Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, realizowane przez warszawską Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia trwają 3 lata.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 20.15.

Miejsca odbywania zajęć

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy i porozumienia

Forma zajęć i metody dydaktyczne

 • metody podające, tj. wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną; pogadanka, objaśnianie;
 • metody aktywizujące, tj. studium przypadków, analiza przypadków z dyskusją gry dydaktyczne, seminaria, dyskusja, debata, burze mózgów, mapy myśli, uczenie się przez odkrywanie, giełda pomysłów, praca w parach, symulacja niskiej wierności;
 • metody eksponujące, tj. ekspozycja, instruktaż, pokaz, praca z wykorzystaniem modeli i planszy anatomicznych praca z tekstem, objaśnienia, analiza materiałów źródłowych;
 • metody problemowe, tj. wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, metoda sytuacyjna, inscenizacja;
 • metody eksponujące: film dydaktyczny;
 • metody wykorzystujące techniki i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, tj. rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • metody praktyczne, tj. warsztaty, metody projektów, prezentacje, wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń, rozwiązywanie zadań, techniki badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przeżywanie;
 • metody realizowane w rzeczywistych warunkach pracy dla przyszłego zawodu, tj. zajęcia praktyczne (kliniczne): 1100h oraz praktyki zawodowe: 1200h.

Grupa Lux MED – partner strategiczny

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Idea kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo koncentruje się na koncepcji współczesnego pielęgniarstwa realizowanego poprzez pełnienie wielu funkcji zawodowych, wykorzystywanych do bezpośredniej opieki nad pacjentem, w tym realizacji zaleceń lekarskich oraz udziału w profilaktyce i różnych formach terapii.

Współczesna pielęgniarstwa jest aktywnym członkiem zespołu terapeutycznego. Interdyscyplinarne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo skierowane jest na nauczenie absolwenta wykonywania świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ratunkowych oraz edukacyjnych, zarówno w podmiotach opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak i w miejscu zdarzenia, czy też pobytu pacjenta.

Cele kształcenia

 • Przekazanie szczegółowej oraz aktualnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólnej wiedzy medycznej
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią zawodu pielęgniarki
 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania funkcji zawodowych, a także sprawowania samodzielnej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym we wszystkich fazach życia, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • Nauczenie umiejętności skutecznego empatycznego porozumiewania się z pacjentem
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za pacjenta, zespół terapeutyczny, otwartości na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, a także umiejętności pracy w grupie, a dalej wykształcenie potrzeby rozwoju osobistego oraz potrzeby uczenia się przez całe życie.


Praca po Pielęgniarstwie

Po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia absolwent zyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Tym samym posiada kompetencje i umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Dyplom studiów pierwszego stopnia otrzymuje absolwent, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pacjenta, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej.

Dodatkowo absolwent studiów pielęgniarskich prezentuje holistyczne podejście do pacjenta poprzez poszanowanie i respektowanie jego praw. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Potencjalne miejsca pracy to:

 • podmioty lecznicze - na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
 • placówki zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 • stanowiska służbowe w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną
 • stanowiska w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności
 • domy pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie
 • stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i/lub studiów podyplomowych, a przede wszystkim potrzeby kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności pielęgniarskich.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039).

Zobacz także Prezentację WSIiZ w Warszawie w portalu • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych