Szczegółowy opis uczelni

Studia na UZ

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia z 18-letnim stażem, która dynamicznie się rozwija. Powstał na bazie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a tradycje akademickie Zielonej Góry sięgają 1965 r.

Obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim działa 13 Wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji
 • Filia UZ w Sulechowie

1 września 2017 r. nastąpiło połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.

Zielonogórska uczelnia łączy w swojej strukturze szerokie spektrum nauk - od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i medyczne. Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia, W roku akademickim 2019/2020 UZ oferuje naukę na 63. kierunkach, w ponad 100. specjalnościach.

Uczelnia daje możliwość nieodpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia. W ofercie znajdują się także studia w systemie niestacjonarnym oraz duży wybór studiów podyplomowych. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych domach studenta. Poza zajęciami mają możliwość rozwijania swoich pasji w ponad 100. kołach naukowych, a także dbać o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, itp.).

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. W latach 2004 - 2018 rokrocznie organizował Festiwal Nauki – wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżali młodym Lubuszanom osiągnięcia nauki. Głównym celem Festiwalu była bowiem popularyzacja, upowszechnianie i propagowanie nauki oraz sztuki, a także przybliżenie zainteresowanym innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. Prezentacja użytecznej strony działalności naukowo-technicznej, którą można wykorzystać na co dzień.

Dzięki środkom unijnym Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. i nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, tzw. bibliotekę otwartą, która służy nie tylko studentom, ale także mieszkańcom województwa lubuskiego.

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia przyjazna ludziom i chętnie podejmująca nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu i bogatej bazie materialnej jest obecnie postrzegana jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.


Kierunki i specjalności

Wydziały UZ wraz z oferowanymi kierunkami studiów (I i II stopień)

Wydział Artystyczny (studia wyłącznie stacjonarne):

 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo
 • sztuki wizualne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura
 • budownictwo
 • energetyka komunalna
 • geoinformatyka i techniki satelitarne
 • inżynieria środowiska
 • zarządzanie gospodarką komunalną

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Fizyki i Astronomii (studia wyłącznie stacjonarne):

 • astronomia
 • fizyka
 • fizyka medyczna

Wydział Humanistyczny:

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia, filologia angielska
 • filologia, filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia, filologia germańska
 • filologia, filologia rosyjska
 • filologia polska
 • filozofia
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • politologia

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:

 • automatyka i robotyka
 • biznes elektroniczny
 • elektrotechnika
 • informatyka

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 • lekarski – studia jednolite magisterskie
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • wychowanie fizyczne

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (studia wyłącznie stacjonarne):

 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria danych
 • matematyka

Wydział Mechaniczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych:

 • biologia
 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem*
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska (I st. wyłącznie w języku angielskim)

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:

 • arteterapia
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Wydział Prawa i Administracji:

 • administracja
 • prawo

Filia w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia I stopnia):

 • administracja
 • energetyka
 • turystyka i rekreacja
 • żywienie człowieka i dietoterapia


Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Zielonogórski odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz postępowań kwalifikacyjnych, obowiązujących na kierunkach:

 • architektura - postępowanie kwalifikacyjne: (sprawdzian z rysunku – z natury i z wyobraźni, kandydat musi uzyskać min. 20 pkt. (na 60), by przejść do postępowania rekrutacyjnego);
 • architektura wnętrz – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – (sprawdzian praktyczny z umiejętności: gry na dowolnym instrumencie oraz śpiewu; a także z predyspozycji manualnych i muzycznych);
 • grafika – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego;
 • jazz i muzyka estradowa – (sprawdzian z predyspozycji muzycznych oraz sprawdzian umiejętności jednej z trzech form: gry na dowolnym instrumencie, śpiewu oraz kompozycji i aranżacji);
 • malarstwo – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego;
 • sztuki wizualne – przegląd prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się na:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Życie studenckie

Uniwersytet Zielonogórski to z jednej strony:

• Park Naukowo-Technologiczny. sp. z o.o.
• Inkubator Przedsiębiorczości
• Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
• Biuro Karier
• Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego

Zaś z drugiej:

• wspaniały Big Band
• chór Uniwersytetu Zielonogórskiego
• akademickie Radio Index
• Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego TV@UZ
• Klub Uczelniany AZS UZ
• Akcja Uniwersytet Dzieciom
• Ogród Botaniczny należący do UZ!

To szeroka i bardzo bogata oferta, z której grzech nie skorzystać!

Studia to nie tylko nauka. Dlatego po zajęciach żacy chętnie odwiedzają kluby studenckie i puby. Nasze miasto jest też znane pod szyldem Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia (jak to brzmi!) w Zielonej Górze nastąpił ,,wysyp’’ nowych, młodych, głownie studenckich kabaretów. Sporo spośród nich przetrwało do dziś. Inne ewoluowały.

Co roku w maju studenci mają swoje święto - Bachanalia. Otrzymują od Prezydenta Miasta klucze do jego bram miasta. Przez 3 dni Zielona Góra należy do studentów. W tym czasie żacy uczestniczą w licznych imprezach kulturalno - rozrywkowych czy sportowych. Każdego wieczoru odbywają się koncerty, na które zapraszane są znane polskie gwiazdy.


Studia podyplomowe

Uniwersytet Zielonogórski, Dział Kształcenia

tel. 68 328 31 71, www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020


WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

(www.wa.uz.zgora.pl; ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra):

 • Ilustracja i komiks z elementami concept art. – 2 semestry, 1 400 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;
 • Obrazowanie w malarstwie i rysunku . – 2 semestry, 1 400 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;
 • Twórcze działania rozwojowe – 2 semestry, 1 500 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

(www.wbais.uz.zgora.pl ; ul. prof. Z. Szafrana1, 65-516 Zielona Góra):

 • Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami . – 2 semestry, 2 500 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

(www.wez.uz.zgora.pl ; ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra):

 • Logistyka . – 2 semestry, 1 600 zł/semestr – termin składania dokumentów –15.10.2019 r.;
 • Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji . – 2 semestry, 1 800 zł/semestr – termin składania dokumentów –1-30.10.2019 r.;
 • Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej – praktyczne aspekty – 2 semestry, 1 600 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 1-30.10.2019 r.;
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących– 2 semestry, 1 600 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.10.2019 r.;
 • Transport i spedycja – 2 semestry, 1 600 zł/semestr – termin składania dokumentów –15.10.2019 r.;

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

(www.wh.uz.zgora.pl ; al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra):

 • Zarządzanie ochroną informacji niejawnych – 2 semestry, 1 350 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.11.2019 r.

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

(www.wlnz.uz.zgora.pl; ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra):

 • Logopedia ogólna i kliniczna – 4 semestry, 1 500 zł/semestr – termin składania dokumentów –15.09.2019 r.;
 • Neurologopedia – 2 semestry, 1 400 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – 3 semestry, 1 200 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;
 • Żywienie i dietetyka w sporcie – 2 semestry, 1 400 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.09.2019 r.;

WYDZIAŁ MECHANICZNY

(www.wm.uz.zgora.pl ; ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra):

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 3 semestry, 2 200 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 15.01.2020 r.;
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość – 3 semestry, 1 600 zł/semestr – termin składania dokumentów –15.11.2018 r.;
 • Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD-CAM– 2 semestry, 2 100 zł/semestr – termin składania dokumentów –30.10.2019 r.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

(www.pps.uz.zgora.pl ; al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra):

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – 2 semestry, 1 900 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera – 2 semestry, 1 900 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.;
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 3 semestry, 1 600 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.;
 • Kwalifikacje pedagogiczne – 3 semestry, 1 400 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.;
 • Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna – 3 semestry, 1 800 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.;
 • Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – 2 semestry, 1 700 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.;
 • Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych – 3 semestry, 1 900 zł/semestr – termin składania dokumentów – 20.10.2019 r.
 • Uzależnienia behawioralne – diagnoza i pomoc psychologiczna – 2 semestry, 1 900 zł/semestr – termin składania dokumentów – 31.10.2019 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

(www.wpa.uz.zgora.pl ; pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra):

 • Kadry i płace w prawie i praktyce – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Małżeńskie procesy kanoniczne – 2 semestry, 1 700 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego praktyce – 2 semestry, 1 950 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Podatki i postępowanie podatkowe – 2 semestry, 2 000 zł/ semestr –termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Postępowanie administracyjne – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Prawo samorządu terytorialnego – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne praktyce – 2 semestry, 2 450 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;

FILIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W SULECHOWIE

(www.wzs.uz.zgora.pl ; ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów):

 • Energetyka odnawialna praktyce – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Enologia – 2 semestry, 2 620 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Menadżer usług hotelarskich – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Menadżer usług zdrowotnych w turystyce – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Menadżer w branży rolno-spożywczej – 2 semestry, 1 800 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Podyplomowe studia administracji publicznej– 2 semestry, od 1 700 zł/semestr za semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.;
 • Żywienie człowieka i dietoterapia – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr – termin składania dokumentów – 30.09.2019 r.

Podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń. Na wymienione powyżej studia opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Wśród składanych dokumentów powinny się znaleźć: podanie, odpis dyplomu, dowód opłaty rekrutacyjnej, 2 zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Pełna oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020 znajduje się na stronie:

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php.

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Zielonogórski

Rektorat:

ul. Licealna 9

65 - 417 Zielona Góra

tel. 68 328 22 02

e-mail: rektorat@uz.zgora.pl

Sekcja rekrutacji:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

tel: 68 328 29 37, 68 328 29 36, 68 328 32 70

gg: 39693344, 39695529

skype: sekcjarekrutacjiuz1, sekcjarekrutacjiuz3

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Prawo w Zielonej Górze

Prawo to prestiż, wyróżnienie. Zdobycie wykształcenia w tej dziedzinie pozwala – po ukończeniu odpowiedniej aplikacji – na pracę w konkretnym…

Kierunek lekarski w Zielonej Górze

60 miejsc na studiach stacjonarnych i tyle samo na niestacjonarnych czeka na kandydatów na lekarzy, którzy chcą zdobyć wykształcenie w…

Filologia angielska i germańska w Zielonej Gó...

Chcesz doskonale posługiwać się językiem obcym? Interesuje Cię historia kraju z określonego obszaru językowego? Z przyjemnością czytasz dużo, również literatury…

Informatyka w Zielonej Górze

Informatyka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin nauki. Rozwiązania informatyczne towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Studia na informatyce…

Lokalizacja