Uniwersytet Wrocławski - studia podyplomowe „Lex Sportiva”

Celem studiów podyplomowych „Lex Sportiva” realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawa sportowego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, oraz zarządzania i marketingu.

Studia mają za zadanie poszerzyć wiedzę i pomóc w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych w pracy osób zajmujących się profesjonalnie sportem. Studia adresowane są głównie do pracowników klubów sportowych, menedżerów sportu, osób, które chcą znaleźć pracę w organizacjach sportowych i osób działających w obszarze skautingu sportowego. Aby zapisać się na studia trzeba mieć ukończone studia wyższe dowolnego kierunku (studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie lub równorzędne).

Studia Podyplomowe „Lex Sportiva” trwają dwa semestry i prowadzone są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych odbywających się raz w miesiącu. Program studiów realizowany jest w trakcie 178 godzin. Większość tego czasu to wykłady (138 godzin), na ćwiczenia i warsztaty przewidziano 40 godzin.

Przedmioty przewidziane na studiach podyplomowych Lex Sportivia to: prawo sportowe, związki piłkarskie, umowy w prawie cywilnym, odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w prawie sportowym, arbitraż sportowy, reprezentacja narodowa, aspekty prawno- unijne w sporcie profesjonalnym, bezpieczeństwo imprez masowych, marketing sportowy, historia sportu, formalizacja w sporcie profesjonalnym, ochrona wizerunku sportowca, proces licencyjny w piłce nożnej, podstawy zarządzania klubem piłkarskim i korupcja w sporcie.

Prowadzącymi przedmioty są osoby stanowiące kadrę dydaktyczną różnych jednostek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybrane zagadnienia wykładane są przez pracowników i współpracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej, pracowników klubów sportowych i absolwenta studiów FIFA MASTERS.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z wykazem przedmiotów ze średnią ocen. Dokument ten jest świadectwem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji z zakresu tematycznego realizowanego podczas nauki.

Przyjęcie na studia następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego online na stronie www.irka.uni.wroc.pl oraz złożeniu kompletu dokumentów w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia. Dokumenty to: podanie o przyjecie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, umowa o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne, kserokopia dowodu osobistego oraz dwie fotografie.

Koszt studiów „ Lex Sportivia” w roku akademickim 2014/15 wynosił 4500 zł za dwa semestry. Opłata rekrutacyjna nie jest pobierana. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Jednostką prowadzącą studia podyplomowe „Lex Sportivia”jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ogólnopolskim rankingu wydziałów prawniczych, WPAE od lat jest w ścisłej czołówce. Inne najnowsze studia podyplomowe prowadzone przez ten wydział to: Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej – kurs został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego, Studia Podyplomowe Organizacji Pozarządowych, Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności.

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Działa od ponad 300 lat. Na dziesięciu wydziałach kształci się tu blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, co sprawia, że jest to największa uczelnia Dolnego Śląska. Wśród około 1900 nauczycieli akademickich są uczeni najwyższej klasy: laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) i nagrody Prezesa Rady Ministrów. Uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma podmiotami, która obejmuje wspólne projekty badawcze, wyjazdy na uczelnie partnerskie w celach naukowych dla pracowników, studentów i doktorantów..

Dodatkowe informacje o studiach podyplomowych „Lex Sportivia” dostępne są w serwisie studiów podyplomowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii:http://podyplomowe.wpae.uni.wroc.pl