Praca socjalna

Burzliwe zmiany społeczno-kulturowe i gospodarcze powodują, że wielu osobom ciężko przystosować się do życia w nowej rzeczywistości. Przeobrażenia dla jednych stały się szansą poprawy życia, dla innych barierą nie do przejścia, zagrożeniem, wykluczeniem z życia społecznego i zawodowego.

Brak pewności zatrudnienia, duże bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania, zmniejszenie bezpieczeństwa socjalnego przyczyniają się do powiększania grona osób biernych, bezradnych, oczekujących wsparcia i pomocy. Pracownik socjalny jest osobą, która ma wyjść naprzeciw tym problemom, przynieść pomoc, wsparcie nie tylko materialne, ale i emocjonalne.

Zawód pracownika socjalnego wymaga szczególnych predyspozycji i cech charakteru. Osoba ta będzie na co dzień spotykać się z problemami podopiecznych i ich rodzin, zetknie się z przemocą w rodzinie, bezdomnością, ubóstwem, narkomanią, alkoholizmem, przestępczością. Musi więc być z jednej strony wyrozumiała, empatyczna, ale też silna emocjonalnie, potrafiąca trzeźwo ocenić problem i z nim się zmierzyć, zaradna, pomocna, przedsiębiorcza, kontaktowa. Praca socjalna jest pewnego rodzaju misją. Wykonywany zawód w dużej mierze łączy się z realizacją polityki społecznej państwa, którą regulują określone przepisy.

„ - Studiuję pracę socjalną w Poznaniu. Zdobędę zawód, który nie ogranicza perspektyw pracy. Można nie tylko pracować z podopiecznymi, lecz także specjalizować się w aktywizacji społeczności lokalnych, zarządzać zasobami społecznymi, zrobić specjalizację z rewitalizacji, czy ekonomi społecznej. W dodatku jest wachlarz instytucji i ośrodków, w których można podjąć pracę. Dopóki będą istniały jakiekolwiek problemy społeczne, dopóty będzie praca. Wbrew opiniom pod żadnym względem nie są to łatwe studia. Musi to być naprawdę przemyślany wybór. Wiem, że wokół tego kierunku krąży wiele stereotypów, ale najczęściej nijak mają się one do rzeczywistości. Należy także pamiętać o tym, że niestety nawet największa wiedza nie wystarczy, jeśli zabraknie pasji, pewnych indywidualnych predyspozycji i zaangażowania” - uważa Monika, przyszłoroczna absolwentka pracy socjalnej.

Studia na kierunku praca socjalna można podjąć na uniwersytetach i uczelniach pedagogicznych, a także w wyższych szkołach niepublicznych.

Uczelnie oferują specjalności, pozwalające kształcić się w wyspecjalizowanych dziedzinach, przykładowo:

 • asystent dziecka i rodziny
 • asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • organizacja i zarządzanie w pracy socjalnej
 • psychopedagogiczne problemy w pracy socjalnej
 • pomoc społeczna w środowisku otwartym
 • doradztwo zawodowe
 • praca socjalna z rodziną
 • doradca socjalny
 • przeciwdziałanie problemom społecznym, terapia rodzin i mediacja (profilaktyka społeczna i rodzinna)
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • zarządzanie i organizacja pomocy społecznej

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na kierunku praca socjalna:

technologia informacyjna, filozofia, przedsiębiorczość personalistyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etyka społeczna z etyką pracownika socjalnego, społeczeństwo obywatelskie, dzieje myśli społecznej, socjologia społeczna, pedagogika, psychologia ogólna, metodologia badań społecznych.

Studenci poznają takie zagadnienia, jak:

podstawy prawa, ekonomia i zarządzanie, wprowadzenie do pracy socjalnej, warsztat pracy pracownika socjalnego, metodyka pracy socjalnej, poradnictwo socjalne, usługi socjalne i pozarządowe organizacje lokalne, metodyka pracy socjalnej, przygotowywanie, wdrożenie i ewaluacja projektu społecznego, wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia, polityka społeczna i problemy społeczne w Polsce i w UE, rynek pracy i instytucje rynku pracy, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo wychowawczej, media w edukacji, pracownik socjalny jako osobowość społeczna, system prawny pomocy społecznej w Polsce, struktura i organizacja pomocy społecznej w Polsce, logika, statystyka.

„ - Program studiów obejmuje wiedzę z wielu dziedzin: pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin. Liczne praktyki odbywane w trakcie studiów przygotowują do rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Warto już w trakcie studiowania odbywać nawet nieodpłatne staże - zetknięcie z prawdziwymi problemami nie będzie takim szokiem po książkowym obcowaniu z nimi. Poza tym nawiązanie wcześniej kontaktów daje szanse na późniejsze zatrudnienie w którejś z placówek” - radzi Karolina, studentka III roku UMCS.

Absolwenci kierunku Praca socjalna mogą pracować w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie.

Znajdą zatrudnienie w hospicjach, sanatoriach, świetlicach terapeutycznych, domach samotnej matki, placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych, domach dziecka, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, jednostkach pomagającym w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego.