​UAM ułatwia studiowanie

Osoby z niepełnosprawnościami różnego typu mają na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu swoje przedstawicielstwo w postaci Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, które koordynuje i wdraża zintegrowany system pomocy i ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wśród udogodnień można wymienić:

  • stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych;
  • Indywidualną Organizację Studiów dopasowaną do potrzeb i możliwości studenta/tki;
  • wsparcie asystenta dydaktycznego/ tłumacza języka migowego;
  • wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM;
  • miejsca w domach studenckich przystosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS. Zbyszko i Jagienka);
  • lektoraty języka angielskiego dla studentów nie(do)słyszących w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
  • zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów nie(do)słyszących;
  • zajęcia logopedyczne;
  • spotkania z konsultantem ds. trudności w procesie studiowania;
  • udział w obozach sportowych i szkoleniowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego w Gdańsku, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku).

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami organizuje także cykliczne szkolenia dla pracowników uczelni. Podczas tych spotkań wykładowcy oraz pracownicy m.in. dziekanatów i bibliotek uczą się o specyfice różnych niepełnosprawności oraz o potrzebach osób wymagających szczególnej uwagi np. studentów z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Na UAM istnieje także Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Ad Astra. Jest to organizacja, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. Organizuje liczne wydarzenia, kursy, szkolenia i wyjazdy. Zrzeszenie ściśle współpracuje z Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnościami.Na początku każdego roku akademickiego Ad Astra organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie.

UAM przygotował również informator dla kandydatów oraz studentów z niepełnosprawnościami, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy oraz wskazówki, gdzie i jak zgłosić się po wsparcie samemu, bądź co podpowiedzieć koleżance czy koledze doświadczającemu trudności w procesie studiowania, które wynikają z sytuacji zdrowotnej.

W informatorze znajdują się różne formy proponowanych rozwiązań, które zależą od rodzaju problemu. Warto podkreślić, że każdy rodzaj pomocy ma na celu budowanie równych warunków w dostępie do edukacji dla wszystkich studentów oraz umożliwienie im uwolnienia potencjału, nie ma zaś służyć wyręczaniu ich z obowiązków czy pobłażliwemu traktowaniu.

Pobierz informator

Masz pytania lub wątpliwości odnośnie rozwiązań proponowanych studentom z niepełnosprawnościami na UAM?

Skontaktuj się Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnościami: tel.: 61 829 20 55
email: bon@amu.edu.pl