Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo w obszarach wiejskich

Doradztwo w obszarach wiejskich to kierunek realizowanych w ramach studiów II stopnia.

Potrzeba kształcenia w tym zakresie wynika z postępujących procesów transformacyjnych obszarów wiejskich.

Studenci kierunku uzyskują wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w Unii Europejskiej.

W procesie edukacji na kierunku uwzględnione są aspekty ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, a także dobrej kultury rolnej.

Studia trwają trzy lata.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów inżynierskich, ukończonych na pokrewnych kierunkach.

Wybierają je osoby zainteresowane działalnością doradczą w zakresie produkcji rolniczej, funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw rolnych.

Program kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

  • dobra praktyka rolnicza
  • podstawy działalności gospodarczej
  • rachunkowość rolnicza
  • negocjacje i komunikacja społeczna
  • zasady i techniki pracy doradcy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz średniej ze studiów.

Wymagane jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia uzyskanego na pokrewnym kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Po uzyskaniu dyplomu i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych absolwenci uzyskują pełne uprawnienia doradcze.

Przykładowe miejsca pracy:

  • państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego
  • przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
  • firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin
  • związki hodowców i producentów rolnych.

Opinie o kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Merytoryczna wiedza oraz wysokie kompetencje absolwentów powodują, że wiele instytucji wykazuje zainteresowanie współpracą z nimi.

Są to przykładowo branżowe związki hodowców i producentów rolnych, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelska Izba Rolnicza i inne.

Istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych z budżetu Państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo w obszarach wiejskich

W których miastach można studiować kierunek doradztwo w obszarach wiejskich

Komentarze (1)

inżynier
Czy studia przygotowują w zakresie tworzenia wniosków na dofinansowanie z UE?
16.12.2019