Historyk

Historyk zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.

Główne obowiązki historyka to:

  • ustalanie faktów z przeszłości, na podstawie których powstaje opis procesu rozwoju życia społecznego w różnych epokach (starożytności, średniowieczu czy czasach nowożytnych i najnowszych) w sferze polityki, kultury, sztuki, ideologii, państwa, nauki, kultury materialnej, prawa itp.;
  • ustalanie prawidłowości rozwoju społecznego składającego się na proces historyczny;
  • wykorzystywanie nauk pomocniczych historii (źródłoznawstwa, genealogii, chronologii, metrologii, dyplomatyki, paleografii, archiwistyki czy heraldyki) do krytycznej analizy źródeł opisujących dzieje gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturalne w minionych epokach;
  • przygotowywanie koncepcji badań historycznych w wybranej dziedzinie historii, gromadzenie źródeł historycznych do opisu faktów będących przedmiotem analizy;
  • przeprowadzanie kwerendy zasobów archiwalnych pod kątem określonych faktów społecznych, które miały miejsce w przeszłości oraz gromadzenie literatury przedmiotu;
  • publikowanie opracowań dotyczących historii powszechnej, narodowej i regionalnej;
  • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin nauki: socjologami, geografami, ekonomistami;
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej osiągnięć i ustaleń prowadzonych badań historycznych.

Aby zostać historykiem, należy ukończyć studia na kierunku Historia.

Osoby, które swoją karierę chcą rozwijać w placówkach edukacyjnych (np. w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkołach średnich), muszą legitymować się przygotowaniem do pracy o charakterze dydaktycznym. Najprostszym sposobem jest ukończenie w trakcie studiów odpowiednich kursów (organizowanych przez wiele uczelni) lub studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki lub dziedzin pokrewnych.

Ile zarabia historyk?

Wszystko zależy od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska. Np. początkujący nauczyciel historii zarabia około 2 000 zł, a doświadczony ekspert zatrudniony w mediach może liczyć na zarobki nawet kilkukrotnie wyższe.

Komentarze (0)

No comments found