Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 284.

WSIiZ ma swoją uznaną pozycję opartą o sprawny system dydaktyczny poddawany ustawicznej ewaluacji. Różnorodne kierunki kształcenia konsekwentnie realizowane w ramach studiów I i II stopnia oraz studia podyplomowe umożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Relacje z pracodawcami oraz systematyczna analiza potrzeb kandydatów na studia umożliwia uczelni długoletni, nieprzerwany rozwój.

Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich:

 • Chemia kosmetyczna
 • Chemia żywności
 • Dietetyka
 • Ko­smeto­logia

Na­szym stu­den­tom stwarzamy ma­terial­ne i in­telek­tu­al­ne warun­ki ro­z­woju oraz możliwość ksz­tałcenia kwalifi­ka­cji zgod­nych z po­trze­bami ryn­ku. Ab­sol­wen­tom da­jemy przy­go­to­wanie i wspar­cie umożliwiające zna­le­zie­nie do­brej pra­cy, po­ten­cjal­nym pra­codaw­com za­pew­nia­my war­tościo­wych pra­cow­ników.

Władze Uczel­ni

Rektor - dr n. Chem. Sebastian Grzyb

Kanclerz - dr hab. Marcin Jarosław Geryk, Prof. Wsiiz

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki - dr n. Med. Agata Wolska

Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich - dr n. Społ. Joanna Klonowska

Prorektor ds. Nauki - dr n. med. Monika Sadowska, Prof. WsiizOferta Kształcenia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje atrakcyjne kierunki studiów:

Chemia kosmetyczna (Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku, stacjonarne i niestacjonarne

Program kształcenia na kierunku Chemia kosmetyczna kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Interdyscyplinarne założenia programowe umożliwiają ponadto studentowi nabycie już w trakcie studiów umiejętności przygotowania dobrze udokumentowanych opracowań, procedur oraz pełnego dossier produktu kosmetycznego oraz udział w pracach laboratoryjnych B+R, czy też aktywne wsparcie zespołu projektowego. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych; jednostkach badawczych; przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków; koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków; firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.

Chemia żywności - studia inżynierskie, 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Studia na Chemii żywności kształcą specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.

Dietetyka - studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka stosowana

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Ko­smeto­logia

Ko­smeto­logia jest obec­nie jedną z naj­po­pular­niej­szych i naj­dyna­micz­niej ro­z­wijających się dzie­dzin der­ma­to­logii. To również jed­na z naj­szer­szych jej dzie­dzin. Sz­czególną uwagę ko­smeto­logia poświęca le­cze­niu i pielęgna­cji skóry, włosów i pa­znok­ci. Pod­stawowym celem na kie­run­ku jest wy­ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych ko­smeto­logów. Ko­smeto­log to specja­lista zaj­mujący się po­prawia­niem i przyw­raca­niem uro­dy. Zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką, która ma na celu opóźnie­nie zewnętrz­nych oznak starze­nia się oraz za­chowanie jak najdłużej spraw­ności życio­wej, a także pro­ble­ma­mi do­tyczącymi zmian skórnych, które sz­czególnie nie­ko­rzyst­nie wpływają na wygląd zewnętrz­ny.

Ko­smeto­logia (studia magisterskie)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Ścieżki kształcenia ofero­wane na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia:

 • Manager produktu kosmetycznego
 • Kosmetologia kliniczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Podologia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje także studia podyplomowe.

Studia podyplomowe prowadzone przez WSIiZ w Warszawie:

 • DIETETYKA SPORTOWA
 • KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
 • TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW
 • TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA
Warunki rekrutacji

Stu­den­tem może być każdy, kto po­sia­da wy­ksz­tałcenie śred­nie po­twier­dzone świa­dec­twem doj­rzałości. Kan­dydaci przyj­mo­wani są bez eg­zaminów wstępnych. O przyjęciu na stu­dia de­cydu­je ko­lej­ność zgłoszeń. Za zgłosze­nie uzna­je się do­star­cze­nie kom­ple­tu wy­ma­ga­nych do­kumentów.

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem + płytę ze zdjęciem cyfrowym, (UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej).
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (obywatele UE), 150 zł (obywatele spoza UE)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości (kopia).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem]+ płytę ze zdjęciem cyfrowym, (UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej).
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE] - absolwenci WSIiZ zwolnieni z obu opłat (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej + suplement [oryginał lub odpis do wglądu],

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (obywatele UE), 150 zł (obywatele spoza UE)
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Warto wiedzieć

Wyróżnienia, certyfikaty, akredytacje

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zajęła 2. miejsce w Warszawie w RANKINGU NIEPUBLICZNYCH UCZELNI LICENCJACKICH (INŻYNIERSKICH) 2011 r. wg "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy".
 • Uczelnia uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów” w 1 edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

Samorząd Studentów

W WSIiZ działa bar­dzo prężnie Samorząd Stu­denc­ki. Zaj­mu­je się wszyst­ki­mi sprawami do­tyczącymi życia stu­denc­kie­go, re­pre­zen­tu­je wszyst­kich studentów - przed­stawia wnio­ski, ewen­tu­al­ne skar­gi, czy zażale­nia Stu­dentów do władz WSIiZ. Do za­dań Samorządu na­leży m.in. or­ga­nizacja im­prez dla studentów. Bardzo chętnie podejmuje również inicjatywy mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym wsparcia i opieki. W tym też celu współpracuje z innymi samorządami uczelni publicznych i niepublicznych.

Koło Naukowe - RECEPTURA KOSMETYCZNA

Celem ćwiczeń na kole naukowym z receptury kosmetycznej jest opracowanie receptury kosmetyku, spełniającego określone założenia recepturalne oraz marketingowe. Ma być pierwszym produktem z serii kosmetyków, które będą „wizytówką” Uczelni. Opis produktu „Odżywczy balsam do ciała”: zawiera składniki odżywcze i nawilżające
o bogatych właściwościach budulcowych, wyraźnie poprawiający kondycję skóry oraz naskórka. Preparat bogaty w składniki budulcowe oraz witaminy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry oraz warstwy ochronnej, która znajduje się na powierzchni naskórka. Receptura jest bogata w składniki uzupełniające NMF oraz lipidy Stratum Corneum.

Pozadydaktyczna działalność uczelni

Uczelnia prowadzi działalność prospołeczną, która wydaje się dziedziną naturalnie wpisaną w sektor edukacji, a szczególnie w obszar kształcenia na poziomie wyższym. Efektywne kształcenie może mieć miejsce wówczas, gdy uczelnia nie będzie pomijać problemów społecznych, a co więcej będzie dążyć do ich rozwiązania. Dotychczas WSIiZ starała się uczestniczyć w życiu społecznym poprzez kierowanie do studentów, jak również społeczności lokalnej wykładów otwartych. Czytelnym przykładem mogą być seminaria z cyklu wykłady ciekawych ludzi.

Konferencje naukowe
W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie cyklicznie organizowane są konferencje naukowe skupiające uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych i firm branżowych zainteresowanych poruszaną tematyką. W ciągu roku akademickiego 2013/2014 Rektor WSIiZ wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu zorganizował cykl konferencji naukowych pt. Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji edukacyjnych i specjalistycznych działających na terenie naszego kraju. Stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli i poglądów miało mieć pozytywny wpływ na promocję zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa.

Stypendia

W WSIiZ student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:

 • STYPENDIUM SOCJALNE jest przyznawane studentowi na okres DWÓCH SEMESTRÓW (9 mc.), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 • STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE – jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 • ZAPOMOGĘ.

Dochód uprawniający do stypendium socjalnego określony przez uczelnię to 800 zł/netto.

Akademickie Centrum Szkoleniowe

Akademickie Centrum Szkoleniowe oferuje wszystkim zainteresowanym powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych specjalistyczne kursy i szkolenia. Propozycje, z którymi można się zapoznać na stronie ACS są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi. Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Akademickie Centrum Kosmetologii

Akademickie Centrum Kosmetologii działa pod patronatem WSIiZ oraz zaufanych marek kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter. Jest to miejsce w którym przenikają się aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania: usługowo - diagnostyczno - kosmetologiczny, naukowo - badawczy, edukacyjno - szkoleniowy.

YouTube

Serdecznie zapraszamy na nasz kanał:

http://www.youtube.com/watch?v=l1AJM_puTtg


Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

tel. 22 646 20 60

fax. 22 646 34 18

rekrutacja@wsiiz.pl
www.wsiiz.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna d...

W ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską warszawska Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia poprawi dostępność uczelnianej oferty dla studentów z…

Co zawierają kosmetyki i jak czytać etykiety...

Podczas Drzwi Otwartych 13 września br. przekonacie się, dlaczego warto studiować Chemię Kosmetyczną w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w…

Zredukuj stres z Wyższą Szkołą Inżynierii i Z...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza 30 sierpnia na unikalne warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozluźnienia,…

Studiuj chemię kosmetyczną w warszawskiej WSI...

Kończąc studia na kierunku Chemia kosmetyczna możesz podjąć pracę w firmach związanych przemysłem kosmetycznym, działach badań i rozwoju, przy produkcji…

Warsztaty edukacyjne w Wyższej Szkole Inżyni...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na Dni Otwarte, w ramach których odbędą się warsztaty edukacyjne poświęcone studiom…

​Nowy kierunek studiów inżynierskich w Wyższe...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od października rozpocznie kształcenie studentów na kierunku inżynierskim pierwszego stopnia o profilu praktycznym…

Warsaw College of Health and Engineering

The mission of the Warsaw College of Health and Engineering is to educate and profile professional careers for students by…

​Dietetyk - zawód z przyszłością

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oferuje studia na kierunku dietetyka. Każdy kandydat na studia już na etapie prowadzonej…

Chemia kosmetyczna - unikatowy kierunek inżyn...

Jeżeli Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a jednocześnie jesteś zainteresowany branżą kosmetyczną to studia na kierunku chemia kosmetyczna w…

Chemia kosmetyczna - zajęcia edukacyjne w WSI...

Interesujesz się biologia lub chemią? Połącz zainteresowania i przeobraź je w praktyczne umiejętności i atrakcyjny zawód, które zdobędziesz studiując chemię…

​Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza...

Odwiecznym dylematem młodego człowieka, stojącego u progu dorosłości, jest wybór kierunku studiów. W dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu wydają się…

Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w W...

Podobno najważniejsze jest, aby robić to, co się lubi. Jeśli zatem interesuje Cię zdrowy styl życia i chcesz być bardziej…

Lokalizacja