Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia z 16 - letnim stażem, która dynamicznie się rozwija. Powstał na bazie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a tradycje akademickie Zielonej Góry sięgają 1965 r.

Obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim działa 12 Wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji

1 września 2017 r. nastąpi połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. Wówczas powstanie 13, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zielonogórska uczelnia łączy w swojej strukturze szerokie spektrum nauk - od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i medyczne. Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia, W roku akademickim 2017/2018 UZ oferuje naukę na 66. kierunkach, w ponad 100. specjalnościach.

Uczelnia daje możliwość nieodpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W ofercie znajdują się także studia w systemie niestacjonarnym oraz duży wybór studiów podyplomowych. Uniwersytet Zielonogórski posiada uprawnienia do doktoryzowania w 19. dyscyplinach, a 5 wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach. Na 8 wydziałach (w 17. dyscyplinach) prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych domach studenta. Poza zajęciami mają możliwość rozwijania swoich pasji w ponad 100. kołach naukowych, a także dbać o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, itp.).

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 r. rokrocznie organizuje Festiwal Nauki – wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżają Lubuszanom osiągnięcia nauki. Głównym celem Festiwalu jest bowiem popularyzacja, upowszechnianie i propagowanie nauki oraz sztuki, a także przybliżenie zainteresowanym innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. Prezentacja użytecznej strony działalności naukowo-technicznej, którą można wykorzystać na co dzień.

Dzięki środkom unijnym Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o Park Naukowo – Technologiczny i nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, tzw. bibliotekę otwartą, która służy nie tylko studentom, ale także mieszkańcom województwa lubuskiego.

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia przyjazna ludziom i chętnie podejmująca nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu i bogatej bazie materialnej jest obecnie postrzegana jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę zapraszamy na stronę http://rekrutacja.uz.zgora.pl


Kierunki i specjalności

Wydziały i proponowane kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018

Wydział Artystyczny:

 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (po wyrażeniu zgodny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiana nazwy kierunku na sztuki wizualne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Fizyki i Astronomii:

 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • inżynieria kosmiczna

Wydział Humanistyczny:

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • europeistyka i stosunki transgraniczne
 • filologia, filologia angielska
 • filologia, filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia, filologia germańska
 • filologia, filologia rosyjska
 • filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
 • filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
 • filologia polska
 • filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
 • filozofia
 • historia
 • komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • politologia
 • stosunki międzykulturowe

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:

 • automatyka i robotyka
 • biznes elektroniczny
 • efektywność energetyczna
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 • lekarski
 • pielęgniarstwo
 • wychowanie fizyczne

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria danych
 • matematyka

Wydział Mechaniczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych:

 • biologia
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:

 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Wydział Prawa i Administracji:

 • administracja
 • prawo

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego:

 • administracja
 • energetyka
 • gospodarka i rozwój zrównoważony
 • ogrodnictwo
 • technologia żywności
 • turystyka i rekreacja

Kierunki studiów - wykaz alfabetyczny

Administracja

Architektura

Architektura wnętrz

Astronomia

Automatyka i robotyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo narodowe

Biologia

Biotechnologia

Biznes elektroniczny

Budowa i eksploatacja maszyn

Budownictwo

Coaching i doradztwo filozoficzne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (po wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiana nazwy kierunku na sztuki wizualne)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efektywność energetyczna

Ekonomia

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Energetyka

Europeistyka i stosunki transgraniczne

Filologia, filologia angielska

Filologia, filologia germańska

Filologia polska

Filologia, filologia francuska z drugim językiem romańskim

Filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim

Filologia rosyjska

Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Filozofia

Fizyka

Fizyka medyczna

Gospodarka i rozwój zrównoważony

Grafika

Historia

Informatyka

Informatyka i ekonometria

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria kosmiczna

Inżynieria produkcji

Inżynieria środowiska

Jazz i muzyka estradowa

Językoznawstwo

Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Kulturoznawstwo

Lekarski

Literatura popularna i kreacje światów gier

Literaturoznawstwo

Logistyka

Malarstwo

Matematyka

Mechanika i budowa maszyn

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo

Politologia

Praca socjalna

Prawo

Psychologia

Socjologia

Stosunki międzykulturowe

Technologia żywności i żywienie człowieka

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Zielonogórski odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz egzaminów praktycznych, obowiązujących na kierunkach:

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (po wyrażeniu zgody przez MNiSzW nazwa kierunku zostanie zmieniona na sztuki wizualne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo

Szczegółowe informacje o rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się na:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Życie studenckie

Uniwersytet Zielonogórski to z jednej strony:

• Park Naukowo-Technologiczny. sp. z o.o.
• Inkubator Przedsiębiorczości
• Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
• Biuro Karier
• Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego

Zaś z drugiej:

• wspaniały Big Band
• chór Uniwersytetu Zielonogórskiego
• akademickie Radio Index
• miesięcznik ,,Uzetka’’
• Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego TV@UZ
• Klub Uczelniany AZS UZ
• Akcja Uniwersytet Dzieciom
• Ogród Botaniczny należący do UZ!

To szeroka i bardzo bogata oferta, z której grzech nie skorzystać!

