Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

uczelnia publiczna, 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, (+67) 250 01 87, rektorat@answalcz.pl

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Terminy rekrutacji

 1. termin: 01.06.2023 r. do 16.07.2023 r.
 2. termin: 17.07.2023 r. do 20.08.2023 r.
 3. termin: 21.08.2023 r. do 17.09.2023 r.
 4. termin: 18.09.2023 r. do 15.10.2023 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia obowiązani są zarejestrować się poprzez uczelnianą internetową stronę „e-rekrutacja” oraz złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie na obowiązującym w PWSZ w Wałczu formularzu.

2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub innych dokumentów wynikających z art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z zm.) – dotyczy studiów pierwszego stopnia tj.:

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach systemie oświaty;

c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560 );

e) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

f) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) – dotyczy studiów drugiego stopnia.

4. 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu centralnym.

7. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kierunki, gdzie postanowienia szczegółowe tego wymagają.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku posiadania przez kandydata.

9. Inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego (o ile dotyczy) stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

10. W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie nie może być dostarczone, dopuszcza się, aby na potrzeby organizacyjne procesu rekrutacji kandydat złożył stosowne zaświadczenie o uprawnieniu do studiowania.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie