Studiuj Kosmetologię w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Dlaczego kosmetologia?

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, silnie lokalnie zorientowana instytucja szkolnictwa wyższego, specjalizująca się w organizacji wyższych studiów zawodowych od ponad 20 lat, uruchomiła studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, o profilu praktycznym.

Dzięki dostępnym analizom dotyczącym perspektyw rozwoju rynku pracy oraz w związku z ścisłą współpracą z pracodawcami z obszaru województwa pomorskiego, Uczelnia reaguje na zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnej gospodarki, a także na zarysowujące się trendy na lokalnym rynku pracy.

Na terenie Powiatu Kwidzyńskiego i powiatów ościennych występuje aktualnie luka edukacyjna związana z brakiem dostępu młodzieży do kształcenia na poziomie studiów na kierunku kosmetologia. Utworzenie kierunku kosmetologia umożliwiło dostęp do zawodu kosmetologa młodzieży z Kwidzyna i okolicznych miejscowości adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy, co przełoży się z pewnością na wzrost jakości i poziomu życia oraz samoświadomości społecznej dotyczącej zdrowia, urody i kondycji fizycznej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia będą pozwalały studentom rozwijać własne talenty,umiejętności, realizować pasje oraz zdobywać ukierunkowaną wiedzę, a także przygotować ich do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej, mobilnej i otwartej na świat kadrze oraz nowocześnie wyposażonej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie Uczelni.

Studenci kierunku kosmetologia mają szerokie możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań oraz do kształtującej się w trakcie studiów wizji kariery zawodowej.

Istnieje wiele przesłanek, które pozwoliły na prognozowanie zainteresowania studiami na kierunku kosmetologia:

1. Sytuacja gospodarcza i nowe miejsca pracy stwarzają wizję zatrudnienia dla absolwentów nowo tworzonego kierunku w sektorze usług kosmetycznych, który w tym regionie ma szanse dynamicznego rozwoju. Zjawisko to stymuluje podejmowanie inicjatyw inwestycyjnych przez absolwentów o wysokich kwalifikacjach i dynamice zawodowej, którzy tworzą rynek pracy zarówno dla siebie, swoich rodzin jak też lokalnej społeczności.

2. Od kilku lat dostrzega się w Polsce rozwój zdrowego stylu życia, oraz dbałość o sylwetkę i wygląd. Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu. Zabiegi kosmetyczne, które są dzisiaj stosowane, odznaczają się dużo większym stopniem złożoności, niż te wykonywane jeszcze przed kilkoma laty. Wraz ze zjawiskiem promocji zdrowia i dbałości o wygląd pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych, wykwalifikowanych specjalistów - kosmetologów.

3. Ponadto analizujemy informacje dotyczące preferowanych kierunków studiów przez potencjalnych kandydatów. W licznych badaniach ankietowych oraz podczas osobistych rozmów z kandydatami kierunek kosmetologia jest wskazywany jako ten, który chętnie chcieliby studiować.

4. Przeprowadziliśmy również rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, aby dowiedzieć się, na absolwentów jakich kierunków studiów rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy. Zawód kosmetologa jest wskazywany przez pracodawców jako pożądany. Zapotrzebowanie społeczeństwa na specjalistów z tej dziedziny wciąż wzrasta ze względu na panujące trendy związane ze zdrowym trybem życia. Dlatego istotne jest, aby dbaniem o wygląd i promocją zdrowia zajęli się kosmetolodzy - specjaliści z zakresu estetyki ciała wykształceni na studiach wyższych.

Nasza koncepcja kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, tj. łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego spektrum tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych, umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.

Według ostatnich danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Urzędu Statystycznego w Gdańsku z 2014 roku pt. „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 roku” jest brak danych co do bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w województwie pomorskim na kierunku kosmetologia. Analogiczne informacje z województwa kujawsko-pomorskiego wskazują 16 bezrobotnych absolwentów kosmetologii w 2013 roku (0,9 % ogólnej liczby absolwentów tego kierunku).

Mimo, że kosmetologia jest dziedziną dosyć młodą ma duże możliwości rozwoju. Rynek pracy dla absolwentów kierunku kosmetologia sukcesywnie się poszerza. Dążność społeczeństwa do nienagannego wyglądu, dbałość o zdrowie i urodę oraz promowanie zdrowego trybu życia powodują, że powstaje coraz więcej gabinetów kosmetologicznych, gabinetów kosmetycznych, centrów zdrowia i urody, centrów odnowy biologicznej a także placówek kosmetologiczno-fizykoterapeutycznych.

