3. Strzelnica elektroniczna.
 4. Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 5. Laboratorium kryminalistyczne.
 6. Finansowanie służb mundurowych.
 7. Służby bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach.

KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA

Specjalność ta ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, nauk penalnych, a także nauk społecznych absolwent uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę o przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych patologiach społecznych. Pozwoli to na zrozumienie procesów zachodzących w społeczeństwie oraz na właściwą, profesjonalną reakcję na te zjawiska.

Praca dla absolwenta specjalności Kryminalistyka i kryminologia:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna;
 • organy wymiaru sprawiedliwości;
 • organy administracji bezpieczeństwa publicznego;
 • firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne;
 • urzędy administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny.

Przedmioty obligatoryjne, m.in.:

 1. Teorie kryminologiczne.
 2. Badania osób w celach dowodowych.
 3. Problematyka kryminogenezy.
 4. Środki odurzające a przestępczość.
 5. Czynności taktyczno - kryminalne.
 6. Wiktymologia kryminalna.
 7. Nowe techniki kryminalistyczne.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zdolnego do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, poznasz sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania im, jak również będziesz znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji.

Praca dla absolwenta:

 • organy administracji publicznej – stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji;
 • służby mundurowe - w szczególności Policja;
 • sektor gospodarczy, w którym ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Przedmioty na studiach, m.in.:

 1. Cyberterroryzm i prognozy wojen informatycznych.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie postępu teleinformatycznego.
 3. Instytucje do zwalczania zagrożeń informatycznych w Polsce, Unii Europejskiej i w wybranych krajach Świata.
 4. Polityka i strategie bezpieczeństwa informatycznego w Polsce i w Unii Europejskiej.
 5. Przemysł informatyczny i korporacje wytwórców technologii komputerowych.
 6. Koncepcje światowego systemu bezpieczeństwa informatycznego.
 7. Systemy kontroli rozwoju technologii komputerowych.
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Coventry University Wrocław
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie