Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Absolwent kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości. Potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Słuchacz kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, archeologii i kulturoznawstwa w języku polskim i angielskim (posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych pojawiających się w pracy zawodowej zarządcy dziedzictwa kulturowego, potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i opracować dla niego program długoterminowej ochrony i konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i wytworzone źródła.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zarządcy dziedzictwa kulturowego. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków
Komentarze (1)
l
Taki kierunek (praktyczny) jest też na UPJPII na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
01.07.2019
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie