Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu rekrutuje rok akademicki 2017/2018

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA 2017/2018


Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza kolejny nabór na rok akademicki 2017/2018 na kierunkach:
 • Położnictwo - studia niestacjonarne II stopnia (9 wolnych miejsc)
 • Fizjoterapia - studia niestacjonarne II stopnia (50 wolnych miejsc)
Warunki i tryb rekrutacji:
 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata położnictwa na kierunek położnictwo oraz fizjoterapii na kierunek fizjoterapia.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia zobowiązani są:
1. Dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
2. Złożyć w Dziale Rekrutacji:
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
 • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia na ten kierunek lub tryb studiów, na którym nie obowiązuje egzamin wstępny
 • jedną fotografię czytelnie podpisaną,
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
Termin rejestracji on-line od 1 listopada do 7 listopada 2017 r. do godz. 15.00.
Termin dostarczenia dokumentów od 2 listopada do 7 listopada 2017 r. do godz. 15.00.