Szczegółowy opis uczelni

O Placówce

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to uczelnia otwarta. Służąca całym potencjałem dydaktyczno - naukowym zarówno studentom w mundurach, jak i studentom cywilnym.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to unikatowa, najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która od 65 lat kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych, a także prowadzi działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej.

Przyszłym studentom WAT oferuje studia pierwszego stopnia: inżynierskie i licencjackie; drugiego stopnia: magisterskie; trzeciego stopnia: doktoranckie oraz studia podyplomowe, kursy dokształcające i językowe. Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia licencjackie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i obronność państwa trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia II stopnia przeznaczone są dla osób z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera bądź magistra. Studenci studiów wojskowych kończą studia z tytułem zawodowym określonym w przepisach dla oficerów i stopniem oficerskim podporucznika. Studia cywilne są ogólnodostępne, bez zobowiązań wobec MON.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, odpłatne wyżywienie oraz zakwaterowanie w domach studenckich. Studentom studiów wojskowych zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie i comiesięczne uposażenie finansowe zapewnione jest przez MON.

Wysoka jakość procesu kształcenia, jaką zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna (ponad 90 profesorów, blisko 100 doktorów habilitowanych oraz ponad 400 doktorów), zawsze była i jest priorytetem działalności uczelni. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje również w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Akademia współpracuje z wieloma krajowymi jak i zagranicznymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, czego efektem jest wymiana studentów i pracowników naukowych, którzy uczestniczą w realizacji międzynarodowych programów. W ramach takiej wymiany studenci mają również możliwość realizacji części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

W Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonuje 35 kół naukowych, w których młodzi ludzie rozwijają swoje zainteresowania i pasje naukowe, nabywają nowe umiejętności, zdobywają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci WAT od lat zdobywają laury w różnych prestiżowych konkursach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. „Microsoft Imagine Cup”.

Atrakcyjna lokalizacja uczelni – blisko centrum Warszawy, ale w otoczeniu otuliny Puszczy Kampinoskiej – sprawia, że studia w WAT mają unikatową atmosferę. Bogate zaplecze dydaktyczne i kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to niewątpliwe atuty Akademii.

Proces dydaktyczny w WAT realizują:

 • Wydział Cybernetyki,
 • Wydział Elektroniki,
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
 • Wydział Logistyki,
 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa,
 • Wydział Nowych Technologii i Chemii,
 • Instytut Optoelektroniki.

Kierunki studiów prowadzone w WAT:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biogospodarka
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • informatyka
 • informatyka w medycynie
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • obronność państwa
 • zarządzanie
Oferta Kształcenia - kierunki i specjalności

Wydział Cybernetyki

Kierunki:

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: bezpieczeństwo europejskie, zarządzanie kryzysowe.

Informatyka (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, informatyczne systemy zarządzania, internetowe technologie multimedialne, inżynieria systemów, kryptologia, mobilne systemy komputerowe, systemy informatyczne, sieci teleinformatyczne, teleinformatyka.

Informatyka w medycynie (stacjonarne; I stopnia)

Specjalności: informatyczne systemy zarządzania w medycynie, inżynieria diagnostyki medycznej

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (stacjonarne i niestacjonarne; I stopnia)

Specjalności: cyberobrona, bezpieczeństwo informacyjne, systemy kryptograficzne, konstrukcja systemów kryptograficznych, kryptoanaliza.

Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: informacyjne wspomaganie zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie.


Wydział Elektroniki

Kierunki:

Elektronika i telekomunikacja (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: eksploatacja systemów łączności, inżynieria systemów bezpieczeństwa, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, radiolokacja, radionawigacja, rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, rozpoznanie i zakłócanie radiowe, systemy cyfrowe, systemy informacyjno-pomiarowe, systemy radioelektroniczne, systemy teledetekcyjne, systemy teleinformatyczne, systemy telekomunikacyjne, wojskowe systemy łączności, wojskowe systemy rozpoznania.

Energetyka (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: elektroenergetyka, maszyny i urządzenia w energetyce.


Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Kierunki:

Budownictwo (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: budownictwo komunikacyjne, budownictwo ogólne, drogi kolejowe, infrastruktura wojskowa, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria wojskowa.

Geodezja i kartografia (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej; pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, meteorologia, rozpoznanie obrazowe, techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji.


Wydział Logistyki

Kierunki:

Logistyka (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: logistyka w motoryzacji, logistyka przedsiębiorstw, logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych, logistyka wojskowa.

Obronność państwa (stacjonarne i niestacjonarne; I stopnia)

Specjalności: zarządzanie obronnością państwa, system militarny państwa, logistyka obronności i bezpieczeństwa, system pozamilitarny państwa.


Wydział Mechaniczny

Kierunki:

Logistyka (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: logistyka w motoryzacji, logistyka przedsiębiorstw, logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych, czołgowo- samochodowa.

Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: maszyny inżynieryjne, maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe, mechatronika i diagnostyka samochodowa, pojazdy samochodowe i specjalne, techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej, urządzenia i zastosowania produktów naftowych, pojazdy mechaniczne, inżynieria eksploatacji pojazdów mechanicznych, logistyka wojskowa.

Biogospodarka - (stacjonarne; I stopnia)

Kierunek interdyscyplinarny, realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Łódzką


Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Kierunki:

Mechatronika (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: automatyka i sterowanie, inżynieria systemów mechatronicznych, konstrukcja broni i amunicji, mechatronika stosowana, techniki komputerowe w mechatronice, eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, robotyka i automatyka przemysłowa, uzbrojenie i elektronika.

Lotnictwo i kosmonautyka (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: awionika, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie lotnicze, napędy lotnicze

Inżynieria bezpieczeństwa (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: inżynieria bezpieczeństwa publicznego, inżynieria bezpieczeństwa technicznego


Wydział Nowych Technologii i Chemii

Kierunki:

Chemia (stacjonarne i niestacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne, materiały wybuchowe i pirotechnika, ochrona przed skażeniami, ekologia i monitoring środowiska.

Inżynieria materiałowa (stacjonarne; I i II stopnia)

Specjalności: materiały funkcjonalne, materiały konstrukcyjne, nowe materiały i technologie (II stopień)

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (stacjonarne; II stopnia)

Kierunek interdyscyplinarny prowadzony przez Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej – inżynieria materiałowa, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – chemia, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej – technologia chemiczna


Instytut Optoelektroniki

Kierunek:

Elektronika i telekomunikacja (stacjonarne; II stopnia)

Specjalności: lasery, systemy optoelektroniczne

Inżynieria kosmiczna i satelitarna (stacjonarne; I stopnia)

Rekrutacja na studia

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze"),
 • posiada wiek co najmniej 18 lat.

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety, nie później niż do 31 marca,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów
Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas). Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

Kandydat przyjęty na studia wojskowe, zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • aktualną fotografię w wersji papierowej oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys.

Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 3 punkty rankingowe

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 2 punkty rankingowe

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z wyjątkiem kie­run­ku chemia; - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • informatyka – na kie­run­ek informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - system naliczania punktów

 • 0 punktów rankingowych - za uzyskanie 0 - 144 punktów przeliczeniowych, co oznacza niezaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych
 • 1 punkt rankingowy - za uzyskanie 145 -155 punktów przeliczeniowych
 • 2 punkty rankingowe - za uzyskanie 156 -180 punktów przeliczeniowych
 • 3 punkty rankingowe - za uzyskanie 181 i więcej punktów przeliczeniowych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - system naliczania punktów

 • 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;
 • 1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym
 • 2 punkty rankingowe - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt. 2), a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR.

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych
Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych,
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia; - max 30 pkt. rankingowych,
 • chemia - na kierunku chemia oraz biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • informatyka – na kie­run­ek informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Zasady rekrutacji na studia cywilne II stopnia:

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekcja ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej
Tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
Fax.: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

Życie studenckie

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp..

Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Studenckie Koło SEP, Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, Koło Szachowe, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Koło Brydżowe.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych: Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe Logistyki stosowanej, Koło Naukowe Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania, Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Domy studenckie

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie uczelni (w pierwszej kolejności do zamieszkania mają studenci studiów stacjonarnych).

Akademicki Związek Sportowy

Sekcje: badminton, orientacja sportowa - bieg, narciarski bieg, rowerowa jazda na orientację, judo, lekka atletyka - sprint, lekka atletyka - skoki, lekka atletyka - rzuty, lekka atletyka - biegi średnie, pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie.

Wymiana międzynarodowa - LLP Erasmus+

Program Erasmus+ powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Wymiana krajowa - MOST i MOSTECH

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich UNIWERSYTETÓW lub uczelni stowarzyszonej z programem.

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne, w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Skontaktuj się z nami

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-2 z 2 rekordów.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zaprasza na nowoczesne studia wojskowe na kierunku kryptolo...

​Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego (WAT) - lotnictwo i kosmonautyka

​Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa

Lokalizacja