Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym.

Skupiamy się na rozwoju umiejętności pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wybranego zawodu. Wspieramy studentów w rozwoju osobistym, znajdowaniu pasji zawodowych oraz zgłębianiu indywidualnych talentów. Nasza kadra akademicka składa się z wykwalifikowanych praktyków, którzy poza niezbędną wiedzą, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

rganizowane przez nas staże i praktyki, pozwalają studentom na zdobycie umiejętności praktycznych, co wiąże się ze skutecznym znalezieniem pracy zaraz po studiach. Oferujemy również możliwość poszerzania wiedzy, dzięki dodatkowym warsztatom, wykładom oraz wyjazdom studyjnym. Ponadto znajdujemy się w samym centrum miasta, dzięki czemu studenci mają dogodny dojazd z każdej strony Wrocławia
Kształcimy w oparciu o najwyższe standardy nauczania:

 • Program studiów dostosowany jest do założeń Deklaracji Bolońskiej i zachowuje najwyższe standardy Unii Europejskiej.
 • Budujemy właściwe, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku relacje pomiędzy Studentem a kadrą naukową oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni.
 • Przywiązujemy dużą wagę do kwestii etycznych związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, zarówno podczas zajęć, jak i spotkań z praktykami.

Dbamy o wysoką jakość badań naukowych

 • Wspieramy rozwój naukowy naszych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz naszych studentów (m.in. dzięki funkcjonowaniu Koła Nauk Penalnych Liberum, Koła Naukowego Pactum, Kliniki Prawa czy możliwości uczestnictwa w wielu organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych).
 • Studenci mają szansę uczestnictwa w symulacjach rozpraw, konkursach krasomówczych czy warsztatach tworzenia pism procesowych (to wszystko pozwala naszym studentom rozwijać swoje umiejętności już w trakcie studiów).

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników

 • Naszymi pracownikami są zarówno wybitni nauczyciele akademiccy w tym kadra profesorska, ale także praktycy będący specjalistami w swoich dziedzinach.
 • Prawo jest dziedziną nauki, która żyje i wiedza z jej zakresu wymaga ciągłej aktualizacji, dlatego umożliwiamy naszym pracownikom ciągłe doskonalenie się i wymianę doświadczeń w ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie.

Wykorzystujemy doświadczenia praktyków

 • Dajemy możliwość poznania zawodów prawniczych „od kuchni” dzięki spotkaniom z osobami czynnie wykonującymi te zawody (sędziowie, prokuratorzy, notariusze itp.).
 • Dzięki elastycznemu planowi zajęć Studenci mogą odbywać staż, praktyki lub podjąć pracę zarobkową już w trakcie studiów.
Kierunki studiów

RAWO jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne i niestacjonarne

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu na kierunku Prawo proponuje dwie specjalności:

 • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych. Student przygotowywany jest do zawodu przez praktyków. Nabywa wiedzę rozwiązując kazusy prawne, bierze regularnie udział w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki. Nabywa umiejętność tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych. Poznaje działalność sądów, prokuratury, policji. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.
 • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. Absolwenci specjalności przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości takich zawodów jak doradca prawny, mediator, negocjator, prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer, doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • kancelarie
 • wymiar sprawiedliwości
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • korporacje


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu umożliwiają pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącej podstawę zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania państwa, praw człowieka, zadań administracji publicznej, czy zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Kierunek dostarcza także umiejętności kierowania zespołami, prawidłowej komunikacji, jak również przetwarzania i przekazywania informacji.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne proponuje trzy specjalności:


KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

Przestępczość w różnej swojej postaci towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jednak z czasem zaczęła przybierać nowe i coraz bardziej niebezpieczne i skomplikowane formy. Obecnie wykrywanie sprawców przestępstw nie polega jedynie na wykonywaniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Dziś niezbędna jest w tym celu specjalistyczna wiedza poznawcza z zakresu motywów postępowania osób dokonujących czynu zabronionego, jak i okoliczności jego popełnienia, ponieważ każda zbrodnia ma swoją logikę.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • służby mundurowe
 • służby specjalne
 • więziennictwo
 • organy ds. bezpieczeństwa publicznego
 • służby celne
 • firmy ochroniarskie i detektywistyczne
 • instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym


CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Z roku na rok wzrasta liczba użytkowników, korzystających z nowych technologii. Cyberprzestępczość to już nie tylko wirusy komputerowe, które mogą wpłynąć na jakość pracy naszego sprzętu. To także wyłudzenia, kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego i wiele innych nielegalnych działań. Społeczeństwo coraz bardziej jest zależne od technologii, a przez to narażone na nowe zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nie istniały.

Jeżeli interesujesz się taką tematyką, chcesz zdobyć wiedzę z zakresu cyberprzestępczości, sposobów jej zwalczania i zapobiegania, ta specjalność jest dla Ciebie. Jest ona realizowana w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • służby mundurowe
 • służby specjalne
 • instytucje informatyczne
 • sektory związane z bezpieczeństwem informacji
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje samorządowe
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • korporacje


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

We współczesnym świecie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają różnorodne oblicza, przyczyny oraz zasięg. Mogą one mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny czy też ekologiczny. W każdym z tych przypadków system organizacji państwa musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym oraz finansowym. Aby temu podołać, niezbędne są jak najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także wykwalifikowani specjaliści, którzy pod względem organizacyjnym sprostają każdemu wewnętrznemu lub zewnętrznemu zagrożeniu.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:

 • służby mundurowe
 • służby celne
 • struktury administracji państwowej i samorządowej
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Centra Zarządzania Kryzysowego,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służba Ochrony Państw
Rekrutacja

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji na studia dostępne sa na stronie www WSP - https://www.prawowroclaw.edu.pl/oferta/Pracownia kryminalistyczna

Rozwiązywanie zagadek kryminalnych i tropienie przestępców to podstawa fabuły niejednego popularnego serialu. Oglądanie w jaki sposób bohaterowie badają poszlaki, zbierają materiały dowodowe, dokonują rekonstrukcji zdarzeń budzi nie tylko ciekawość, lecz także chęć pojawienia się na ich miejscu i zajęcia się tym ciekawym, pełnym adrenaliny zawodem. Istnieje taka możliwość. Z widza można przeobrazić się w eksperta. Wiedzą o tym studenci Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu oferuje kształcenie w zakresie kryminologii i kryminalistyki, czyli dyscyplin zajmujących się badaniem przestępstw oraz wykrywaniem przestępstw i ich sprawców. Co wydaje się oczywiste, nie da się nabyć niezbędnych umiejętności śledczych podczas teoretycznych wykładów. Potrzebne są do tego zajęcia prowadzone w specjalistycznym miejscu, przez specjalistyczną kadrę.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu dysponuje nowoczesną pracownią kryminalistyczną, zaopatrzoną w specjalny sprzęt służący do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Dzięki zajęciom realizowanym w tej pracowni studenci poznają zasady zabezpieczania śladów osmologicznych, traseologicznych, czy daktyloskopijnych. Uczą się pobierać materiały porównawcze od sprawcy zdarzenia, obsługiwać programy do sporządzania portretów pamięciowych, czy też obsługiwać wariograf, czyli „wykrywacz kłamstw”.

Działalność pracowni kryminalistycznej w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu umożliwia nabycie praktycznych umiejętności. Umożliwia „dotknięcie” każdego etapu prowadzonego śledztwa, zaznajomienie się z każdym ruchem prowadzącym do rozwiązania sprawy. Wszystko to pod okiem wykładowców, osób posiadających doświadczenie w służbach mundurowych, jak również biegłych sądowych, czy konsultantów.

Klinika Prawa

Prawo jak każda dziedzina ludzkiego życia nieustannie rozwija się i zmienia. Wiąże się to z powstawaniem nowych rodzajów zagrożeń czy przestępstw (np. cyberprzestępczość), których jeszcze parę lat temu nie było. Powstają coraz to inne regulacje, ustawy i rozporządzenia, z którymi każdy adwokat, radca prawny czy prokurator musi być na bieżąco. Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

Kto może skorzystać z Kliniki Prawa?

Nowoczesne workshopy pomagają naszym studentom poszerzyć horyzonty, zdobyć dodatkową wiedzę z prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego. Ten rodzaj zajęć fakultatywnych kierujemy dla studentów III, IV i V roku Prawa, chcących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, handlem międzynarodowym lub podpisywaniem umów cywilno-prawnych. Zajęcia w Klinice Prawa odbywają się w małych, 10 osobowych grupach, co przekłada się na indywidualne podejście do każdego słuchacza i pozwala rozwijać zainteresowania.

Klinika Prawa, czyli jaki zawód wybrać?

Klinika Prawa jest inicjatywą kładącą nacisk na zdobywanie praktycznej wiedzy, która w późniejszym czasie ułatwi naszym studentom wybór specjalizacji związanej np. z obsługą przedsiębiorstw i firm. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na świadomy i w pełni przemyślany wybór dalszej ścieżki kariery zawodowej. Dzięki ciągłemu rozwojowi dziedziny jaką jest prawo, rynek pracy oferuje dzisiaj znacznie więcej możliwości niż jeszcze kilka lat temu. Uczestnicy Kliniki Prawa mają okazję poznać te właśnie możliwości.

Ścieżka kariery

Udział w zajęciach Kliniki Prawa doskonale przygotuje do m. in.: pracy w korporacjach prawniczych o międzynarodowej strukturze, w urzędach zajmujących się prawem patentowym czy podatkowym. Każdy z tych zawodów jest pełen wyzwań, interesujący i wymagający ciągłego pogłębiania swojej wiedzy stąd oferta Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Koła naukowe

Spotkania kół naukowych służą pogłębianiu wiedzy, a także wymianie opinii, poglądów, dyskusji. Trudno wyobrazić sobie uczelnię, w której studenci nie spotykają się w wybranym gronie i nie prowadzą rozmów na interesujące ich tematy. Koła naukowe to ludzie, ich myśli, przekonania oraz istna mieszanka pomysłów.

W Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu działają koła naukowe zorientowane na zagadnienia prawnicze. Koło Naukowe „Pactum” oraz Koło Nauk Penalnych „Liberum”. Ale ich działalność to coś więcej niż długie dyskusje. To funkcjonowanie na szerokim polu. Koła naukowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, prowadzeniem działalności naukowej, współpracą z instytucjami i osobami między innymi w zakresie zbierania i analizowania informacji z zakresu prawa karnego.

Koła naukowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu organizują, bądź współorganizują warsztaty, konferencje, seminaria, wizyty studyjne, konkursy. Do swojej działalności zapraszają ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogą poznać istotę i specyfikę zawodów, które przyjdzie im wykonywać po ukończeniu nauki. Ponadto, ze swoją działalnością wychodzą szerzej, prowadząc blog prawniczy, w którym publikowane są artykuły z zakresu zagadnień prawniczych i tematów związanych nie tylko z życiem studenckim, lecz także innych ludzi, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś na temat prawa i pomocy w jego zakresie.

Kontakt

Główny adres uczelni:

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Telefon: +48 71 71 88 135
Email: uczelnia@prawowroclaw.edu.pl
Strona: https://www.prawowroclaw.edu.pl/

Rekrutacja:

Telefon: +48 71 71 88 111
Email: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 6 items.
Zalety studiowania w Wyższej Szkole Prawa

Zalety studiowania w Wyższej Szkole Prawa

Wrocławska Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, której misją jest kształcenie studentów według najwyższych standardów.
Cyberprzestępczość - co musisz o niej wiedzieć?

Cyberprzestępczość - co musisz o niej wiedzie...

Żyjemy obecnie w czasach, w których Internet zdominował wiele aspektów codziennego funkcjonowania. Trudno się dziwić,…
​Wyższa Szkoła Prawa na czołowych miejscach w najnowszych rankingach wydziałów prawa

​Wyższa Szkoła Prawa na czołowych miejscach w...

Ogromny potencjał naukowy, prawniczy profil uczelni, indywidualne podejście do studenta, zajęcia z praktykami, a ponadto…
Branża prawnicza w obliczu pandemii

Branża prawnicza w obliczu pandemii

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno nie tylko w światowej gospodarce, ale i w wielu innych dziedzinach…
Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód

Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyj...

Prawo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Ukończenie studiów prawniczych otwiera absolwentom…
Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi,…
Lokalizacja