Kryminologia w Gdańskiej Szkole Wyższej

Nowym bardzo ciekawym kierunkiem studiów w Gdańskiej Szkole Wyższej jest KRYMINOLOGIA - studia na nim trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z rozlicznych dziedzin niezbędnych przy pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, takich jak: prawo, kryminologia, wiktymologia, resocjalizacja, a także w zakresie polityki kryminalnej i społecznej. Studia na tym kierunku zapewniają dostęp wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które umożliwiają zrozumienie zjawisk związanych z przestępczością, patologią, mechanizmów zarówno kierujących grupami z pogranicza prawa i przestępczości w znaczeniu socjologicznym, jak i impulsów, powodujących indywidualne, osobiste zejście z drogi prawa. Wykłady i ćwiczenia przygotują do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach takich jak: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Więzienna i kuratorska, ośrodki resocjalizacji, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

Kryminologia przygotuje absolwentów do analizy funkcjonowania instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, politycznych, a także samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych pozostających w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Ponadto wykładowcy zapoznają studentów z technikami pracy z indywidualnymi przypadkami - zbierania danych, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu interwencyjnego. Celem tych studiów jest przygotowanie do rozwiązywania problemów zawodowych, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania, przekazywania, oraz chronienia informacji. Inną przydatną w pracy zawodowej umiejętnością, którą Uczelnia zapewnia jest przygotowanie do podejmowania decyzji, negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu praktycznego w zakresie przeciwdziałania szeroko rozumianej przestępczości, ale także rozpoznawanie zagrożeń wobec państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. W trakcie nauki wiedza teoretyczna połączona jest z doświadczeniami zdobytymi w trakcie studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się w organach szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjach działających na rzecz osób pokrzywdzonych. Dodatkowym elementem zachęcającym do studiowania na kierunku KRYMINOLOGIA jest fakt, iż Uczelnia dysponuje specjalnie przygotowanym i profesjonalnie wyposażonym laboratorium kryminalistycznym, które jest bazą wiedzy, opartą na ludziach - doświadczonych ekspertach w swoich dziedzinach, którą w ramach kursów, szkoleń, warsztatów można nie tylko przekazać studentom i słuchaczom, ale komercyjnie udostępnić przede wszystkim zainteresowanym podmiotom zewnętrznym (prokuratura, sądy, Straż Graniczna, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, firmy ochrony osób i mienia…). Tak zorganizowane laboratorium daje możliwość zapoznania się z technikami zabezpieczania oraz identyfikacji śladów kryminalistycznych, przede wszystkim dermatoskopijnych, ale też daktyloskopijnych, chiroskopijnych, cheiloskopijnych, otoskopijnych, podoskopijnych, gantiskopijnych, a także z metodami badań wariograficznych, oraz umożliwia studentom bezpośrednia weryfikację zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Opłata za studia na kierunku KRYMINOLOGIA wynosi 1900 zł. za semestr

Poza tym Uczelnia w swojej ofercie edukacyjnej proponuje nowe, bardzo atrakcyjne specjalności na innych kierunkach. Na kierunku ADMINISTRACJA mamy nowe specjalności, takie jak: administracja europejska, administracja zdrowia publicznego, bezpieczeństwo publiczne, polityka ludnościowa (demograficzna), gospodarowanie bazami danych, administrowanie informacją. Nowymi kierunkami w ofercie GSW są też TURYSTYKA I REKREACJA oraz EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH. Nowe bardzo atrakcyjne specjalności proponujemy także na studiach inżynierskich tj. informatyka w przemyśle, mechatronika, urbanistyka, gospodarka nieruchomościami czy inżynieria krajobrazu. Natomiast studiując u nas na studiach magisterskich można wybrać spośród wielu atrakcyjnych I ciekawych specjalności, które zostały opracowane po wnikliwych badaniach rynku pracy I konsultacjach z pracodawcami. Są to: odnawialne źródła energii, logistyka i zarządzanie transportem, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, mechatronika.


Więcej informacji o kierunkach i specjalnościach znajduje się na stronie Uczelni www.gsw.gda.pl

Zapisy na studia przyjmowane są już od grudnia do lutego na semestr letni. Studia rozpoczynają się na przełomie lutego i marca. Natomiast na semestr zimowy dokumenty przyjmujemy od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Wydmy 3 w Gdańsku – Stogach. Tel. 58 305-01-83 lub 58 305-08-12.

Gdańska Szkoła Wyższa dba o wysoką jakość kształcenia studentów oraz dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymagań dynamicznego rynku pracy, taka aby Nasi Absolwenci jak najszybciej się na nim odnaleźli i byli gotowi do podjęcia wymarzonej pracy.