Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej  na Politechnice Krakowskiej oferuje studia  na kierunku technologia chemiczna.

Technologia chemiczna to studia inżynierskie I stopnia i magisterskie II stopnia. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym na studiach inżynierskich, a na studiach magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Do wyboru na technologii chemicznej są następujące specjalności:

  • analityka przemysłowa i środowiskowa,
  • lekka technologia organiczna,
  • technologie środowiska i gospodarka odpadami
  • technologia ropy i gazu
  • technologia polimerów
  • chemia i technologia kosmetyków.

Studenci technologii chemicznej uczą się wykorzystywać metody matematyczne do opisu procesów chemicznych oraz obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej. Ważnym elementem studiów jest nauka fizyki i chemii na poziomie pozwalającym projektowanie i kierowanie procesami technologicznymi. Dodatkowo studenci zdobywają wiedzę odnośnie budowania i programowania aparatury i instalacji chemicznych (elektronika, automatyka, informatyka).

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych. W zależności od wybranej specjalności mogą pracować w zakładach syntezy organicznej, w laboratoriach kontroli jakości, w placówkach naukowo-badawczych, w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, przedsiębiorstwach dystrybucji produktów naftowych, w biurach projektowych, w zakładach produkujących polimery oraz w zakładach przetwórstwa i recyklingu polimerów.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej to jednostka, gdzie studiuje 1357 studentów i 41 doktorantów. Wykłada tam 57 nauczycieli akademickich. Oprócz technologii chemicznej na wydziale można studiować: biotechnologię, chemię budowlaną, inżynierię chemiczną i procesową. Przy tej jednostce dydaktycznej działa portal studencki Pipeta oraz koło naukowe.

Na wydziale istnieją laboratoria takie jak np.: laboratorium analiz śladowych, laboratorium termicznego unieszkodliwiania odpadów, laboratorium badań procesów spalania fluidalnego, laboratorium badań katalitycznych, laboratorium badań fizykochemicznych, laboratorium chemii i technologii kosmetyków, laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych,  laboratorium badań i analiz polimerów oraz tworzyw sztucznych.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej objęty jest działaniami projektu "Politechnika XXI wieku”, który zakłada rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych specjalności adekwatnych do potrzeb rynku pracy, zwiększenie wsparcia stypendialnego dla młodych pracowników naukowych i doktorantów, czy podniesienie jakości kształcenia poprzez inwestycje w bazę dydaktyczną wybranych laboratoriów.

Więcej informacji o technologii chemicznej oraz Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej można znaleźć na: http://www.chemia.pk.edu.pl/