Jakiego artykułu szukasz?

Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, na kierunku lekarskim. Studia będą trwały 12 semestrów (6 lat), w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku. Pierwsze roczniki rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017.
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii

13 lipca 2015 roku Krakowska Akademia otrzymała z MNiSW uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, na kierunku lekarskim. Studia będą trwały 12 semestrów (6 lat), w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku.

Proponujemy unikatowy, nowatorski program kształcenia opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich.

Innowacyjność polega na połączeniu treści znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość. I tak np. moduły fizykochemiczne podstawy życia, biologia rozwoju prenatalnego, czy składniki żywej materii łączą tradycyjnie oddzielnie prowadzone przedmioty o charakterze ogólno-przyrodniczym takie jak biologia, chemia, biofizyka, biochemia czy genetyka. Układ nerwowo-mięśniowy, układ krążenia i oddechowy, układ pokarmowy i układ moczo-płciowy to moduły łączące anatomię, histologię i fizjologię narządów ludzkiego ciała dając pełny obraz ich struktury i czynności. Moduły pojawiające się w kolejnych latach studiów takie jak: pulmonologia, gastroenterologia, endokrynologia czy kardiologia, łączą ze sobą elementy interny, chirurgii, radiologii, medycyny nuklearnej, anestezjologii i diagnostyki laboratoryjnej, umożliwiając poznanie wszystkich aspektów diagnostyki oraz leczenia pacjenta.

Program nauczania medycyny uzupełniono o treści humanistyczne, wprowadzając przedmioty takie jak: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym społecznym i kulturowym”, czy „Psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby”. Dzięki takiemu podejściu do nauczania studenci będą widzieć pacjenta w sposób holistyczny, całościowy i łatwiej zrozumieją problemy medycyny.

Autorzy programu zadbali, aby był on szczególnie przyjazny studentom. Stopień trudności wzrasta w kolejnych latach studiów, co pozwala na przyswajanie trudnego materiału w sposób najbardziej efektywny. Organizacja studiów oparta jest na systemie tutoringu, w którym tutor/opiekun przydzielony do każdej z grup studentów zapewnia pomoc i wsparcie na każdym etapie edukacji.

Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują w pierwszej kolejności ćwiczenia laboratoryjne, prosektoryjne oraz oparte na nauce z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów medycznych. W trakcie nauczania klinicznego na wyższych latach studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych przy łóżku chorego (ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat studiów).

Ponadto, zajęcia w placówkach medycznych obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów (łącznie 600 godzin) oraz 30 tygodni praktycznego nauczania klinicznego na VI roku. I tak po pierwszym roku studenci odbywają praktykę pielęgniarską, po drugim w zakresie lecznictwa otwartego, po trzecim praktyka dotyczy chorób wewnętrznych, po czwartym pediatrii i intensywnej terapii, a po piątym chirurgii, ginekologii i położnictwa. W ramach praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studenci będą mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej uprzednio wiedzy dotyczącej badania podmiotowego i przedmiotowego, diagnostyki różnicowej oraz planowania postępowania terapeutycznego, a także zasad udzielania porady pacjentowi, uzyskania świadomej zgody pacjenta na leczenie, prowadzenia dokumentacji medycznej. Nauczanie praktyczne na wyższych latach będzie się odbywało w oparciu o własny szpital kliniczny, którego budowa jest planowana w najbliższej przyszłości, oraz oddziały kliniczne tworzone na bazie wybranych szpitali specjalistycznych w Krakowie.

Kadrę Wydziału Lekarskiego, spełniającą kryteria ministerialne, stanowią w większości doktorzy i samodzielni pracownicy naukowi, którzy ze względu na wcześniejszy dorobek oraz relatywnie młody wiek gwarantują harmonijny rozwój działalności naukowej Uczelni.

Oferujemy studia w języku polskim lub angielskim.

Pierwsze roczniki rozpoczną naukę w roku akademickim 2016/2017.

Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpoczęła się 7 stycznia. Na studia w języku polskim rozpocznie się 15 maja 2016 roku.

Sprawdź na: http://www.ka.edu.pl/rekrutacja-jednolite-studia-magisterskie/lekarski/

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu