​Trwa rejestracja na studia w UMCS

Do 25 czerwca można się rejestrować na te kierunki studiów z oferty UMCS, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

W dniu 16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia.
Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.


W dniach 18-20 lipca będziemy przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ok. 250 specjalności.
Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim.

Stale rozszerzamy naszą ofertę kształcenia i dostosowujemy ją do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:

  • Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
  • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
  • International relations – anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
  • Prawno-administracyjny– studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji
  • Administracja publiczna – studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
  • Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
  • Analityka gospodarcza – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym;
  • Architektura informacji – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.