Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Bogatą historię Uczelni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony „Lwów” został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”. W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno - Gospodarczy.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo - szkoleniowy „Horyzont II”.

Obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały:

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców, nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Akademii Morskiej w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.

Uniwersytet Morski w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.

Kierunki i specjalności

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia
tel.: + 48 58 690 16 51, fax: +48 58 621 99 38
e–mail: wedt@am.gdynia.pl

www.we.am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata (8 semestrów) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności:

 • Elektronika Morska – specjalność morska (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Informatyka

Specjalności:

 • Aplikacje internetowe i mobilne
 • Aplikacje internetu rzeczy

Kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne

Specjalności:

 • Morskie systemy kosmiczne i satelitarne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonarnych i 2 lata (4 semestry) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS,SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

 • Elektronika Morska – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

Kierunek: Informatyka

Specjalności:

 • Aplikacje internetowe i mobilne
 • Aplikacje internetu rzeczy

Kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne

Specjalności:

 • Morskie systemy kosmiczne i satelitarne

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia,
tel.: + 48 58 690 13 21, fax: +48 58 690 13 99
e–mail: wmdt@am.gdynia.pl

www.wm.am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Specjalności studenci wybierają po drugim roku studiów. Aby mogła być utworzona dana specjalność, musi być min. 15 studentów.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS, SN - 8 semestrów). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów, SN – 8 semestrów );
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów, SN – 8 semestrów)
 • Inżynieria Produkcji – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS – 3 semestry; SN – 4 semestry) – tylko dla absolwentów AMG po studiach I stopnia. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS – 3 semestry, SN – 4 semestry);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS – 3 semestry, SN – 4 semestry);
 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - specjalność morska (SS, SN - 4 semestry). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym. Przyjmowani są kandydaci z dyplomem inżyniera nauk technicznych z całej Polski. Studenci po 3 semestrze odbywają praktyki morskie.

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
81 - 345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3
tel.: +48 58 690 11 00 – dla studiów stacjonarnych
tel.: +48 58 690 11 05 – dla studiów niestacjonarnych
fax: +48 58 690 11 01
e–mail: wndt@am.gdynia.pl

www.wn.am.gdynia.pl


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Nawigacja

Absolwent otrzymuje dodatkowo dyplom oficera marynarki handlowej. Studia trwają 4 lata (8 semestrów).

Specjalność:

 • Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność:

 • Transport i Logistyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Kierunek: Nawigacja

Specjalności:

 • Technologie Offshorowe (SS, SN)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
 • Żegluga Arktyczna (SS, SN)

Kierunek: Transport

Specjalność:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
www.wpit.am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:
tel.: (+48) 58 6901 215
e-mail:wpitdts@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel: (+48) 58 6901 675
e-mail: wpitdtn@am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Internet i multimedia w zarządzaniu (SS, SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SN)
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SS, SN)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (SS, SN)
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom magistra lub magistra inżyniera. Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry).

Specjalności:

 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Menedżer produktu kosmetycznego (SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SS, SN)
Rekrutacja na studia

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia dostępne są TUTAJ

studia I stopnia

studia II stopnia


Życie studenckie

Studenckie Domy Marynarza

Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano 650 miejsc w Studenckich Domach Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. Domy studenckie położone przy ul. Beniowskiego znajdują się w pobliżu kompleksu głównych zabudowań Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nich studenci mają bardzo blisko na Uczelnię, a z okien swoich pokoi mogą podziwiać przepiękne widoki na miasto, port i morze. Dom studencki położony przy ul. Sędzickiego mieści się nad samym morzem, przy bulwarze nadmorskim, nieopodal Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nim studenci mają tylko kilka kroków do plaży miejskiej i centrum miasta. Prawo ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma każdy student naszej uczelni. W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajduje się również stołówka i bufet, które oferują przez cały tydzień smaczne i niedrogie śniadania oraz obiady.

Biblioteka

http://bg.am.gdynia.pl/

W Akademii Morskiej w Gdyni funkcjonuje nowoczesna biblioteka, w której znajdują się m.in.: podręczniki, encyklopedie, słowniki, literatura popularno – naukowa, czasopisma branżowe. Biblioteka Główna Uczelni mieści się na II piętrze w budynku C, a jej filia na Wydziale Nawigacyjnym, w której znajdują się unikatowe zbiory książek i czasopism nawigacyjnych, przy al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki). Elektroniczna legitymacja jest jednocześnie kartą biblioteczną. Można tu skorzystać z przeszło sto tysięcy książek. Jest tu także czytelnia internetowa i dostęp do sześciu baz branżowych czasopism zagranicznych. Zamówienia książek dokonywane są przez Internet w systemie VIRTUA (virtua.am.gdynia.pl). Po zalogowaniu należy wybrać interesujące pozycje książkowe. Dostępne są również e – czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Ośrodek Żeglarski

http://www.ozam.pl/

Odzwierciedleniem długoletnich tradycji żeglarskich Uczelni jest Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Jego zadaniem jest promocja Uczelni oraz działanie na rzecz wychowania żeglarskiego i wodnego. Ośrodek Żeglarski uczestniczy w zlotach, rajdach i regatach żeglarskich. Organizuje na własnych jachtach szkolenia żeglarskie, rejsy stażowo – szkoleniowe, rajdy oraz imprezy integracyjne.

Planetarium

W budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni znajduje się najnowocześniejsze w Polsce, zmodernizowane w 2011 roku, Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące jednym z laboratoriów Katedry Nawigacji. Wyposażenie Planetarium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z astronawigacji dla studentów i seansów dla osób interesujących się astronomią, a także lekcji astronomii dla uczniów.

Erasmus w Akademii Morskiej w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W programie Erasmus studenci AMG mają możliwość wyboru spośród 24 zagranicznych uczelni wyższych w 13 krajach: Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja.

Parlament Studentów

http://psam.am.gdynia.pl/

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Parlament Studentów ma swoich przedstawicieli w Senacie uczelnianym, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Parlament reprezentuje także studentów Akademii Morskiej w Gdyni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Co roku Parlament Studentów organizuje święto Uczelni pod nazwą „Delfinalia”.

Koła naukowe

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców. W Akademii Morskiej prężnie działa 21 kół naukowych. Każdy student Akademii Morskiej w Gdyni może stworzyć własne koło naukowe, na którego działalność uzyska wsparcie finansowe z Uczelni.

Klub studencki „Bukszpryt”

http://www.facebook.com/Bukszpryt

Oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego, studenci Akademii Morskiej w Gdyni mogą zawierać nowe kontakty towarzyskie w Klubie Studenckim „Bukszpryt”, zlokalizowanym w głównym gmachu Uczelni. Nastrój klubu nawiązuje do klimatów morskich. W centralnej jego części uwagę zwracają kolumny owinięte linami, bulaje na ścianach oraz stołki przy barze wykonane z tłoków silnika statkowego. Klub wyposażony jest w bilard i środki audiowizualne. Co roku w Klubie Studenckim „Bukszpryt” organizowane są: otrzęsiny,andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, Wieczór Absolwenta, koncerty szantowe.

Skontaktuj się z nami

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

ul. Morska 81 - 87
81 - 225 Gdyni
tel.: (+48 58) 621 70 41
fax: (+48 58) 620 67 01

e-mail: promocja@am.gdynia.pl

www.umg.edu.pl/


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ul. Morska 81-87
81 - 225 Gdynia

e-mail: wedt@am.gdynia.pl

www.we.am.gdynia.pl

Dziekanat
tel.: (+48 58) 690 16 51, (+48 58) 690 12 56
tel./fax: (+48 58) 621 99 38

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
al. Jana Pawła II 3
81 - 345 Gdynia

www.wn.am.gdynia.pl

www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:

tel.: (+48 58) 690 11 00
fax: (+48 58) 690 11 01

e-mail: wndt@am.gdynia.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
tel.: (+48 58) 690 11 05,
fax: (+48 58) 690 11 01

e-mail: magasz@klif.am.gdynia.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. Morska 81 - 87
81 - 225 Gdynia

e-mail: wmdt@am.gdynia.pl

www.wm.am.gdynia.pl

Dziekanat
tel.: (+48 58) 621 89 97 lub (+48 58) 690 13 21
fax: (+48 58) 690 13 99

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
ul. Morska 81 - 87
81 - 225 Gdynia

www.wpit.am.gdynia.pl

www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska.Gdynia

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:
tel.: (+48) 58 6901 215
e-mail: wpitdts@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel: (+48) 58 6901 675
e-mail: wpitdtn@am.gdynia.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Akademia Morska w Gdyni stanie się Uniwersytetem Morskim

Akademia Morska w Gdyni stanie się Uniwersyte...

Akademia Morska w Gdyni zmieni nazwę na Uniwersytet Morski. Miano uniwersytetu przysługuje uczelniom,…
Rekrutacja uzupełniająca na Akademii Morskiej w Gdyni

Rekrutacja uzupełniająca na Akademii Morskiej...

Aktualnie trwa przyjmowanie dokumentów w ramach rekrutacji dodatkowej na studia w Akademii Morskiej w Gdyni.…
35-te urodziny żaglowca „Dar Młodzieży”

35-te urodziny żaglowca „Dar Młodzieży”

Na szczególną uroczystość, 35-te Urodziny Żaglowca "DAR MŁODZIEŻY" zaprasza JM Rektor AMG prof. dr hab.…
Akademia Morska w Gdyni - innowacyjna gospodarka

Akademia Morska w Gdyni - innowacyjna gospoda...

Innowacyjną gospodarkę można studiować na studiach I stopnia i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych w…
Lokalizacja