Matematyka

"W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. Żadne ludzkie badania nie mogą być nazywane prawdziwą nauką, jeśli nie mogą być zademonstrowane matematycznie”- Immanuel Kant.

Królowa nauk - matematyka. Jej historia sięga początków ludzkości.

Można przypuszczać, że proste obliczenia towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Starożytne zapisy odnalezione na glinianych tabliczkach zawierają ułamki, równania liniowe, kwadratowe, czy sześcienne. Obecnie wiele dziedzin nauki i technologii zaczyna definiować swoje pojęcia z tak dużą precyzją, ze można stosować do nich metody matematyczne, co często zapoczątkowuje kolejny dział matematyki stosowanej. Dotyczy to przykładowo mechaniki klasycznej, ekonomii – ekonometria, lingwistyki - lingwistyka matematyczna, teorii gier, a nawet politologii – teoria głosowań.

Matematykę można studiować na uniwersytetach, uczelniach technicznych, pedagogicznych oraz w wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: zawodowe licencjackie i magisterskie.

Wybrane specjalności z oferty uczelni:

 • nauczycielska - matematyka i informatyka
 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • analiza danych
 • modelowanie i optymalizacja dyskretna
 • matematyka stosowana
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka i informatyka w bakowości
 • matematyka i informatyka w ubezpieczeniach
 • modelowanie matematyczne
 • matematyka przemysłowa
 • statystyka matematyczna
 • matematyka informatyczna.

Studenci zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami metod matematycznych oraz z szerokim wykorzystaniem nowoczesnej techniki komputerowej do modelowania i symulacji różnorodnych zjawisk. Program nauczania na kierunku matematyka, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, proponuje dużą liczbę przedmiotów specjalistycznych z szerokim wykorzystaniem pracowni komputerowych.

Wybrane przedmioty z programu nauczania: wstęp do matematyki, wstęp do programowania, analiza matematyczna, analiza zespolona, równania różniczkowe, metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa, geometria elementarna, geometria rzutowa, elementarna teoria liczb, kombinatoryka, algebra, algebra liniowa, teoria gier, elementy kryptografii i teorii kodowania, teoria miary i całki, geometria różniczkowa, analiza funkcjonalna, topologia, równania różniczkowe cząstkowe, logika matematyczna, mechanika analityczna, metody fizyki matematycznej, algebra i teoria liczb, procesy stochastyczne.

Absolwenci matematyki nabywają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, programowania, administrowania systemami informatycznymi, narzędziami i sprzętem informatycznym. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce, posiadają wiedzę w dziedzinie zastosowań matematyki w technice i gospodarce.

Absolwenci kierunku matematyka są specjalistami w dziedzinach wykorzystujących metody analityczne czy statystyczne (finanse, bankowość, prognozowanie, ubezpieczenia). Mogą pracować w bankach, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy emerytalnych oraz firmach i działach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw. Ukończenie specjalności nauczycielskiej pozwala na podjęcie pracy w szkolnictwie.

Kandydaci na studia matematyczne powinni mieć zainteresowania naukami ścisłymi, matematyką i jej zastosowaniami.

„Matematyka to nauka ściśle teoretyczna – wiele jej gałęzi jest używanych w technice. Logika, algebra, analiza – to prawdziwa matematyka. Zmiana myślenia po opanowaniu tych działów jest znamienna - zaczyna się rozumować na ścisłych definicjach” - twierdzi student III roku matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.