Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, realizowane przez warszawską Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia trwają 3 lata.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 20.15.

Miejsca odbywania zajęć

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy i porozumienia

Forma zajęć i metody dydaktyczne

 • metody podające, tj. wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną; pogadanka, objaśnianie;
 • metody aktywizujące, tj. studium przypadków, analiza przypadków z dyskusją gry dydaktyczne, seminaria, dyskusja, debata, burze mózgów, mapy myśli, uczenie się przez odkrywanie, giełda pomysłów, praca w parach, symulacja niskiej wierności;
 • metody eksponujące, tj. ekspozycja, instruktaż, pokaz, praca z wykorzystaniem modeli i planszy anatomicznych praca z tekstem, objaśnienia, analiza materiałów źródłowych;
 • metody problemowe, tj. wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, metoda sytuacyjna, inscenizacja;
 • metody eksponujące: film dydaktyczny;
 • metody wykorzystujące techniki i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, tj. rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • metody praktyczne, tj. warsztaty, metody projektów, prezentacje, wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń, rozwiązywanie zadań, techniki badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przeżywanie;
 • metody realizowane w rzeczywistych warunkach pracy dla przyszłego zawodu, tj. zajęcia praktyczne (kliniczne): 1100h oraz praktyki zawodowe: 1200h.

Grupa Lux MED – partner strategiczny

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Idea kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo koncentruje się na koncepcji współczesnego pielęgniarstwa realizowanego poprzez pełnienie wielu funkcji zawodowych, wykorzystywanych do bezpośredniej opieki nad pacjentem, w tym realizacji zaleceń lekarskich oraz udziału w profilaktyce i różnych formach terapii.

Współczesna pielęgniarstwa jest aktywnym członkiem zespołu terapeutycznego. Interdyscyplinarne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo skierowane jest na nauczenie absolwenta wykonywania świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ratunkowych oraz edukacyjnych, zarówno w podmiotach opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak i w miejscu zdarzenia, czy też pobytu pacjenta.

Cele kształcenia

 • Przekazanie szczegółowej oraz aktualnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólnej wiedzy medycznej
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią zawodu pielęgniarki
 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania funkcji zawodowych, a także sprawowania samodzielnej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym we wszystkich fazach życia, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • Nauczenie umiejętności skutecznego empatycznego porozumiewania się z pacjentem
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za pacjenta, zespół terapeutyczny, otwartości na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, a także umiejętności pracy w grupie, a dalej wykształcenie potrzeby rozwoju osobistego oraz potrzeby uczenia się przez całe życie.


Praca po Pielęgniarstwie

Po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia absolwent zyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Tym samym posiada kompetencje i umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Dyplom studiów pierwszego stopnia otrzymuje absolwent, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pacjenta, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej.

Dodatkowo absolwent studiów pielęgniarskich prezentuje holistyczne podejście do pacjenta poprzez poszanowanie i respektowanie jego praw. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Potencjalne miejsca pracy to:

 • podmioty lecznicze - na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
 • placówki zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 • stanowiska służbowe w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną
 • stanowiska w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności
 • domy pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie
 • stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i/lub studiów podyplomowych, a przede wszystkim potrzeby kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności pielęgniarskich.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039).

Zobacz także Prezentację WSIiZ w Warszawie w portalu • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Lubelska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Śląska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku