Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest nie­publiczną wyższą uczel­nią za­wodową utworzoną na pod­stawie Ustawy z dnia 26 czerw­ca 1997 ro­ku o wyższych sz­kołach za­wodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z później­szy­mi zmia­na­mi). Akt założyciel­ski uczel­ni zo­stał sporządzony dnia 24 września 2003 ro­ku na pod­stawie po­zwole­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej i Spor­tu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 ro­ku. Wyższa Sz­koła In­frastruk­tu­ry i Zarządzania zo­stała wpisana do re­jestru nie­państwowych wyższych uczel­ni za­wodowych dnia 04 listo­pa­da 2003 ro­ku pod numerem 142. Obec­ny numer re­jestracyj­ny WSIiZ to 284.

Jesteśmy Uczel­nią nie­publiczną zo­rien­to­waną na po­trze­by ryn­ku. Naszą misją jest profesjonal­ne ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych kadr zgod­nie z po­trze­bami ro­z­wijającej się go­spo­dar­ki kraju oraz jed­noczącej się Eu­ro­py. Tworzymy uczel­nię, która po­przez wy­soką ja­kość działania w pełni sa­tys­fak­cjonuje na­szych klientów i pra­cow­ników.

Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich:

 • Chemia kosmetyczna
 • Dietetyka
 • Ko­smeto­logia


Na­szym stu­den­tom stwarzamy ma­terial­ne i in­telek­tu­al­ne warun­ki ro­z­woju oraz możliwość ksz­tałcenia kwalifi­ka­cji zgod­nych z po­trze­bami ryn­ku. Ab­sol­wen­tom da­jemy przy­go­to­wanie i wspar­cie umożliwiające zna­le­zie­nie do­brej pra­cy, po­ten­cjal­nym pra­codaw­com za­pew­nia­my war­tościo­wych pra­cow­ników.

Władze Uczel­ni

 • Rektor - prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki
 • Kanclerz - dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ
 • Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury - dr inż. Oleksiy Kopylov
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr n. med. Agata Wolska - Adamczyk
 • Dziekan Wydziału Inżynierii - dr n. chem. Sebastian Grzyb
 • Prodziekan ds. studenckich - mgr Joanna Klonowska


Oferta Kształcenia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje atrakcyjne kierunki studiów:

Chemia kosmetyczna (Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semenstrów), stacjonarne i niestacjonarne

Program kształcenia na kierunku Chemia kosmetyczna kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Interdyscyplinarne założenia programowe umożliwiają ponadto studentowi nabycie już w trakcie studiów umiejętności przygotowania dobrze udokumentowanych opracowań, procedur oraz pełnego dossier produktu kosmetycznego oraz udział w pracach laboratoryjnych B+R, czy też aktywne wsparcie zespołu projektowego. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych; jednostkach badawczych; przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków; koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków; firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.

Dietetyka - studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Do wyboru dwie specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka stosowana

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Ko­smeto­logia

Ko­smeto­logia jest obec­nie jedną z naj­po­pular­niej­szych i naj­dyna­micz­niej ro­z­wijających się dzie­dzin der­ma­to­logii. To również jed­na z naj­szer­szych jej dzie­dzin. Sz­czególną uwagę ko­smeto­logia poświęca le­cze­niu i pielęgna­cji skóry, włosów i pa­znok­ci. Pod­stawowym celem na kie­run­ku jest wy­ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych ko­smeto­logów. Ko­smeto­log to specja­lista zaj­mujący się po­prawia­niem i przyw­raca­niem uro­dy. Zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką, która ma na celu opóźnie­nie zewnętrz­nych oznak starze­nia się oraz za­chowanie jak najdłużej spraw­ności życio­wej, a także pro­ble­ma­mi do­tyczącymi zmian skórnych, które sz­czególnie nie­ko­rzyst­nie wpływają na wygląd zewnętrz­ny.


Ko­smeto­logia (studia magisterskie)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Specjal­ności ofero­wane na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia:

 • Specjalność: Technologia kosmetyków
 • Specjalność: Kosmetologia praktyczna
 • Specjalność: Kosmetologia bioestetyczna
 • Specjalność: Podologia
 • Specjalność: Trychologia kosmetologiczna

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania oferuje także studia podyplomowe.

Studia podyplomowe prowadzone przez WSIiZ w Warszawie:

Rekrutacja na studia

Stu­den­tem może być każdy, kto po­sia­da wy­ksz­tałcenie śred­nie po­twier­dzone świa­dec­twem doj­rzałości. Kan­dydaci przyj­mo­wani są bez eg­zaminów wstępnych. O przyjęciu na stu­dia de­cydu­je ko­lej­ność zgłoszeń. Za zgłosze­nie uzna­je się do­star­cze­nie kom­ple­tu wy­ma­ga­nych do­kumentów.

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466),

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie
 • kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466),


Warto wiedzieć

Wyróżnienia, certyfikaty, akredytacje

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zajęła 2. miejsce w Warszawie w RANKINGU NIEPUBLICZNYCH UCZELNI LICENCJACKICH (INŻYNIERSKICH) 2011 r. wg "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy".
 • Uczelnia uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów” w 1 edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

Samorząd Studentów

W WSIiZ działa bar­dzo prężnie Samorząd Stu­denc­ki. Zaj­mu­je się wszyst­ki­mi sprawami do­tyczącymi życia stu­denc­kie­go, re­pre­zen­tu­je wszyst­kich studentów - przed­stawia wnio­ski, ewen­tu­al­ne skar­gi, czy zażale­nia Stu­dentów do władz WSIiZ. Do za­dań Samorządu na­leży m.in. or­ga­nizacja im­prez dla studentów. Bardzo chętnie podejmuje również inicjatywy mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym wsparcia i opieki. W tym też celu współpracuje z innymi samorządami uczelni publicznych i niepublicznych.

Koło Naukowe - RECEPTURA KOSMETYCZNA

Celem ćwiczeń na kole naukowym z receptury kosmetycznej jest opracowanie receptury kosmetyku, spełniającego określone założenia recepturalne oraz marketingowe. Ma być pierwszym produktem z serii kosmetyków, które będą „wizytówką” Uczelni. Opis produktu „Odżywczy balsam do ciała”: zawiera składniki odżywcze i nawilżające
o bogatych właściwościach budulcowych, wyraźnie poprawiający kondycję skóry oraz naskórka. Preparat bogaty w składniki budulcowe oraz witaminy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry oraz warstwy ochronnej, która znajduje się na powierzchni naskórka. Receptura jest bogata w składniki uzupełniające NMF oraz lipidy Stratum Corneum.

Pozadydaktyczna działalność uczelni

Uczelnia prowadzi działalność prospołeczną, która wydaje się dziedziną naturalnie wpisaną w sektor edukacji, a szczególnie w obszar kształcenia na poziomie wyższym. Efektywne kształcenie może mieć miejsce wówczas, gdy uczelnia nie będzie pomijać problemów społecznych, a co więcej będzie dążyć do ich rozwiązania. Dotychczas WSIiZ starała się uczestniczyć w życiu społecznym poprzez kierowanie do studentów, jak również społeczności lokalnej wykładów otwartych. Czytelnym przykładem mogą być seminaria z cyklu wykłady ciekawych ludzi.

Konferencje naukowe
W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie cyklicznie organizowane są konferencje naukowe skupiające uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych i firm branżowych zainteresowanych poruszaną tematyką. W ciągu roku akademickiego 2013/2014 Rektor WSIiZ wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu zorganizował cykl konferencji naukowych pt. Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji edukacyjnych i specjalistycznych działających na terenie naszego kraju. Stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli i poglądów miało mieć pozytywny wpływ na promocję zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa.

Stypendia

W WSIiZ student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:

 • STYPENDIUM SOCJALNE jest przyznawane studentowi na okres DWÓCH SEMESTRÓW (9 mc.), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 • STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE – jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 • ZAPOMOGĘ.

Dochód uprawniający do stypendium socjalnego określony przez uczelnię to 800 zł/netto.

Akademickie Centrum Szkoleniowe

Akademickie Centrum Szkoleniowe oferuje wszystkim zainteresowanym powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych specjalistyczne kursy i szkolenia. Propozycje, z którymi można się zapoznać na stronie ACS są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi. Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Akademickie Centrum Kosmetologii

Akademickie Centrum Kosmetologii działa pod patronatem WSIiZ oraz zaufanych marek kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter. Jest to miejsce w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania: usługowo - diagnostyczno - kosmetologiczny, naukowo - badawczy, edukacyjno - szkoleniowy.

YouTube

Serdecznie zapraszamy na nasz kanał:

http://www.youtube.com/watch?v=l1AJM_puTtg

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

tel. 22 646 20 60

fax. 22 646 34 18

rekrutacja@wsiiz.pl
www.wsiiz.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 24 rekordów.

Warsaw College of Health and Engineering

The mission of the Warsaw College of Health and Engineering is to educate and profile professional c

...

​Высшая Школа Инженерии и Здравоохранения

Миссия ВысшейШколы Инженерии и Здравоохранения состоит в том, чтобы профиль профессиональную карьеру

...

​Dietetyk - zawód z przyszłością

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oferuje studia na kierunku dietetyka. Każdy kandydat

Chemia kosmetyczna - unikatowy kierunek inżynierski w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jeżeli Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a jednocześnie jesteś zainteresowany branżą kosmetyczną t

...

Chemia kosmetyczna - zajęcia edukacyjne w WSIiZ w Warszawie

Interesujesz się biologia lub chemią? Połącz zainteresowania i przeobraź je w praktyczne umiejętnośc

...

​Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza na studia o profilu praktycznym!

Odwiecznym dylematem młodego człowieka, stojącego u progu dorosłości, jest wybór kierunku studiów. W

...

Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie

Podobno najważniejsze jest, aby robić to, co się lubi. Jeśli zatem interesuje Cię zdrowy styl życia

​Dietetyka w WSIiZ w Warszawie!

Jeśli zatem interesuje Cię zdrowy styl życia i chcesz być bardziej świadomy w zakresie żywienia – to

...

Zagrożenia i bezpieczeństwo w branży Beauty – ujęcie interdyscyplinarne

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji nauk

...

Studia na kierunku Chemia kosmetyczna w WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wychodząc naprzeciw potrzebom światowych rynków zdecy...

Studiuj gospodarkę przestrzenną w WSIiZ w Warszawie

Na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie do wyboru kandydata trzech s...

Konferencja „Potencjał trychologii w branży Spa & Beauty” w WSIiZ

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Potencjał trychologii w branży Spa & Beauty” odbędzie się dni...

Lokalizacja