Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dietetyka

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
 • Ścieżka kształcenia na II stopniu studiów niestacjonarnych „Bezpieczeństwo żywności i żywienia” w ramach programu „Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”, który jest dofinansowany przez UE ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 (FERS).

Dietetyka to nauka medyczna dotycząca prawidłowego odżywiania. Dietetyk zajmuje się racjonalnym i zbilansowanym żywieniem, które ma dostarczyć niezbędnych składników odżywczych zarówno w przypadku osób zdrowych, jak i chorych. Jeżeli widzisz swoją przyszłość zawodową w tym obszarze – postaw na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

W ostatnich latach w społeczeństwie wzrosła świadomość zdrowego żywienia. Polacy coraz częściej interesują się tym, co kładą na talerz. Zdrowy styl życia stał się modny, w czym duży udział mają środki masowego przekazu: prasa, telewizja, media społecznościowe.

Dla osób spędzających długie godziny przy komputerze, żyjących w pośpiechu, nie potrafiących zadbać o zdrowe odżywianie wybawieniem stają się dietetycy. Oni najlepiej znają skutki otyłości, wpływ nadwagi na kondycję organizmu i wynikające z tego problemy.

Specjaliści nazywają otyłość cichym zabójcą i zwracają uwagę na fakt, że leczenie powikłań jest o wiele bardziej kosztowne niż leczenie samej choroby. Wzrost nadwagi przekłada się na rosnący odsetek osób chorych na cukrzycę, zespół metaboliczny czy choroby układu krążenia. Nieodpowiednia dieta nierzadko zmniejsza także naszą efektywność w pracy, zdolność skupienia się i osłabia możliwości nabycia nowych kompetencji.

Czego uczą na Dietetyce?

Celem kształcenia na kierunku dietetyka jest zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie szereg umiejętności i kompetencji, takich jak:

 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności;
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych;
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób;
 • planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym.

Jako wykształcony specjalista z zakresu dietetyki będziesz miał przygotowanie zawodowe z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Posiądziesz wiedzę i umiejętności do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Jako dietetyk będziesz potrafił:

 • Ocenić stan odżywienia i rozpoznać niedożywienie
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym
 • ocenić wpływ farmakoterapii w żywieniu
 • kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • ocenić wpływ choroby na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • organizować system żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • opracować procedury żywieniowe w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych

Program studiów, moduły kształcenia – TUTAJ

Zobacz film o Dietetyce


Modyfikacja programów studiów II stopnia na kierunku dietetyka w WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to Uczelnia zawodowa, która dopasowuje ofertę kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku oraz potrzeb rozwoju gospodarki, w tym także potrzeb wynikających z rozwoju dwóch ważnych branż: rolnictwa i przemysłu spożywczego, w których znacząca rolę odgrywa DIETETYKA i DIETETYCY.

W związku z tym, modyfikujemy program studiów II stopnia na kierunku Dietetyka! Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach Priorytetu 1, Umiejętności, Działanie 01.05. Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Atrakcyjna, innowacyjna, pełna ciekawych rozwiązań Dietetyka, studia II stopnia (czyli magisterskie) w WSIiZ.

Co w ramach Projektu?

 • modyfikacja programu studiów, w tym planu studiów, II stopnia na kierunku Dietetyka w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i branży;
 • zaangażowanie w proces kształcenia przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co pozwoli na wzmocnienie potencjału praktycznego kształcenia, a także nabycia umiejętności premiowanych na rynku pracy;
 • nabycie kluczowych kompetencji oczekiwanych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co wzmocni konkurencyjność absolwentów na rynku pracy;
 • nadbudowanie kompetencji merytorycznych/ dydaktycznych/ naukowych, co wprost proporcjonalnie przyczyni się do rozwoju samej kadry i studentów w zakresie właściwym dla przemysłu rolno-spożywczego, przynosząc mierzalne efekty m.in. w zwiększającej się liczbie pracowników, czy też realizacji projektów B+R dla przedsiębiorców reprezentujących branżę.

W ramach Projektu uruchomiona zostanie atrakcyjna ścieżka kształcenia: Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia. 36 studentów studiów niestacjonarnych otrzyma 20% DOFINANSOWANE do czesnego przez cały okres studiów.

Z czego konkretnie będzie można skorzystać?

 • uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego, w tym w siedzibie Uczelni i/ lub w siedzibie Firm,
 • uczestnictwo w dodatkowych formach kształcenia, z naciskiem na elementy praktyczne, podnoszące kompetencje studentów
  • certyfikowane kursy i szkolenia
  • zagraniczna wizyta studyjna online
  • koła naukowe/ kluby praktycznego przygotowania zawodowego

Wszystko potwierdzone certyfikatami i ukierunkowane na nabycie kompetencji niezbędnych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Przykładowe kursy/ szkolenia:

 • Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym
 • Kultura bezpieczeństwa żywności
 • Standard wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności
 • Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowanie w branży spożywczej

Atrakcyjne Koło naukowe/ Klub praktycznego przygotowania zawodowego:

 • Prawo żywnościowe
 • Tworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego

Zajęcia dodatkowe:

 • Tworzenie raportów i zestawień statystycznych na potrzeby prowadzonych badań i analiz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • Obsługa oprogramowania służącego do edycji danych w ramach opracowywanych prac dyplomowych i etapowych
 • Metodologia badań ilościowych i jakościowych

Do tego – indywidualizacja kształcenia!

 • dla studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się – tutoring
 • dla studentów szczególnie uzdolnionych – mentoring dydaktyczny

Jakie innowacyjne, zmodyfikowane przedmioty (moduły)?

Aparatura i technologia inżynierii żywności, Chemiczna analiza instrumentalna żywności, Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności, Dozwolone i niedozwolone substancje dodatkowe w żywności, i inne.

Kogo zapraszamy na studia?

W rekrutacji na kierunek Dietetyka, w ścieżce kształcenia bezpieczeństwo żywności i żywienia może wziąć udział absolwent studiów I stopnia na kierunkach: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, bezpieczeństwo żywności oraz nauk pokrewnych przyporządkowanych w dyscyplinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk rolniczych.

Zajęcia w Kampusach WSIiZ, czyli atrakcyjnej lokalizacji (kampus nr 1 ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, kampus nr 2 ul. Aleje Jerozolimskie 195 A) oraz w siedzibach firm z otoczenia społeczno-gospodarczego zlokalizowanych na terenie Warszawy lub okolic, jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Uczelni. Dodatkowo, prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chcemy dokształcić i wypromować specjalistów mających realny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Rekrutacja trwa do 25.09.2024 r.

Informacje szczegółowe na stronie internetowej Uczelni, pod numerami telefonów: 22 562 35 12 i 22 562 35 14 oraz na portalach społecznościowych WSIiZ.

Dowiedz się, sprawdź, przyjdź i skorzystaj – naprawdę warto

dr n. chem. Sebastian Grzyb, Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

mgr inż. Mateusz Gemba, Koordynator studiów na kierunku dietetyka I i II stopnia

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu.

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gdańska Szkoła Wyższa