Szczegółowy opis uczelni
Poznaj WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 284.

WSIiZ ma swoją uznaną pozycję opartą o sprawny system dydaktyczny poddawany ustawicznej ewaluacji. Różnorodne kierunki kształcenia konsekwentnie realizowane w ramach studiów I i II stopnia oraz studia podyplomowe umożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Relacje z pracodawcami oraz systematyczna analiza potrzeb kandydatów na studia umożliwia uczelni długoletni, nieprzerwany rozwój.

Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich:

 • Chemia kosmetyczna
 • Chemia żywności
 • Dietetyka
 • Ko­smeto­logia

Na­szym stu­den­tom stwarzamy ma­terial­ne i in­telek­tu­al­ne warun­ki ro­z­woju oraz możliwość ksz­tałcenia kwalifi­ka­cji zgod­nych z po­trze­bami ryn­ku. Ab­sol­wen­tom da­jemy przy­go­to­wanie i wspar­cie umożliwiające zna­le­zie­nie do­brej pra­cy, po­ten­cjal­nym pra­codaw­com za­pew­nia­my war­tościo­wych pra­cow­ników.

Władze Uczel­ni

Rektor - dr n. Chem. Sebastian Grzyb

Kanclerz - dr hab. Marcin Jarosław Geryk, Prof. Wsiiz

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki - dr n. Med. Agata Wolska

Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich - dr n. Społ. Joanna Klonowska

Prorektor ds. Nauki - dr n. med. Monika Sadowska, Prof. WsiizOferta Kształcenia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje atrakcyjne kierunki studiów:

Chemia kosmetyczna (Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku, stacjonarne i niestacjonarne

Program kształcenia na kierunku Chemia kosmetyczna kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Interdyscyplinarne założenia programowe umożliwiają ponadto studentowi nabycie już w trakcie studiów umiejętności przygotowania dobrze udokumentowanych opracowań, procedur oraz pełnego dossier produktu kosmetycznego oraz udział w pracach laboratoryjnych B+R, czy też aktywne wsparcie zespołu projektowego. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych; jednostkach badawczych; przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków; koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków; firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.

Chemia żywności - studia inżynierskie, 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Studia na Chemii żywności kształcą specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.

Dietetyka - studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka stosowana

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Ko­smeto­logia

Ko­smeto­logia jest obec­nie jedną z naj­po­pular­niej­szych i naj­dyna­micz­niej ro­z­wijających się dzie­dzin der­ma­to­logii. To również jed­na z naj­szer­szych jej dzie­dzin. Sz­czególną uwagę ko­smeto­logia poświęca le­cze­niu i pielęgna­cji skóry, włosów i pa­znok­ci. Pod­stawowym celem na kie­run­ku jest wy­ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych ko­smeto­logów. Ko­smeto­log to specja­lista zaj­mujący się po­prawia­niem i przyw­raca­niem uro­dy. Zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką, która ma na celu opóźnie­nie zewnętrz­nych oznak starze­nia się oraz za­chowanie jak najdłużej spraw­ności życio­wej, a także pro­ble­ma­mi do­tyczącymi zmian skórnych, które sz­czególnie nie­ko­rzyst­nie wpływają na wygląd zewnętrz­ny.

Ko­smeto­logia (studia magisterskie)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Ścieżki kształcenia ofero­wane na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia:

 • Manager produktu kosmetycznego
 • Kosmetologia kliniczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Podologia


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje kształcenie specjalistyczne:

 • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
 • Specjalista technolog produktów kosmetycznych
 • Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności
 • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje także studia podyplomowe.

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

Kosmetologia jest dziedziną ugruntowaną na naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach o kulturze fizycznej. Jako interdyscyplinarna nauka musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych z użyciem specjalistycznej aparatury. Dzięki nabytej w czasie studiów wiedzy oraz umiejętności praktycznych absolwenci potrafią sprostać wymaganiom dzisiejszych konsumentów usług kosmetycznych. Zdając sobie przy tym sprawę, jak istotna jest w pracy kosmetologa współpraca z lekarzem specjalistą.

Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologicznych stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem właściwej aparaturę. Studia dedykowane są dla osób związanych z branżą kosmetologiczną, których wiedza i umiejętności pozwalają na projektowanie zaawansowanych terapii łączonych z wykorzystaniem profesjonalnych preparatów kosmetycznych oraz dostępnych na rynku najnowszych technologii.

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII

Według ONZ biotechnologia to: używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu [Konwencja o różnorodności biologicznej – 5 czerwca 1992]. Sama biotechnologia towarzyszy człowiekowi już od dawna. Poszczególne metody z zakresu biotechnologii miały i mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w branży kosmetycznej. Najważniejszymi zaletami wdrożenia metod biotechnologicznych są: niższe koszty, zwiększona wydajność, a dodatkowo fakt, że nie są one tak energochłonne, jak procesy chemiczne. Ponadto charakteryzują się niskim, bądź zerowym wskaźnikiem odpadowości.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Biotechnologia w kosmetologii nabędą ugruntowaną wiedzę z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Posiądą wiedzę o surowcach pochodzenia biotechnologicznego oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Słuchacze poznając najnowocześniejsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Zrozumienie wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Słuchaczom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych. Zdobyta wiedza o interdyscyplinarności biotechnologii wykorzystującej procesy biologiczne na skalę przemysłową, przełoży się na ugruntowanie pozycji Absolwentów studiów podyplomowych na rynku pracy.

Partner merytoryczny projektu - Biotechnologia.pl

KOSMETOLOGIA STOSOWANA

Kosmetologia zajmuje się upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Wiedza i umiejętności kosmetologów opierają się na interdyscyplinarnej wiedzy naukowej. Tym samym kosmetolodzy jako wykwalifikowani specjaliści, mogą być członkami zespołów konsultacyjnych, znając dokładnie swoją rolę i określając posiadane kompetencje zawodowe. Podejmowana przez kosmetologów aktywność zawodowa wymaga od nich ustawicznego pogłębiania wiedzy oraz śledzenia najnowszych trendów. Tylko tym sposobem są w stanie sprostać wymaganiom, świadomych możliwości dzisiejszej kosmetologii - klientów. Kształcenie na kierunkach z zakresu kosmetologii opiera się na trzech dyscyplinach naukowych tj.: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu.

Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia stosowana kierowane są przede wszystkim do osób, które rozpoczynają swoją zawodową przygodę z szeroko rozumianą kosmetologią. Plan kształcenia pozwala na nabycie elementarnych umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient.

PODOLOGIA

Współczesna podologia zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości stopy. Oczywiście niejednokrotnie działania podejmowane przez podologów wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą. Do gabinetów podologicznych trafiają klienci z różnymi problemami: chorobami skóry i paznokci, chorobami przemiany materii, deformacjami stóp, czy powszechnymi dolegliwościami tj. wzrastające paznokcie, odciski, modzele, pękające stopy, czy też brodawki. Posiadana wiedza i umiejętności podologów pozwalają im na określenie swoich kompetencji, a więc granicy do jakiej mogą działać zupełnie samodzielnie, albo skorzystać z konsultacji m. in. z lekarzem ortopedą, czy też chirurgiem.

Studia podyplomowe na kierunku Podologia kierowane są do osób związanych z branżą beauty. Doskonale z zagadnieniami podologicznymi poradzą sobie osoby z wykształceniem kierunkowym z zakresu: kosmetologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz absolwenci kierunku lekarskiego. Nabyta w czasie studiów wiedza z zakresu pielęgnacji i profilaktyki stóp pozwoli na prowadzenie specjalistycznych konsultacji podologicznych, również w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Polska jest jednym z największych rynków kosmetyków w Europie. Tempo rozwoju branży kosmetycznej, jako jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach popyt na specjalistów z tego sektora nie będzie słabł. Ustawiczny wzrost oczekiwań konsumentów pod względem dostępnych produktów kosmetycznych, wymusza na pracownikach odpowiedzialnych za recepturę i produkcję kosmetyków ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Nie można przy tym pominąć wzrastających wymagań prawnych dotyczących zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak i surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków jest przekazanie wiedzy z zakresu aspektów chemicznych, technologicznych, prawnych i społecznych prowadzonej działalności. Program kształcenia kładzie silny nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych. Słuchacze mają możliwość poznania różnych aspektów współczesnej technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwoli na nabycie umiejętności niezbędnych do posiadani od etapu projektowania produktu kosmetycznego, do jego wprowadzenia na rynek. Studia są kierowane przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, ale nie tylko. Wykładane treści kształcenia pozwolą również na poszerzenie swoich horyzontów przez osoby na co dzień niezwiązane z branżą, ale śledzącą najnowsze osiągnięcia w branży beauty.

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

!spółczesna trychologia jest dziedziną skupiającą się na specjalistycznej diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości związanych ze skórą głowy i włosami ludzkimi. To właśnie działalność zawodowa trychologów jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, na co dzień borykających się z problemami skóry głowy i włosów. Niejednokrotnie problemy te są efektem zachwiania równowagi w funkcjonowaniu całego organizmu. Stąd tak konieczne jest posiadanie przez trychologów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która da im możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem. Współczesne zabiegi trychologiczne pozwalają na zaangażowanie specjalistycznej aparatury i narzędzi, a także preparatów pozwalających na poprawę stanu skóry głowy i włosów.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jaki tkwi we współczesnej trychologii. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby najwyższe standardy gabinetowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznych najczęściej spotykanymi w gabinetach trychologicznych. Studia są kierowane do osób, które są już związane z branżą beauty, ale również do osób, które podjęły decyzję o zmienia swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej.

ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNE

Polska jest jednym z czołowych producentów kosmetyków, suplementów diety i żywności. Od lat zajmujemy wysoką pozycję w skali europejskich producentów oraz wyznaczamy nowe trendy w obu istotnych dla całej Naszej gospodarki sektorach. Wzmożony popyt konsumpcyjny pozwala przypuszczać, że rozwój zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego nie będzie słabł w najbliższych kilkunastu latach. Dążenie dzisiejszego konsumenta do idealnego wyglądu zewnętrznego, wymusza konieczność pojawienia się na rynku pracy multi profesjonalistów. Ich zadaniem jest tworzenie produktów, które przyczynią się do poprawy wyglądu zewnętrznego konsumenta, ale zapewnią mu również dostęp do zdrowych i sprawdzonych produktów. Tym sposobem konsument ma przekonanie, że stosowane produkty zapewnią mu idealną sylwetkę oraz promienną i zdrowo wyglądającą skórę, czy też włosy.

Wykształcenie nowej klasy specjalistów to właśnie główny cel, dla którego Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne. Obecnie brak jest tego typu specjalistów na rynku, którzy będą wyróżniać się interdyscyplinarną wiedzą, a co za tym idzie stanowić będą odpowiedź na potrzeby dzisiejszych pracodawców. Słuchacze oprócz szerokiego spectrum wiedzy teoretycznej, nabędą kluczowe dla ich pracy umiejętności praktyczne w czasie zajęć laboratoryjnych. Praca w rzeczywistych warunków, pod okiem instruktorów – praktyków przyczyni się do ugruntowania już posiadanej wiedzy, czy też jej poszerzenia. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje. Niemniej wykładane treści mogą również zainteresować osoby pragnące być świadomym konsumentem, posiadającym wiedzę naukową, a nie informacje stanowiące deklaracje marketingowe producentów.

