Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, realizowane przez warszawską Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia trwają 3 lata.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 20.15.

Miejsca odbywania zajęć

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy i porozumienia

Forma zajęć i metody dydaktyczne

 • metody podające, tj. wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną; pogadanka, objaśnianie;
 • metody aktywizujące, tj. studium przypadków, analiza przypadków z dyskusją gry dydaktyczne, seminaria, dyskusja, debata, burze mózgów, mapy myśli, uczenie się przez odkrywanie, giełda pomysłów, praca w parach, symulacja niskiej wierności;
 • metody eksponujące, tj. ekspozycja, instruktaż, pokaz, praca z wykorzystaniem modeli i planszy anatomicznych praca z tekstem, objaśnienia, analiza materiałów źródłowych;
 • metody problemowe, tj. wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, metoda sytuacyjna, inscenizacja;
 • metody eksponujące: film dydaktyczny;
 • metody wykorzystujące techniki i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, tj. rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • metody praktyczne, tj. warsztaty, metody projektów, prezentacje, wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń, rozwiązywanie zadań, techniki badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przeżywanie;
 • metody realizowane w rzeczywistych warunkach pracy dla przyszłego zawodu, tj. zajęcia praktyczne (kliniczne): 1100h oraz praktyki zawodowe: 1200h.

Grupa Lux MED – partner strategiczny

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Idea kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo koncentruje się na koncepcji współczesnego pielęgniarstwa realizowanego poprzez pełnienie wielu funkcji zawodowych, wykorzystywanych do bezpośredniej opieki nad pacjentem, w tym realizacji zaleceń lekarskich oraz udziału w profilaktyce i różnych formach terapii.

Współczesna pielęgniarstwa jest aktywnym członkiem zespołu terapeutycznego. Interdyscyplinarne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo skierowane jest na nauczenie absolwenta wykonywania świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ratunkowych oraz edukacyjnych, zarówno w podmiotach opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak i w miejscu zdarzenia, czy też pobytu pacjenta.

Cele kształcenia

 • Przekazanie szczegółowej oraz aktualnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólnej wiedzy medycznej
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią zawodu pielęgniarki
 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania funkcji zawodowych, a także sprawowania samodzielnej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym we wszystkich fazach życia, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • Nauczenie umiejętności skutecznego empatycznego porozumiewania się z pacjentem
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za pacjenta, zespół terapeutyczny, otwartości na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, a także umiejętności pracy w grupie, a dalej wykształcenie potrzeby rozwoju osobistego oraz potrzeby uczenia się przez całe życie.


Praca po Pielęgniarstwie

Po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia absolwent zyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Tym samym posiada kompetencje i umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Dyplom studiów pierwszego stopnia otrzymuje absolwent, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pacjenta, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej.

Dodatkowo absolwent studiów pielęgniarskich prezentuje holistyczne podejście do pacjenta poprzez poszanowanie i respektowanie jego praw. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Potencjalne miejsca pracy to:

 • podmioty lecznicze - na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
 • placówki zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 • stanowiska służbowe w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną
 • stanowiska w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności
 • domy pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie
 • stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i/lub studiów podyplomowych, a przede wszystkim potrzeby kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności pielęgniarskich.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039).

Zobacz także Prezentację WSIiZ w Warszawie w portalu • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie