Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawno-biznesowy kierunek

Absolwent kierunku prawno - biznesowego powinien być przygotowany do pełnienia takich funkcji oraz stanowisk, które wymagają wszechstronnej wiedzy o prawno-ekonomicznych w aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników.

Studenci uczą się analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

Kończąc studia prawno-biznesowe absolwent będzie posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu dyscyplin prawa regulujących obrót gospodarczy, wiedzę ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów.

Będzie też posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.

Absolwent będzie znać uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz posiadać umiejętność swobodnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym o charakterze transgranicznym.

Dla kogo studia na kierunku prawno-biznesowy kierunek

Kierunek wybierają osoby zainteresowane w przyszłości działalnością biznesową, zdobyciem również kompetencji w dziedzinie prawa.

To studia dla osób otwartych na nowe problemy i wyzwania, kreatywnych, o predyspozycjach menedżerskich, a także swobodnie poruszających się w przepisach prawa.


Program kształcenia na kierunku prawno-biznesowy kierunek

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku prawno-biznesowym:

 • podstawy prawa
 • podstawy mikroekonomii
 • podstawy zarządzania
 • prawo przedsiębiorców
 • publiczne prawo gospodarcze w biznesie
 • podstawy makroekonomii
 • podstawy marketingu
 • prawo cywilne w obrocie gospodarczym
 • podstawy prawa finansowego przedsiębiorców
 • wstęp do rachunkowości
 • prawo zatrudnienia
 • wstęp do prawa handlowego
 • podstawy statystyki i ekonometrii
 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • prawo podatkowe przedsiębiorców
 • finanse przedsiębiorstw
 • ochrona własności intelektualnej
 • prawo kontraktowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawno-biznesowy kierunek

Kandydaci wybierający uczelnię publiczną rekrutowani będą na podstawie dwóch przedmiotów maturalnych spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia.
Perspektywy pracy po kierunku prawno-biznesowy kierunek

Absolwenci kierunku prawno-biznesowego są przygotowani do pracy w:

 • instytucjach finansowych
 • bankach
 • domach maklerskich
 • funduszach inwestycyjnych
 • instytucjach doradztwa ekonomicznego
 • firmach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, produkcyjnych
 • instytucjach pozarządowych
 • administracji.
Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji i uprawnień będzie mógł pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.
Opinie o kierunku prawno-biznesowy kierunek

Studia mają charakter unikalny i interdyscyplinarny.

Praktyczna wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwala swobodnie poruszać się w środowisku biznesowym i prawnym.

W kontekście prowadzenia działalności biznesowej, obszary wzajemnie przenikające się.


Kierunki pokrewne do kierunku prawno-biznesowy kierunek
analityka biznesuanalityka i komunikacja w biznesieekonomia menedżerskafinanse i ekonomia biznesukierunek menedżerskikierunek prawno-ekonomicznymenedżerskie studia ekonomiczno-prawnemiędzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskieprawoprawo finansowe i skarbowośćprawo i finanse w biznesieprawo kanoniczneprawo podatkowe i rachunkowośćprawo urzędniczeprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesieprawo w gospodarceprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediówprawo zatrudnieniastudia menedżersko - prawnezarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarka komunalnązarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcjązarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kreatywnezarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimizarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie strategicznezarządzanie technikązarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie zasobami ziemi
Jakie uczelnie oferują kierunek prawno-biznesowy kierunek
W których miastach można studiować kierunek prawno-biznesowy kierunek
Komentarze ()
A
Jaki próg jest na prawo biznesowe ? Trzeba mieć zdana maturę na wysokim poziomie?
03.07.2018
23.09.2015
chil
witam czy jest ktoś kogo przyjęli na zaoczne prawno - biznesowy ???
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu