Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia w ofercie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UP JPII) w Krakowie. Kierunek prowadzony jest na Wydziale nauk społecznych na poziomie I stopnia. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata oraz na poziomie II stopnia - studia magisterskie. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w UP JP II to studia zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne.

W programie studiów licencjackich znajdują się m.in. takie przedmioty jak media w nauczaniu Kościoła, kultura języka, katolicka nauka społeczna, warsztaty dziennikarstwa prasowego, radiowego, stylistyka dziennikarska, dziennikarstwo śledcze, ekonomiczne, sportowe, kulturalne, ochrona własności intelektualnej.

Jakie specjalności na dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Ciekawe specjalności mają do wyboru studenci UP JPII. Od drugiego roku studiów licencjackich dziennikarstwo i komunikację społeczną można studiować na jednej ze specjalności:

  • dziennikarstwo,
  • dziennikarstwo i kultura medialna,
  • public relations.

Na studiach magisterskich do wyboru są:

  • dziennikarstwo,
  • dziennikarstwo i kultura medialna,
  • public relations
  • produkcja radiowo-telewizyjna.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia dla osób ciekawych świata, dociekliwych, zdeterminowanych, nie zrażających się niepowodzeniami, komunikatywnych, łatwo nawiązujących kontakt, mających swobodę wypowiedzi i formułowania myśli zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Od dziennikarza wymaga się poprawności językowej. Przyszły dziennikarz musi być również otwarty na nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i prezentowaniu informacji i treści. Praca dziennikarza jest często związana z podróżowaniem, docieraniem do miejsc ciekawych lub będących miejscem bieżących wydarzeń.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UP JPII) w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ. Obecnie tworzy go pięć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny oraz zamiejscowy Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie i dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Oprócz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UP JPII) w Krakowie prowadzi studia na kierunkach: praca socjalna, nauki o rodzinie, historia, muzyka kościelna, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, teologia i filozofia.