Hydrolog

Hydrolog prowadzi badania nad obiegiem wody w przyrodzie w powiązaniu z klimatem i innymi elementami środowiska przyrodniczego, obejmujące wody rzeczne (potamologia), jeziorne (limnologia), podziemne (hydrogeologia), wody bagien (paludologia) i lodowce (glacjohydrologia).

Przygotowuje prognozy i ekspertyzy na potrzeby m.in.: rolnictwa, przemysłu, budownictwa, energetyki, żeglugi, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Zakres obowiązków na stanowisku hydrologa:

 • prowadzenie systematycznych badań (ilościowych i jakościowych) nad obiegiem wody w przyrodzie w cyklu hydrologicznym;
 • opracowywanie danych do roczników hydrologicznych, doskonalenie metod pomiarowych dotyczących ilości wód (bilanse wodne), ich jakości i dynamiki;
 • opracowywanie i doskonalenie modeli teoretycznych i empirycznych dotyczących obiegu wody w przyrodzie obejmujących ściśle określone zlewnie;
 • badanie wpływu atmosfery, środowiska geograficznego i gospodarki człowieka na okresowe zmiany ilości i jakości wód;
 • opracowywanie krótko- i długoterminowych prognoz hydrologicznych dotyczących ilości wód i zmian ich poziomu;
 • ocenianie zasobów wody i ich zmian w skali kontynentów, krajów i zlewni;
 • opracowywanie map i atlasów hydrologicznych na potrzeby przestrzennego zagospodarowania kraju, w szczególności map ryzyka powodziowego;
 • ocenianie reprezentatywności danych pomiarowych i weryfikowanie metod teoretycznych, studiowanie danych zbieranych na stacjach hydrologicznych, analizowanie zdjęć satelitarnych i lotniczych;
 • uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem i ochroną zasobów wody;
 • zapewnienie osłony hydrologicznej stanów kryzysowych (powodzie lub susza) poprzez opracowywanie map zagrożenia powodziowego i wydawanie ostrzeżeń;
 • opracowywanie publikacji z zakresu prowadzonych prac.

Ile zarabia hydrolog?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3 149 PLN brutto. Co drugi hydrolog otrzymuje pensję od 2 782 PLN do 3 500 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych hydrologów zarabia poniżej 2 782 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 500 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych hydrologów.

Komentarze (0)

No comments found