Stosunki międzynarodowe

Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, politycznych, administracyjnych, negocjowanie warunków współpracy czy sama komunikacja z zagranicznymi partnerami wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka, jakim partner się posługuje, ale całego szeregu uwarunkować kulturowych, prawnych, społecznych, demograficznych czy geograficznych. Inny klimat w kraju partnera handlowego wymaga odpowiedniego opakowania produktu, błędne odczytywanie „obcego” języka ciała może doprowadzić do nieporozumień, czy nawet niezręcznych sytuacji, które zerwą negocjacje.

Nieznajomość rozkładu świąt czy obowiązujących dni wolnych od pracy w kraju partnera spowoduje zastoje w produkcji czy opóźnienia w rozliczeniach. To proste przykłady, z których wynika, jak istotna jest znajomość kontekstu międzynarodowego. Studiowanie stosunków międzynarodowych przygotowuje specjalistów szeroko pojętej dyplomacji gospodarczej.

Stosunki międzynarodowe są kierunkiem, który można studiować na uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, w niepublicznych szkołach wyższych. Studia łączą wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych. Przygotowują do identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w kontekście międzynarodowym. Studenci przykładowo nauczą się kształtować relacje z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, zapoznają się z zasadami przygotowywania korespondencji dyplomatycznej, regułami protokołu dyplomatycznego. Zaznajomią się z formami pozyskiwania funduszy europejskich, strukturami i procedurami obowiązującymi w Unii Europejskiej, zasadami funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Nauczą się sporządzać umowy handlowe, uwzględniające prawo międzynarodowe, negocjować kontrakty na arenie międzynarodowej.

Wybrane specjalności, oferowane w różnych uczelniach na kierunku stosunki międzynarodowe:

 • przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
 • konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej
 • rynki europejskie
 • zarządzanie projektami europejskimi
 • europeistyka
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • polityka i komunikacja międzynarodowa
 • studia wschodnie
 • zarządzanie międzynarodowe
 • Azja Wschodnia i Południowa
 • dyplomacja i stosunki konsularne
 • gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
 • współpraca europejska
 • prawo i administracja UE
 • dziennikarstwo mody światowej
 • sinologia (Chiny) - studia azjatyckie
 • amerykanistyka
 • studia brytyjskie
 • niemcoznawstwo
 • dyplomacja i studia strategiczne
 • rosjoznawstwo - studia o Rosji
 • przedsiębiorczość, finanse i handel zagraniczny
 • zarządzanie firmą (euromanagement)

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na kierunku stosunki międzynarodowe: makroekonomia, podstawy zarządzania, statystyka międzynarodowa, marketing międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i etykieta, marketing międzynarodowy, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe stosunki kulturalne, integracja europejska, geografia polityczna i ekonomiczna, współczesne systemy polityczne, polityka zagraniczna Polski, nauka o państwie, demografia.

Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej, fundacjach, instytutach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach prywatnych.

Absolwenci w zależności od ukończonej specjalności, posiadają kompetencje do pracy na stanowiskach różnych szczebli, gdzie podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów wymaga znajomości otoczenia nie tylko krajowego, ale też międzynarodowego. Mogą pracować w charakterze doradców ds. europejskich, pracowników merytorycznych i administracyjnych w polskich urzędach oraz instytucjach Unii Europejskiej, pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych, ekspertów zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskie, koordynatorów ds. współpracy zagranicznej w urzędach gmin, powiatów, województw, ministerstwach czy agencjach rządowych.

Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, a także w szeroko rozumianych mediach.

Kandydaci na studia na kierunku stosunki międzynarodowe powinni być osobami komunikatywnymi, łatwo nawiązującymi kontakt, otwartymi, tolerancyjnymi, ciekawymi innych ludzi, znającymi języki obce.