Nawigacja

Nawigacja zajmuje się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

Wykorzystywane są w tym celu zarówno nowoczesne, specjalistyczne urządzenia, jak i proste obserwacje i narzędzia, znane już przed wiekami. Znajomość różnorodnych technik i urządzeń służy zwiększaniu bezpieczeństwa w przemieszczaniu środków transportu oraz dokładnym pozycjonowaniu i ustalaniu lokalizacji obiektów.

Kierunek nawigacja prowadzony jest na kilku tylko uczelniach. W zależności od specyfiki uczelni kształcenie dotyczy nawigacji morskiej lub lotniczej. Podobnie oferowane specjalności wynikają z charakteru uczelni, w jakiej studiuje się nawigację.

Przykładowo specjalności na kierunku Nawigacja to:

 • transport morski
 • połowy morskie
 • inżynieria ruchu morskiego
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • ratownictwo
 • morskie systemy informatyczne
 • eksploatacja jednostek pływających typu offshore
 • transport morski i śródlądowy
 • górnictwo morskie
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim
 • żegluga arktyczna
 • informatyka morska
 • hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
 • nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • zarządzanie ruchem lotniczym
 • eksploatacja infrastruktury naziemnej portów lotniczych.

Program studiów uczelni morskiej przewiduje przedmioty podstawowe oraz kierunkowe i specjalistyczne.

Wybrane z nich to:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, automatyka, elektronika i telekomunikacja, nawigacja, meteorologia i oceanografia, urządzenia nawigacyjne, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu, manewrowanie statkiem, ratownictwo morskie, łączność morska, bezpieczeństwo nawigacji, budowa i stateczność statku, siłownie okrętowe, przewozy morskie, zarządzanie statkiem, bezpieczeństwo statku, prawo morskie, ochrona środowiska morskiego, infrastruktura portowa, morskie systemy informatyczne, hydromechanika i hydrotechnika, podstawy telekomunikacji, przyrządy i systemy pomiarowe, pomiary lądowe, pomiary morskie, oznakowanie nawigacyjne, inżynieria ruchu morskiego, sterowanie ruchem statków, nawigacja pilotażowa, żegluga liniowa.

Integralną część studiów stanowią praktyki zawodowe. Studenci uczelni morskich odbywają praktykę na statkach handlowych na stanowiskach kadetów. W przypadku uczelni lotniczej będą to organizacje eksploatujące urządzenia i systemy nawigacyjne, czyli lotniska, zakłady remontowe, zakłady produkcyjne.

Studia na kierunku nawigacja powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzi.

Absolwenci nawigacji lotniczej są wysokiej klasy specjalistami odpowiedzialnymi za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym, przygotowanymi dopełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą. Posiadają również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, lądową, morską oraz obsługą ruchu lotniczego. Mogą podjąć pracę w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym, jednostkach państwowego nadzoru lotniczego, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych, wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych, komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.

Absolwenci nawigacji na uczelniach morskich otrzymują tytuł inżyniera, a po spełnieniu odpowiednich wymagań programowych - dyplom oficera wachtowego Polskiej Marynarki Handlowej oraz uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym oraz przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku. Studia przygotowują specjalistów w zakresie eksploatacji statku, organizacji ruchu morskiego, budowania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa morskiego.