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Dbanie o zdrowy i piękny wygląd stało się już kilka lat temu priorytetem wielu Polaków, niezależnie od wieku, czy też płci. Już od najmłodszych lat poznajemy kanony piękna, do których dążą osoby wywodzące się z danej grupy społecznej. Mimo wielu różnic między nimi, łączącym je aspektem jest piękne i zdrowe ciało. Najważniejszymi determinantami zdrowego wyglądu jest zbilansowana i racjonalna dieta oraz aktywność fizyczna. Bez wdrożenia tych dwóch zasad do Naszego codziennego życia, nie osiągniemy zamierzonego efektu. Niemniej czy jesteśmy w stanie poddać się subiektywnej krytyce, co do jakości Naszego codziennego życia? Czy krytycznie ocenimy Nasze przyzwyczajenia w zakresie żywienia i spędzania wolnego czasu? Nie każdy z Nas ma również na tyle wysoki poziom zaangażowania w realizacji wyznaczonych przez siebie celów, tym bardziej, że pierwsze efekty zmiany codziennych nawyków nie przychodzą od razu. Stąd coraz częściej decydujemy się na wsparcie specjalistów tj. dietetycy, trenerzy personalni, czy też coachowie.

Ilość specjalistów propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wciąż rośnie. Niemniej nie każdy z nich posiada taki sam poziom przygotowania merytorycznego, aby móc odpowiadać za czyjeś dobro i zdrowie. Dlatego też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia posiadająca już doświadczenie w zakresie kształcenia na studiach I stopnia w zakresie dietetyki, zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywienie człowieka. Podstawowym celem, dla którego powstał kierunek jest wykształcenie specjalistów, których wiedza i umiejętności praktyczne, nabyte w ramach modułów osadzonych w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej pozwoliłyby im na dbanie o właściwy poziom świadczonych usług. Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów kierunków skupiających się tematycznie na zdrowiu człowieka. Oczywiście nie może wśród kandydatów zabraknąć osób, dla których zdrowy tryb życia jest priorytetem. Niemniej chcąc świadomie decydować o swoim zdrowiu potrzebują nabyć właściwych dla tego kierunków efektów kształcenia.
Warunki rekrutacji

Stu­den­tem może być każdy, kto po­sia­da wy­ksz­tałcenie śred­nie po­twier­dzone świa­dec­twem doj­rzałości. Kan­dydaci przyj­mo­wani są bez eg­zaminów wstępnych. O przyjęciu na stu­dia de­cydu­je ko­lej­ność zgłoszeń. Za zgłosze­nie uzna­je się do­star­cze­nie kom­ple­tu wy­ma­ga­nych do­kumentów.

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem + płytę ze zdjęciem cyfrowym, (UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej).
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (obywatele UE), 150 zł (obywatele spoza UE)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości (kopia).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem]+ płytę ze zdjęciem cyfrowym, (UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej).
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE] - absolwenci WSIiZ zwolnieni z obu opłat (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej + suplement [oryginał lub odpis do wglądu],

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (obywatele UE), 150 zł (obywatele spoza UE)
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Warto wiedzieć

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dr. n. chem. Sebastianem Grzybem.Wyróżnienia, certyfikaty, akredytacje

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zajęła 2. miejsce w Warszawie w RANKINGU NIEPUBLICZNYCH UCZELNI LICENCJACKICH (INŻYNIERSKICH) 2011 r. wg "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy".
 • Uczelnia uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów” w 1 edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

Samorząd Studentów

W WSIiZ działa bar­dzo prężnie Samorząd Stu­denc­ki. Zaj­mu­je się wszyst­ki­mi sprawami do­tyczącymi życia stu­denc­kie­go, re­pre­zen­tu­je wszyst­kich studentów - przed­stawia wnio­ski, ewen­tu­al­ne skar­gi, czy zażale­nia Stu­dentów do władz WSIiZ. Do za­dań Samorządu na­leży m.in. or­ga­nizacja im­prez dla studentów. Bardzo chętnie podejmuje również inicjatywy mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym wsparcia i opieki. W tym też celu współpracuje z innymi samorządami uczelni publicznych i niepublicznych.

