Dodatkowy nabór na studia 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza dodatkowy nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) w roku akademickim 2019/2020 na kierunki:

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • ZDROWIE PUBLICZNE

Warunki i tryb rekrutacji w II naborze:

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

Kandydaci zobowiązani są dokonać rejestracji on-line, wnieść opłatę rekrutacyjną w wys. 85,- zł oraz dostarczyć do Działu Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
 2. dowód osobisty (do wglądu) lub kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie jeśli dokumenty dostarcza pełnomocnik
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego**
 5. oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB***
 6. jedną fotografię czytelnie podpisaną,
 7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
 8. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego****
 9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
*** dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową /IB/
**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów - od 25 lipca do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój E-114) w terminie do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do 26 sierpnia 2019 r.

» REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Więcej informacji na: http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor