​Zarządzanie bezpieczeństwem w WSEH

Zarządzanie bezpieczeństwem to specjalność, która będzie realizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej na studiach magisterskich.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE z w/w specjalnością dedykowany jest do urzędników, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, żołnierzy Wojska Polskiego i Straży Granicznej, druhów strażaków, ratowników medycznych oraz każdego pracownika zatrudnionego w administracji samorządowej i strukturach krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

Studia te są również propozycją dla wszystkich innych osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, np. nauczycieli.

Głównym celem specjalności dot. ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczącej budowania bezpieczeństwa lokalnego, społecznego, gospodarczego jako procesu tu i teraz (hic et nunc) oraz działania (indywidualnego, instytucjonalnego) w systemie krajowego (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) zarządzania kryzysowego.

Program specjalności zawiera wiele interesujących przedmiotów m.in. bezpieczeństwo rozwoju UE i jego zagrożenia, prawo UE i prawo RP w obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, kultura bezpieczeństwa, instytucje i służby w systemie bezpieczeństwa publicznego RP, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, polityka i strategia bezpieczeństwa w biznesie i wiele innych.

W programie studiów w ramach nowej specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem zajęcia między innymi z następujących przedmiotów:


  • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej,
  • podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem,
  • ryzyko w biznesie- aspekt finansowy i kadrowy (ludzki),
  • polityka i strategie bezpieczeństwa w biznesie,
  • zarządzanie operacyjne ciągłością w biznesie,
  • wybrane koncepcje zarządzania bezpieczeństwem (zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, zarządzanie zaangażowaniem i zadowoleniem, outsourcing itp.),
  • zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury biznesu.

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem dedykowana jest do studentów, którzy chcą zdobyć szeroką wiedzę z zakresu teorii i praktyki zarządzania procesami bezpieczeństwa w organizacji, głównie biznesowej, prawa europejskiego oraz krajowego, a także filozofii, etyki i socjologii bezpieczeństwa. Absolwent zarządzania z w/w specjalnością potrafi przeprowadzić badania czynników bezpieczeństwa, podjąć wyzwania dotyczące oceny ryzyka oraz zastosować sposoby jego ograniczania, a także ma być wyposażonym w niezbędne kompetencje praktyczne dotyczące umiejętnego zarządzania procesami bezpieczeństwa w organizacjach.

W ramach studiów magisterskich ze specjalnością ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM przewiduje się zajęcia studyjne i praktyczne realizowane w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Miejskich (gminnych) Ośrodkach Pomocy Społecznej, itp.

W trakcie studiów przewiduje się realne spotkania tematyczne z pracownikami i przedstawicielami administracji publicznej. Planujemy atrakcyjny cykl spotkań studentów z byłymi urzędnikami, funkcjonariuszami, oficerami, generałami policji, ABW, CBA, WP, OLAF, Europolu, europosłami, sędziami i prokuratorami, którzy w trakcie swojej zawodowej kariery mieli bezpośrednią styczność z różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, gospodarczego. Wielu z nich uczestniczyło w Unijnych niejawnych operacjach zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości (narkotykowej, finansowych czy oszustw podatkowych). Wielu z tych osób pełniąc różne funkcje w Brukseli czy administracji państwowej w Polsce uczestniczyło w tworzeniu systemów prawnych, instytucji i systemów bezpieczeństwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Do oferty studiów magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE ze specjalnością ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM dołączone będą również jako komponent składowy Studia Podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.


Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu