Warto studiować nauki społeczne na KUL

Studia społeczne dają interdyscyplinarne wykształcenie. Przybliżają rozumienie zjawisk i procesów społecznych, politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji, umiejętność krytycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego.

To cenne umiejętności, przydatne w przyszłym życiu zawodowym. Absolwenci tych studiów przygotowani są do pracy w wielu dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski ma w swojej ofercie wiele kierunków z dziedziny nauk społecznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie poprzez uczestnictwo w wielu inicjatywach wydziałowych, jak koła naukowe, konferencje, praktyki, staże.

Przyjrzyjmy się wybranym studiom w kontekście perspektyw pracy, a także zaplecza dydaktycznego i wsparcia ze strony KUL. Misją Wydziału Nauk Społecznych jest odwoływanie się do całościowej wizji człowieka oraz oparcie nauk społecznych na mocnych podstawach antropologii filozoficznej, szukanie inspiracji w katolickiej nauce społecznej oraz odnoszenie się do aspektów etycznych, wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury.

Psychologia, proponowane specjalności:

  • psychologia wspierania jakości życia
  • psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas spotkań Koła Naukowego Psychologii. Działa ono w sekcji arteterapii, psychologii klinicznej, osobowości, psychoterapii, rodziny, twórczości, sądowej, tanatopsychologii, rehabilitacji, psychoseksuologii, emocji i motywacji, resocjalizacji i readaptacji. Studenci mają możliwość uczestniczenia w corocznej konferencji organizowanej przez koło naukowe „Aktualia Psychologiczne”.

Absolwenci zatrudniani są w ośrodkach psychoterapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych, małżeńskich, młodzieżowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach oświatowych, centrach kryzysowych, ale też agencjach reklamowych i PR, centrach badania opinii społecznej, agencjach konsultingowych, firmach doradczych i szkoleniowych.

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL mogą angażować się w działalność Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, redakcji „Coś nowego”, Galerii Fotograficznej Fotopress czy Agencji Telewizyjnej Passion TV. Czynne uczestnictwo w tych przedsięwzięciach jest zaliczane jako obowiązkowa praktyka studencka.

Projekt „Dziennikarz na stażu – Staże Wysokiej Jakości dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL” to szansa na odbycie czteromiesięcznego, płatnego stażu w firmach i organizacjach z otoczenia mediowego.

Aktywni studenci mogą współorganizować Olimpiadę Wiedzy o Mediach, Olimpiadę Medialną, Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Mały Akademicki Laur Dziennikarski czy Ogólnopolski Kongres Przedsiębiorczości.

Uczestnictwo w tych wszystkich przedsięwzięciach pozwala na nawiązanie wielu cennych kontaktów z praktykami z branży dziennikarsko-medialnej. Dzięki zdobywaniu doświadczenia w ciągu całych studiów absolwenci dziennikarstwa KUL są doskonale przygotowani do pracy w redakcjach radiowych, telewizyjnych, prasowych. Ogromny rynek pracy stanowi przestrzeń nowych mediów: portale internetowe, media społecznościowe. Dziennikarze z dyplomem KUL są świetnymi specjalistami ds. public relations, promocji i komunikacji, rzecznikami prasowymi. Zatrudniani są w agencjach PR, działach komunikacji, firmach eventowych, sztabach wyborczych, instytucjach rządowych.

Instytut Socjologii KUL, w którym realizowany jest kierunek socjologia współpracuje z bardzo wieloma instytucjami, gdzie studenci mogą odbyć obowiązkowe zajęcia praktyczne. Są to m.in. Urząd Statystyczny w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL, Urząd Gminy Jabłonna Gmina Jabłonna, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Urząd Statystyczny w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Eko-Mar, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”.

Socjologowie zatrudniani są w instytucjach badawczych i marketingowych, ośrodkach badania opinii publicznej, urzędach statystycznych. Zasilają również kadry korporacji biznesowych i medialnych, pracują w instytucjach administracji samorządowej i państwowej. Jako specjaliści znający mechanizmy rządzące społecznościami, są ekspertami od zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzania badań marketingowych, budowania wizerunku firmy, kreowania reklamy, prowadzenia negocjacji. Pracują w instytucjach zajmujących się edukacją, animacją kultury, polityką rodzinną.

Kto wybiera kierunki społeczne na KUL?

Te studia to propozycja dla osób, którym nieobce są problemy społeczne, potrafiących pochylić się nad sprawami konkretnego człowieka. Kandydaci to świadomi obywatele, ciekawi świata współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji i technologii. Powinni cechować się analitycznym podejściem do badanych zjawisk i procesów, kreatywnością, otwartością na uczenie się i stały rozwój.

Warto zwrócić uwagę na bardzo ważną cechę kandydatów – odpowiedzialność. Poznając mechanizmy społeczne, mechanizmy władzy, siłę mediów czy psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.