Na nowych osiedlach salony kosmetyczne powstają jako jedne z pierwszych punktów usługowych. Szczególnie chętnie tworzone są ostatnio centra, gdzie kosmetolog współpracuje z dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Tworzone są również gabinety oparte na wspólnym działaniu kosmetologa i dermatologa w zakresie wykorzystania specjalistycznych urządzeń np. laserów, pola magnetycznego, dla polepszenia stanu i wyglądu skóry. Współczesna cywilizacja ceni sobie takie wartości jak uroda, młody i zdrowy wygląd, zadbana sylwetka.

Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi rozwijający się przemysł kosmetyczny. Powstają coraz doskonalsze kosmetyki, będące nie tylko środkami upiększającymi, ale równie często farmakologicznymi. Już nie tylko do dermatologów, lecz również do salonów kosmetycznych zgłaszają się osoby z chorobami skórnymi oczekujące od nich pomocy. Dlatego obecnie od kosmetologa wymaga się nie tylko umiejętności wykonywania zabiegów, lecz również wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii, biofizyki, chemii, toksykologii, farmakologii, dermatologii, dietetyki oraz wysiłku fizycznego. Kosmetolog to dobry zawód dla osób przedsiębiorczych, pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kierunkowe zakładane efekty kształcenia nastawione są na elastyczne reagowanie na zmiany na rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia są tak skonstruowane, aby absolwent posiadał możliwości bezproblemowego podjęcia pracy w obszarze usług kosmetycznych. Zbieżność zakładanych efektów kształcenia na kierunku studiów kosmetologia z potrzebami rynku pracy polega na:

 • interdyscyplinarnym przygotowaniu absolwentów kierunku do pracy zawodowej,
 • dostosowywaniu treści kształcenia do wymagań potencjalnych pracodawców dla absolwentów kierunku,
 • uzyskaniu przez absolwentów możliwości do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia lub podyplomowych.

Bardzo dobrą praktyką okazało się bezpośrednie zapraszanie do udziału w pracach nad doskonaleniem koncepcji kształcenia interesariuszy zewnętrznych – w postaci firm z branży kosmetologicznej, a nawet firm zagranicznych mających swoje przedstawicielstwa w Polsce.

W opiniach pracodawców można znaleźć pewną prawidłowość, co do koncepcji kształcenia właściwej dla kierunku kosmetologia:

 • zaangażowanie w proces kształcenia liderów branży kosmetologicznej;
 • zapewnienie odpowiedniego zaplecza praktycznego na zajęciach odbywających się w pracowniach specjalistycznych;
 • zapewnienie zaplecza merytoryczno-szkoleniowego przez firmy zewnętrzne;
 • organizacja szkoleń, pokazów i seminariów branżowych;
 • poszerzanie kontaktów uczelni z firmami specjalizującymi się w branży kosmetologicznej w różnym zakresie;
 • wdrażanie autorskich programów nauczania na pracowniach specjalistycznych;
 • wprowadzanie nowych obszarów pojawiających się w kosmetologii do oferty kształcenia;
 • precyzyjne selekcjonowanie dobrze wykwalifikowanych kosmetologów i zredukowania osób, których wiedza czerpana jest z okazjonalnych kursów.

Wszystkie firmy biorące udział w konsultacjach poparły oraz potwierdziły swoje zaangażowanie w procesie tworzenia studiów pierwszego stopnia jednocześnie deklarując wspieranie procesu dydaktycznego i budowanie jak najwyższej kultury jakości kształcenia, czego wyrazem są rekomendacje i listy polecające.

Na potrzeby realizacji programu studiów na kierunku kosmetologia Powiślańska Szkoła Wyższa posiada następujące specjalistyczne pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz wszelkie niezbędne pomoce naukowe:

 • pracownia kosmetologii, wizażu i stylizacji,
 • pracownia fizykoterapii i masażu,

Ponadto, Uczelnia zawarła umowę ze Szpitalem COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na realizację zajęć klinicznych z dermatologii oraz na prowadzenie praktyk zawodowych na Oddziale Dermatologii.

Zobacz także Prezentację PSW w portalu