Koło Naukowe - RECEPTURA KOSMETYCZNA

Celem ćwiczeń na kole naukowym z receptury kosmetycznej jest opracowanie receptury kosmetyku, spełniającego określone założenia recepturalne oraz marketingowe. Ma być pierwszym produktem z serii kosmetyków, które będą „wizytówką” Uczelni. Opis produktu „Odżywczy balsam do ciała”: zawiera składniki odżywcze i nawilżające
o bogatych właściwościach budulcowych, wyraźnie poprawiający kondycję skóry oraz naskórka. Preparat bogaty w składniki budulcowe oraz witaminy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry oraz warstwy ochronnej, która znajduje się na powierzchni naskórka. Receptura jest bogata w składniki uzupełniające NMF oraz lipidy Stratum Corneum.

Pozadydaktyczna działalność uczelni

Uczelnia prowadzi działalność prospołeczną, która wydaje się dziedziną naturalnie wpisaną w sektor edukacji, a szczególnie w obszar kształcenia na poziomie wyższym. Efektywne kształcenie może mieć miejsce wówczas, gdy uczelnia nie będzie pomijać problemów społecznych, a co więcej będzie dążyć do ich rozwiązania. Dotychczas WSIiZ starała się uczestniczyć w życiu społecznym poprzez kierowanie do studentów, jak również społeczności lokalnej wykładów otwartych. Czytelnym przykładem mogą być seminaria z cyklu wykłady ciekawych ludzi.

Konferencje naukowe
W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie cyklicznie organizowane są konferencje naukowe skupiające uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych i firm branżowych zainteresowanych poruszaną tematyką. W ciągu roku akademickiego 2013/2014 Rektor WSIiZ wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu zorganizował cykl konferencji naukowych pt. Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji edukacyjnych i specjalistycznych działających na terenie naszego kraju. Stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli i poglądów miało mieć pozytywny wpływ na promocję zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa.

Stypendia

W WSIiZ student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:

 • STYPENDIUM SOCJALNE jest przyznawane studentowi na okres DWÓCH SEMESTRÓW (9 mc.), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 • STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE – jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 • ZAPOMOGĘ.

Dochód uprawniający do stypendium socjalnego określony przez uczelnię to 800 zł/netto.

Akademickie Centrum Szkoleniowe

Akademickie Centrum Szkoleniowe oferuje wszystkim zainteresowanym powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych specjalistyczne kursy i szkolenia. Propozycje, z którymi można się zapoznać na stronie ACS są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi. Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Akademickie Centrum Kosmetologii

Akademickie Centrum Kosmetologii działa pod patronatem WSIiZ oraz zaufanych marek kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter. Jest to miejsce w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania: usługowo - diagnostyczno - kosmetologiczny, naukowo - badawczy, edukacyjno - szkoleniowy.

YouTube

Serdecznie zapraszamy na nasz kanał:

http://www.youtube.com/watch?v=l1AJM_puTtg


Kształcenie specjalistyczne

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych.

Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wybrane obszary kształcenia, a nie cały system szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

Na korzyść tej formy kształcenia przemawia:

 • krótki, ale intensywny okres kształcenia – tylko 1,5 roku;
 • silne związanie edukacji z pracą zawodową;
 • profil praktyczny z przeważającą ilością zajęć o charakterze praktycznym;
 • koncentracja na modułach kierunkowych, a co za tym idzie problemach gospodarczych i rynkowych;
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny praktyków posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej baraży;
 • koncentracja na bieżącej weryfikacji efektów uczenia się w czasie odbywanych zajęć;

Głównym celem nauki na kierunkach kształcenia specjalistycznego jest nabycie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. W żadnym wypadku absolwenci kierunków kształcenia specjalistycznego nie są pozbawieni możliwości zawodowego awansu, wręcz przeciwnie. Poziom wynagrodzenia i forma zatrudnienia są obecnie dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności, a nie stopnia ukończonej edukacji. Kształcenie specjalistyczne jest wpisane w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning-LLL). Samo pojawienie się tej formy kształcenia miało za zadanie połączyć potrzeby teraźniejszej edukacji i gospodarki. Programy kształcenia specjalistycznego, w tym plany kształcenia mają się przede wszystkim opierać na zajęciach o charakterze praktycznym, a przy okazji będących podstawą do wykształcenia absolwentów, którzy będą specjalistami z wąskiego obszaru danej branży. To właśnie te aspekty mają stanowić o ich przewadze na rynku pracy, gdzie poszukiwani się branżowi specjaliści.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:

 • chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych - kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;
 • chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;
 • chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;
 • chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;
 • chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;
 • chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości;

Profil kandydatów decydujących się na kształcenie specjalistyczne jest bardzo różnorodny. Mówimy tutaj o grupie silnie zróżnicowanej wiekowo, są to zarówno absolwenci szkół średnich, ale też i osoby, które po latach doświadczeń zdecydowały się na przekwalifikowanie. Tak samo w związku tym sytuacja będzie wyglądała pod względem przygotowania do kształcenia specjalistycznego. Większą wiedzą i umiejętnościami na pewno będą mogli pochwalić się absolwenci szkół branżowych, albo też pracownicy danego sektora, którzy zdecydowali się na kształcenie mające na celu uzupełnienie posiadanych umiejętności o wiedzę właściwą dla poziomu szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kształcenia specjalistycznego w WSIiZ!

Kierunki:

 • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
 • Specjalista technolog produktów kosmetycznych
 • Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności
 • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku kształcenia z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór skierowania Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego [kopia].

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji:

https://wsiiz.pl/ksztalcenie-specjalistyczne


Kontakt

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

tel. 22 646 20 60

fax. 22 646 34 18

rekrutacja@wsiiz.pl
www.wsiiz.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
Wakacyjna Szkoła Makijażu i Stylizacji Rzęs Dla Nastolatek

Wakacyjna Szkoła Makijażu i Stylizacji Rzęs D...

Lubisz się malować? Potrzebujesz wskazówek, jak wykonać dobrany makijaż? Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia przychodzi…
Centrum Kształcenia Specjalistycznego w WSIiZ w Warszawie

Centrum Kształcenia Specjalistycznego w WSIiZ...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie uruchamia rekrutację na atrakcyjne kierunki kształcenia specjalistycznego z…
Chemia żywności w WSIiZ w Warszawie

Chemia żywności w WSIiZ w Warszawie

Chemia żywności to unikatowe studia realizowane przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna d...

W ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską warszawska Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia poprawi dostępność…
Co zawierają kosmetyki i jak czytać etykiety - Dzień Otwarty w WSIiZ

Co zawierają kosmetyki i jak czytać etykiety...

Podczas Drzwi Otwartych 13 września br. przekonacie się, dlaczego warto studiować Chemię Kosmetyczną w Wyższej…
Zredukuj stres z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Zredukuj stres z Wyższą Szkołą Inżynierii i Z...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza 30 sierpnia na unikalne warsztaty z zakresu…
Studiuj chemię kosmetyczną w warszawskiej WSIiZ

Studiuj chemię kosmetyczną w warszawskiej WSI...

Kończąc studia na kierunku Chemia kosmetyczna możesz podjąć pracę w firmach związanych przemysłem kosmetycznym, działach…
 Warsztaty edukacyjne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Warsztaty edukacyjne w Wyższej Szkole Inżyni...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na Dni Otwarte, w ramach których odbędą…
​Nowy kierunek studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia

​Nowy kierunek studiów inżynierskich w Wyższe...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od października rozpocznie kształcenie studentów na kierunku inżynierskim…
Warsaw College of Health and Engineering

Warsaw College of Health and Engineering

The mission of the Warsaw College of Health and Engineering is to educate and profile…
​Dietetyk - zawód z przyszłością

​Dietetyk - zawód z przyszłością

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oferuje studia na kierunku dietetyka. Każdy kandydat na…
Chemia kosmetyczna - unikatowy kierunek inżynierski w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Chemia kosmetyczna - unikatowy kierunek inżyn...

Jeżeli Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a jednocześnie jesteś zainteresowany branżą kosmetyczną to studia…
Lokalizacja