Wydział Neofilologii UAM, którego badania i dydaktyka krążą wokół osi wyznaczonej przez cztery pojęcia: Język – Kultura – Literatura – Komunikacja jest nie tylko jedną z największych jednostek typu neofilologicznego w Polsce i Europie (zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich, a studiuje na nim ponad 4000 studentów), ale też miejscem oferującym swoim przyszłym studentom unikatowe specjalności.

Unikatowość wyznacza kierunek, w którym rozwija się oferta edukacyjna Wydziału Neofilologii w zakresie studiów wydziałowych i międzywydziałowych, czyli łączących różne filologie lub prowadzonych całkowicie w j. angielskim. Dla kan­dydatów na stu­dia I stop­nia in­teresujące wśród nowości mogą oka­zać się Studia Polonistyczno-Germanistyczne, dające możliwość stu­dio­wania jed­nocześnie na Wy­dzia­le Neofi­lologii i Wy­dzia­le Fi­lologii Pol­skiej i Klasycz­nej (rekrutację prowadzi WFPiK).

Absolwenci studiów I stopnia również znajdą dla siebie coś unikatowego. W Instytucie Językoznawstwa powstał kierunek o nazwie Linguistics and Language Documentation (ELLDo). Prowadzone w języku angielskim studia magisterskie dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej z dyplomem licencjackim) skierowane są do osób, które interesują się językami obcymi (w tym mniej znanymi), ale również społecznymi, kulturowymi, politycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju i użycia języka.

Profil absolwenta stanowi odpowiedź na światowe zapotrzebowanie w zakresie działań na rzecz dokumentacji języków, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów językowych i wpisuje się w nurt szybko rozwijającej się dziedziny tzw. „humanistyki cyfrowej”. Kształcenie w języku angielskim umożliwi studentom doskonalenie znajomości tego języka oraz przygotuje ich do pracy w międzynarodowych zespołach.
Nowością dedykowaną miłośnikom literatury jest specjalność łącząca kilka filologii, która powstała we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM – Literatury Świata.

Termin „literatury świata” odnosi się do pojęcia „world literature”, które z kolei wywodzi się z niemieckiego określenia „Weltliteratur”. Do tego obszaru należą dzieła literackie, których wpływ i znaczenie przekraczają granice jednego języka, narodu, kręgu kulturowego. Jako takie należą one do światowego dziedzictwa kultury w jego wymiarze globalnym.

Pierwszy tego typu kierunek w Polsce jest skierowany do osób zainteresowanych studiowaniem literatury i kultury w ich kontekście ponadnarodowym. Zakłada nowoczesny i zróżnicowany program studiów w zakresie literatur i kultur z wielu stron świata, wzbogacony o wyjątkowo szeroki zakres zajęć z języków obcych.

Również Katedra Ekokomunikacji proponuje absolwentom studiów licencjackich zupełnie nową i unikatową specjalność: Komunikację Wizerunkowo-Mediacyjną. Studia te pozwolą poszerzyć świadomość kulturowo- językowo-komunikacyjną, pozwalającą na funkcjonowanie w charakterze transkomunikatora w globalnym środowisku ludzkim. Ich absolwent będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (np. w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego – polskiego) obszaru językowego. Kierunek ten zapewni także przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass-mediach, administracja terenowa).

Różnorodność i unikatowość oferowanych specjalności, a także potwierdzona certyfikatami jakość kształcenia stawiają Wydział Neofilologii UAM w czołówce jednostek naukowo-dydaktycznych typu neofilologicznego.

Zapraszamy maturzystów i absolwentów, aby stali się częścią tworzącej go wspólnoty akademickiej.