Wyższa Sz­koła In­frastruk­tu­ry i Zarządzania w War­sza­wie za­prasza na Dni Otwar­te.

 

W wy­branych trminach będzie możliwość po­zna­nia bazy dy­dak­tycz­nej, stu­dentów i nau­czycie­li aka­de­mic­kich WSIiZ.

Można tym sa­mym chociaż na ch­wilę po­czuć się jak część społecz­ności aka­de­mic­kiej jed­nej z war­szaw­skich uczel­ni nie­publicz­nych.