Muzealnik

Muzealnik przygotowuje ekspozycje dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, czuwa nad ich konserwacją i przechowywaniem; gromadzi, chroni, opracowuje, rozpowszechnia dzieła sztuki, przedmioty zabytkowe oraz różnego rodzaju okazy.

Zakres obowiązków Muzealnika:

 • udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii sztuki;
 • prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów; nadzór nad ruchem obiektów;
 • czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie, współpraca w tym zakresie z innymi działami;
 • opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
 • nadzór nad przydzielonym rejonem ekspozycji;
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
 • prowadzenie całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji, a w szczególności przygotowywanie i zawieranie, zgodnie z obowiązującym trybem, umów o rekonsrukcję, czuwanie nad wykonaniem prac rekonstrukcyjnych i montażu zgodnie z projektem i ustaleniami komisji muzealnej, przygotowywanie protokołów odbioru, będących podstawą do rozliczeń finansowych;
 • udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;prowadzenie kart katalogu naukowego i w miarę potrzeb kartotek rzeczowych;
 • udział w posiedzeniach komisji muzealnych;udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
 • w szczególnych przypadkach pełnienie funkcji przewodnika.

Inne zadania:

 • wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności (galeriach i muzeach);
 • opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych.

Komentarze (0)

No comments found