Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia z 17-letnim letnim stażem, która dynamicznie się rozwija. Powstał na bazie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a tradycje akademickie Zielonej Góry sięgają 1965 r.

Obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim działa 13 Wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji
 • Zamiejscowy w Sulechowie

1 września 2017 r. nastąpiło połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. Powstał 13-ty Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zielonogórska uczelnia łączy w swojej strukturze szerokie spektrum nauk - od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i medyczne. Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia, W roku akademickim 2018/2019 UZ oferuje naukę na 61. kierunkach, w ponad 100. specjalnościach.

Uczelnia daje możliwość nieodpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W ofercie znajdują się także studia w systemie niestacjonarnym oraz duży wybór studiów podyplomowych. Uniwersytet Zielonogórski posiada uprawnienia do doktoryzowania w 19. dyscyplinach, a 5 wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach. Na 8 wydziałach (w 17. dyscyplinach) prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych domach studenta. Poza zajęciami mają możliwość rozwijania swoich pasji w ponad 100. kołach naukowych, a także dbać o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, itp.).

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 r. rokrocznie organizuje Festiwal Nauki – wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżają młodym Lubuszanom osiągnięcia nauki. Głównym celem Festiwalu jest bowiem popularyzacja, upowszechnianie i propagowanie nauki oraz sztuki, a także przybliżenie zainteresowanym innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. Prezentacja użytecznej strony działalności naukowo-technicznej, którą można wykorzystać na co dzień.

Dzięki środkom unijnym Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. i nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, tzw. bibliotekę otwartą, która służy nie tylko studentom, ale także mieszkańcom województwa lubuskiego.

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia przyjazna ludziom i chętnie podejmująca nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu i bogatej bazie materialnej jest obecnie postrzegana jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę zapraszamy na stronę http://rekrutacja.uz.zgora.pl


Kierunki i specjalności

Wydziały UZ wraz z oferowanymi kierunkami studiów (I i II stopień) w roku akademickim 2018/2019

Wydział Artystyczny (studia wyłącznie stacjonarne):

 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo
 • sztuki wizualne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • architektura
 • budownictwo
 • energetyka komunalna
 • geoinformatyka i techniki satelitarne
 • inżynieria środowiska
 • zarządzanie gospodarką komunalną

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Fizyki i Astronomii (studia wyłącznie stacjonarne):

 • astronomia
 • fizyka
 • fizyka medyczna

Wydział Humanistyczny:

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • europeistyka i stosunki transgraniczne
 • filologia, filologia angielska
 • filologia, filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia, filologia germańska
 • filologia, filologia rosyjska
 • filologia, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
 • filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
 • filologia polska
 • filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo
 • filozofia
 • historia
 • komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • politologia
 • stosunki międzykulturowe

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:

 • automatyka i robotyka
 • biznes elektroniczny
 • elektrotechnika
 • informatyka

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 • lekarski – studia jednolite magisterskie
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne*
 • wychowanie fizyczne

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (studia wyłącznie stacjonarne):

 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria danych
 • matematyka

Wydział Mechaniczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych:

 • biologia
 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem*
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska (I st. wyłącznie w języku angielskim)

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:

 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Wydział Prawa i Administracji:

 • administracja
 • prawo

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego (studia I stopnia):

 • administracja
 • energetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • turystyka i rekreacja
 • żywienie człowieka i dietoterapia

* uruchomienie kierunku studiów po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Zielonogórski odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz egzaminów praktycznych, obowiązujących na kierunkach:

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (po wyrażeniu zgody przez MNiSzW nazwa kierunku zostanie zmieniona na sztuki wizualne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo

Szczegółowe informacje o rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się na:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Życie studenckie

Uniwersytet Zielonogórski to z jednej strony:

• Park Naukowo-Technologiczny. sp. z o.o.
• Inkubator Przedsiębiorczości
• Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
• Biuro Karier
• Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego

Zaś z drugiej:

• wspaniały Big Band
• chór Uniwersytetu Zielonogórskiego
• akademickie Radio Index
• miesięcznik ,,Uzetka’’
• Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego TV@UZ
• Klub Uczelniany AZS UZ
• Akcja Uniwersytet Dzieciom
• Ogród Botaniczny należący do UZ!

To szeroka i bardzo bogata oferta, z której grzech nie skorzystać!

Studia to nie tylko nauka. Dlatego po zajęciach żacy chętnie odwiedzają kluby studenckie i puby. Nasze miasto jest też znane pod szyldem Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia (jak to brzmi!) w Zielonej Górze nastąpił ,,wysyp’’ nowych, młodych, głownie studenckich kabaretów. Sporo spośród nich przetrwało do dziś. Inne ewoluowały.

Co roku w maju studenci mają swoje święto - Bachanalia. Otrzymują od Prezydenta Miasta klucze do jego bram miasta. Przez 3 dni Zielona Góra należy do studentów. W tym czasie żacy uczestniczą w licznych imprezach kulturalno - rozrywkowych czy sportowych. Każdego wieczoru odbywają się koncerty, na które zapraszane są znane polskie gwiazdy.


Studia podyplomowe

Uniwersytet Zielonogórski największa państwowa uczelnia w Lubuskiem oferuje także wiele rodzajów studiów podyplomowych. W roku akademickim 2018/2019 na 11 z 13 Wydziałów UZ można wybierać spośród 44 ofert tego typu studiów. Oto one:

I. WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY:

* Ilustracja i komiks z elementami koncept art– 2 semestry, 1 300 zł/ semestr;

*Obrazowanie w malarstwie i rysunku– 2 semestry, 1 400 zł/ semestr.

II. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA:

* Nowoczesne budownictwo drogowe 2.0 – 2 semestry, 2 450 zł/semestr;

* Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami – 2 semestry, 2 500 zł/ semestr.

III. WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA:

* Logistyka – 2 semestry, 1 500 zł/ semestr;

* Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej – praktyczne aspekty – 2 semestry, 1 600 zł/ semestr;

* Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych – 2 semestry, 1 600 zł/semestr;

* Transport i spedycja– 2 semestry, 1 500 zł/ semestr.

IV. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:

* Zarządzanie ochroną informacji niejawnych – 2 semestry, 1 350 zł/ semestr.

V. WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI:

* Społeczeństwo w dobie internetu rzeczy – 2 semestry, 3 500 zł/ semestr;

* Technologie informatyczne – 2 semestry, 3 500 zł/ semestr.

VI. WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU:

* Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – 3 semestry, 1 200 zł/ semestr.

VII. WYDZIAŁ MECHANICZNY:

* Bezpieczeństwo i higiena pracy – 3 semestry, 1 700 zł/ semestr;

* Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość– 3 semestry, 1 600 zł/ semestr;

* Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM– 2 semestry, 2 100 zł/ semestr.

VIII. WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH:

* Edukator ekologiczny – 2 semestry, 1 750 zł/ semestr.

IX. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII:

* Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna– 3 semestry, 1 800 zł/ semestr;

* Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera– 2 semestry,1 900 zł/ semestr;

* Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – 2 semestry,1 900 zł/ semestr.

* Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 3 semestry, 1 600 zł/ semestr;

* Kryminologia z elementami wiktymologii– 3 semestry, 1 900 zł/ semestr;

* Kwalifikacje pedagogiczne– 3 semestry, 1 400 zł/ semestr;

* Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2 semestry, 1 700 zł/ semestr;

* Organizacja i zarządzanie oświatą – 2 semestry,1 500 zł/ semestr;
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 3 semestry, 1 400 zł/ semestr;

* Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński– 2 semestry,1 500 zł/ semestr;

* Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – 2 semestry,1 700 zł/ semestr;

* Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych – 3 semestry, 1 900 zł/ semestr.

X. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

* Kadry i płace w prawie i praktyce – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;

* Małżeńskie procesy kanoniczne – 2 semestry, 1 700 zł/ semestr;

* Podatki i postępowanie podatkowe – 2 semestry, 2 000 zł/ semestr;

* Podyplomowe studia legislacji samorządowej– 2 semestry, 1 750 zł/ semestr;

* Postępowanie administracyjne – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;

* Prawo energetyczne – 2 semestry, 2 400 zł/ semestr;

* Prawo samorządu terytorialnego – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;

* Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki– 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;

* Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne– 2 semestry,2 450 zł/ semestr.

XI. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO:

* Energetyka odnawialna– 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;

* Enologia(winiarstwo) – 2 semestry, 2 620 zł/ semestr;

* Menadżer usług hotelarskich– 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;

* Menadżer usług zdrowotnych w turystyce – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;

* Menadżer w branży rolno-spożywczej – 2 semestry, 1 800 zł/ semestr;

* Podyplomowe studia administracji publicznej– 2 semestry, od 1 300 zł/semestr do 1 900 zł/ semestr w zależności od liczby słuchaczy;

* Żywienie człowieka i dietoterapia – 2 semestry, od 1 608 zł/semestr do 2 136 zł/ semestr w zależności od liczby słuchaczy.

Kontakt:

Dział Jakości Kształcenia

tel. 68 328 31 71

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Zielonogórski

Rektorat:

ul. Licealna 9

65 - 417 Zielona Góra

tel. 68 328 22 02

e-mail: rektorat@uz.zgora.pl

Sekcja rekrutacji:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

tel: 68 328 29 37, 68 328 29 36, 68 328 32 70

gg: 39693344, 39695529

skype: sekcjarekrutacjiuz1, sekcjarekrutacjiuz3

Artykuły dotyczące uczelni

Showing 1-12 of 13 items.

Informatyka w Zielonej Górze

Informatyka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin nauki. Rozwiązania informatyczne towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Studia na informatyce…

Konsolidacja Uniwersytetu Zielonogórskiego z...

We wtorek, 18 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim gościł wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin. Minister…

Uniwersytet Zielonogórski otwiera nowe kierun...

Od 1 października na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie można studiować na 63 kierunkach. Najwięcej, bo aż 18 kierunków, prowadzi Wydział Humanistyczny.…

Na Uniwersytecie Zielonogórskim kolejna edycj...

Podyplomowe studia Mechanizmy funkcjonowania strefy euro adresowane są do różnych środowisk opiniotwórczych, tj. dziennikarzy, pracowników administracji, pracowników sektora finansowo-bankowego, przede…

Nowe kierunki na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski poszerza swą ofertę edukacyjną proponując przyszłym studentom nowe kierunki studiów I i II stopnia. W roku akademickim 2015/2016…

Uniwersytet Zielonogórski - studia podyplomow...

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia podyplomowe „Ilustracja i komiks z elementami concept art”. Absolwent może podjąć zatrudnienie jako: ilustrator prasowy…

Uniwersytet Zielonogórski – polityka publiczn...

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na nowy kierunek studiów – politykę publiczną. Studia przeznaczone są dla osób które chcą wziąć sprawy w…

Studiuj Psychologię na Uniwersytecie Zielonog...

Uniwersytet Zielonogórski poszerzył ofertę kształcenia o popularny kierunek studiów - Psychologia. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie poniżej.

Uniwersytet Zielonogórski nie pobiera opłaty...

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął 25 czerwca 2014 r. uchwałę o odstąpieniu od pobierania opłat za studia na drugim i kolejnym…

​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - studia na k...

​Uniwersytet Zielonogórski (UZ) ma w swej ofercie atrakcyjny kierunek studiów - biotechnologia.

Inżynieria danych na Uniwersytecie Zielonogór...

Uniwersytet Zielonogórski wkrótce rozpocznie rekrutację na unikatowy w skali kraju kierunek studiów Inżynieria Danych. Tym samym uczelnia z Zielonej Góry…

Uniwersytet Zielonogórski stawia na współprac...

Uniwersytet Zielonogórski podpisze trzy umowy o współpracy z firmami i instytucjami, które mają zagwarantować pracownikom uczelni i studentom dostęp do…

Lokalizacja