Studia to nie tylko nauka. Dlatego po zajęciach żacy chętnie odwiedzają kluby studenckie i puby. Nasze miasto jest też znane pod szyldem Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia (jak to brzmi!) w Zielonej Górze nastąpił ,,wysyp’’ nowych, młodych, głownie studenckich kabaretów. Sporo spośród nich przetrwało do dziś. Inne ewoluowały.

Co roku w maju studenci mają swoje święto - Bachanalia. Otrzymują od Prezydenta Miasta klucze do jego bram miasta. Przez 3 dni Zielona Góra należy do studentów. W tym czasie żacy uczestniczą w licznych imprezach kulturalno - rozrywkowych czy sportowych. Każdego wieczoru odbywają się koncerty, na które zapraszane są znane polskie gwiazdy.

Studia podyplomowe

Wykaz studiów podyplomowych proponowanych na rok akademicki 2017/2018

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY:
 • Ilustracja i komiks z elementami concept art.
 • Obrazowanie w malarstwie i rysunku.
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA:
 • Audytor efektywności energetycznej.
 • Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami.

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA:

 • Logistyka.
 • Transport i spedycja.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:
 • Coaching transformacyjny.
 • Etyka;
 • Filologiczna obsługa administracji i biznesu.
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
 • Wiedza o kulturze.
 • Zarządzanie ochroną informacji niejawnych.
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI:
 • Społeczeństwo w dobie internetu rzeczy.
 • Technologie informatyczne.

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU:

 • Wychowanie fizyczne i i gimnastyka korekcyjna.
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
 • Analiza danych – metody, narzędzia, praktyka.
WYDZIAŁ MECHANICZNY:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość.
 • Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII i SOCJOLOGII:

 • Aktywizacja społeczna seniorów.
 • Asystent rodziny.
 • Coaching w życiu i biznesie.
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie.
 • Kryminologia z elementami wiktymologii.
 • Kwalifikacje pedagogiczne.
 • Logopedia.
 • Logopedia i język migowy.
 • Logopedia i terapia pedagogiczna.
 • Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Organizacja i zarządzanie oświatą.
 • Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński.
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Stres, wypalenie zawodowe, mobbing – profilaktyka patologii organizacyjnych.
 • Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności.
 • Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych.
 • Wczesne nauczanie języka obcego.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

 • Kadry i płace w prawie i praktyce.
 • Podatki i postępowanie podatkowe.
 • Podyplomowe studia legislacji samorządowej.
 • Podyplomowe studia przekładu prawniczego.
 • Postępowanie administracyjne.
 • Prawo energetyczne.
 • Prawo europejskie dla praktyków.
 • Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej.
 • Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki.
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO:

 • Energetyka odnawialna.
 • Enologia.
 • Menedżer usług hotelarskich.
 • Menedżer usług zdrowotnych w turystyce.
 • Menedżer w branży rolno-spożywczej.
 • Podyplomowe studia Administracji Publicznej.
 • Podyplomowe studia Oświatowej Administracji Publicznej.
 • Systemy fotowoltaiczne.
 • Żywienie człowieka i dietoterapia
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Zielonogórski

Rektorat:

ul. Licealna 9

65 - 417 Zielona Góra

tel. 68 328 22 02

e-mail: rektorat@uz.zgora.pl

Sekcja rekrutacji:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

tel: 68 328 29 37, 68 328 29 36, 68 328 32 70

gg: 39693344, 39695529

skype: sekcjarekrutacjiuz1, sekcjarekrutacjiuz3

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.

Konsolidacja Uniwersytetu Zielonogórskiego z PWSZ w Sulechowie coraz bliżej

We wtorek, 18 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim gościł wicepremier, minister nauki i

Uniwersytet Zielonogórski otwiera nowe kierunki studiów

Od 1 października na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie można studiować na 63 kierunkach. Najwięcej...

Na Uniwersytecie Zielonogórskim kolejna edycja studiów wspieranych przez NBP

Podyplomowe studia Mechanizmy funkcjonowania strefy euro adresowane są do różnych środowisk opiniotw...

Nowe kierunki na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski poszerza swą ofertę edukacyjną proponując przyszłym studentom nowe kierunk

...

Uniwersytet Zielonogórski - studia podyplomowe „Ilustracja i komiks z elementami concept art”

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia podyplomowe „Ilustracja i komiks z elementami concept a...

Uniwersytet Zielonogórski – polityka publiczna

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na nowy kierunek studiów – politykę publiczną. Studia przeznaczon...

Studiuj Psychologię na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski poszerzył ofertę kształcenia o popularny kierunek studiów - Psychologia. S...

Uniwersytet Zielonogórski nie pobiera opłaty za studia na drugim kierunku

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął 25 czerwca 2014 r. uchwałę o odstąpieniu od pobierania o...

​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia na kierunku biotechnologia

​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) ma w swej ofercie atrakcyjny kierunek studiów - biotechnologia.

Inżynieria danych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski wkrótce rozpocznie rekrutację na unikatowy w skali kraju kierunek studiów

Uniwersytet Zielonogórski stawia na współpracę z biznesem

Uniwersytet Zielonogórski podpisze trzy umowy o współpracy z firmami i instytucjami, które mają zagw...

Uniwersytet Zielonogórski oferuje bezpłatne studia podyplomowe

Uniwersytet w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe. Celem studiów jest wykształce...

Lokalizacja