Studiuj PRAWO w Akademii Sztuki Wojennej

Elitarny kierunek Prawo możesz studiować od tego roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Studia prawnicze na ASW realizowane będą na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni.

Studia te dedykowane są absolwentom szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.

Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Jakie są perspektywy zawodowe po Prawie na ASW?

Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską.

Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

Specjalizacje oferowane na Prawie w ASW:

  • prawo bezpieczeństwa,
  • prawo obronne i wojskowe,
  • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
  • prawo lotnicze i kosmiczne.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka.