Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uczelnię

POZNAJ NAS!

Siedziba Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie mieści się w Warszawie pod adresem: ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa, tel/fax.: 22 870 00 01.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie jest niepubliczną wyższą uczelnią zawodową utworzoną w 2008 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 164, poz. 1365 z późn.zm.). Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 358.

Od dnia 1 października 2014 r. w WSP funkcjonują dwie podstawowe jednostki organizacyjne:

1) Instytut Nauk Medycznych (INM)

2) Instytut Nauk Społecznych (INS)

Instytut Nauk Medycznych prowadzi kształcenie na kierunku „kosmetologia” i „dietetyka” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Instytut Nauk Społecznych prowadzi kształcenia na kierunku „administracja”, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Oferujemy kształcenie na następujących kierunkach:

 • Kosmetologia
 • Dietetyka
 • Administracja
 • Pedagogika

Władze Uczelni:

Kanclerz - mgr Beata Mydłowska

Rektor - dr Irmina Wiśniewska

Instytut Nauk Medycznych - Dyrektor dr Sylwia Ćmiel

Instytut Nauk Społecznych - p/o Dyrektora – w/z - dr Sylwia Ćmiel

Kierunki i specjalności

OFERTA KSZTAŁCENIA

Kosmetologia

Kształcenie na kierunku kosmetologia odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 • studia licencjackie stacjonarne trzyletnie (6 semestrów)
 • studia licencjackie niestacjonarne trwające również trzy lata (6 semestrów)

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata kosmetologii w jednej z następujących specjalności:

 • Kosmetologia stosowana
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym
 • Spa & Wellness
 • Wizaż

Dietetyka

Kształcenie na kierunku dietetyka odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 • studia licencjackie stacjonarne trzyletnie (6 semestrów)
 • studia licencjackie niestacjonarne trwające również trzy lata (6 semestrów)

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej z następujących specjalności:

 • Poradnictwo żywieniowe
 • Psychodietetyka

Administracja

Kształcenie na kierunku administracja odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 • studia licencjackie stacjonarne trzyletnie (6 semestrów)
 • studia licencjackie niestacjonarne trwające również trzy lata (6 semestrów)

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata administracji w jednej z następujących specjalności:

 • Administracja sądowa
 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja samorządowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pedagogika

Kształcenie na kierunku pedagogika odbywa się w systemie studiów I stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia na tym kierunku otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, oraz nabywają kwalifikacje związane z ukończoną specjalnością:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym (angielskim, niemieckim)
 • Pedagogika ogólna z przygotowaniem pedagogicznym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Poradnictwo i doradztwo zawodowe;
 • Psychopedagogiczne poradnictwo rodzinne
 • Pedagogika osób starszych (gerontopedagogika).
Rekrutacja na studia

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
 • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
 • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • świadectwa dojrzałości
 • kserokopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu
 • 3 aktualnych fotografii podpisanych z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenia od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, starsze zaświadczenia nie będą przyjmowane)
 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego
 • kserokopii dowodu wpłaty wpisowego (dot. Kosmetologii)
 • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą złożyć dokument poświadczający znajomość języka polskiego

Więcej informacji...

KOMPLET DOKUMENTÓW O PRZYJĘCIE NA STUDIA NALEŻY ZŁOŻYĆ:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
ul. Kaleńska 3, 04 367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
e-mail: wsp@wspkosmetologia.pl dziekanat@wspkosmetologia.pl

Konto bankowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie:
ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0023 4342 1091

Nasze atuty - warto wiedzieć

DOBRE PRZYGOTOWANIE DO PRACY: solidne wykształcenie, specjalizacje odpowiadające wymaganiom rynku pracy, praktyki zawodowe w kraju - wszystko to ułatwia wejście na rynek pracy.

STUDIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI: dzięki najlepszym wykładowcom i doświadczonym praktykom. Zajęcia prowadzą m.in. dr hab. Katarzyna Brzostek, dr Joanna Czuwara, prof. dr hab. Maciej Szczurowski.

DOSTOSOWANY DO POTRZEB RYNKU PRACY PROGRAM STUDIÓW: nowoczesny, bogaty i interdyscyplinarny. Unikatowe zajęcia praktyczne, gry symulacyjne, warsztaty, szkolenia i spotkania z praktykami.

POMOC FINANSOWA: studenci WSP korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce. Mają prawo ubiegać się o zapomogi, stypendia MNiSW oraz zniżki w czesnym.

LOKALIZACJA: Centrum prawobrzeżnej Warszawy to doskonała lokalizacja ze względów komunikacyjnych, miejsce bezpieczne i bez barier dla osób niepełnosprawnych.

PRZYJAZNA ATMOSFERA: studenci WSP to ludzie sympatyczni i otwarci, osoby nietuzinkowe.

Dyplom WSP to atut na rynku pracy. Nie tylko potwierdza uzyskane kompetencje zawodowe, wiedzę i umiejętności, ale stanowi również dowód dla pracodawcy, że absolwent posiada umiejętność dobrej organizacji, potrafi osiągać wytyczone cele i jest nastawiony na rozwój.

Ukończenie studiów w WSP to:

 • mniejsze ryzyko bezrobocia i szansa na lepszą pracę lub awans zawodowy,
 • rozwijanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, radzenia sobie z wyzwaniami i sprawami formalnymi, a także planowania, dobrej organizacji czasu, wytyczania celów i ich realizacji,
 • nowe znajomości i doświadczenia. które procentują przez całe życie.
Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
ul. Kaleńska 3, 04 367 Warszawa
tel. 22 870 00 01


Konto bankowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie:
ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0023 4342 1091

Godziny pracy sekretariatu szkoły:
poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
sobota - niedziela 8.00 – 14.00 (w weekendy „zjazdowe”)

Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsięb...

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej to uczelnia z tradycjami, stabilną pozycją na rynku edukacyjnym. Oprócz…
Życie studenckie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w Warszawie

Życie studenckie w Wyższej Szkole Przedsiębio...

Dużą rozpoznawalność i renomę Uczelnia osiągnęła dzięki dobrze przygotowanej, bogatej ofercie edukacyjnej, współpracy ze świetnymi…
Rekrutacja 2019/2020 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w Warszawie.

Rekrutacja 2019/2020 w Wyższej Szkole Przedsi...

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w Warszawie to Uczelnia, która od 10 lat oferuje usługi…
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej?

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Prz...

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w Warszawie to Uczelnia z tradycjami, o ciekawym dorobku naukowym,…
Lokalizacja