Wrocław­ska Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki Sto­so­wanej „Horyzont” - informatyka

Wrocław­ska Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki Sto­so­wanej „Horyzont” oferuje stu­dia na kie­run­kach:

 • In­for­ma­ty­ka I i II stop­nia (ma­gister­skie),
 • Tu­rysty­ka i Re­kreacja I stop­nia,
 • Fi­lologia (An­glisty­ka i Ger­ma­nisty­ka) I stop­nia
Misją uczel­ni jest ksz­tałcenie stu­dentów z uw­zględnie­niem naj­now­szych po­trzeb ryn­ku pra­cy w kraju, ze sz­czególnym uw­zględnieniem Dol­nego Śląska.
Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia jest Informatyka.
WWSIS "Horyzont" na kierunku Informatyka kształci się specjalistów w zakresie:
 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji, realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętności programowania,
 • podstaw informatyki umożliwiającej uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii.
Absolwent studiów I stopnia informatyki zdobywa zasadnicze kompetencje umożliwiające podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Informatyka. Przedmiotom specjalistycznym wynikającym z wyboru specjalności przez studenta, towarzyszy stale grupa przedmiotów ogólnych, w tym zwłaszcza matematycznych oraz z zakresu teorii informatyki. Oprócz przygotowania informatycznego studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy ogólnoekonomicznej oraz ogólnospołecznej. Dodatkowo w trakcie studiów I stopnia duży nacisk położony jest na wykształcenie u studenta samodzielności w poszukiwaniu i aktualizacji wiedzy oraz nabywaniu potrzebnych nowych umiejętności.
Studenci mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności w ramach których nabywają określone kompetencje zawodowe. Studenci WWSIS mogą wybrać jedną z poniższych specjalności:
 • Grafika Komputerowa
 • Programowanie
 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Kryptografia – Bezpieczeństwo Danych
 • Bazy Danych
W zależności od poziomu zainteresowania studentów WWSIS uruchamiane są także dodatkowo niżej wymienione specjalności:
 • Informatyka z Filologią Angielską
 • Informatyka z Filologią Germańską
 • Informatyka z Turystyką i Rekreacją
 • Informatyczne Prowadzenie Sekretariatów,
 • Informatyka Bankowa,
 • Informatyka Ekonomiczna,
 • Informatyka Techniczna,
 • Telekomunikacja Wspomagana Informatyką,
 • Sieci Bezprzewodowe,
 • Archiwizowanie Akt Sądowych i Notarialnych.