Szczegółowy opis uczelni

Nasze atuty

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Na naszej uczelni wysoki poziom zajęć gwarantuje 114 osobowa kadra dydaktyczna, w tym 5 profesorów, 25 doktorów, 78 magistrów a także 6 lekarzy medycyny.

Kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej tworzą wysokiej klasy specjaliści, mający ugruntowany autorytet naukowy i bogatą wiedzą praktyczną. Są to osoby o znaczącym dorobku naukowym, liczącym się w kraju i za granicą. Podstawą doboru kadry jest pozytywna ocena zgodności profilu naukowego z dziedziną i dyscypliną naukową a tym samym z kierunkami kształcenia PSW. Podstawą kadry są także doświadczeni praktycy (97 wykładowców) z kraju i z zagranicy, w tym menedżerowie wysokiego szczebla.Powiślańska Szkoła Wyższa znajduje się w centrum Kwidzyna, przy ulicy 11 Listopada 29, w zaadaptowanym skrzydle zabytkowego budynku, będącego częścią kompleksu koszarowej zabudowy z 1879 roku, w którym mieścił się garnizon wojskowy Królewskiej Szkoły Podoficerskiej.

W zmodernizowanych pomieszczeniach budynku znajdują się:

 • siedziba władz uczelni
 • administracja
 • aula
 • przestronne sale wykładowe
 • sale specjalistyczne pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Oferta edukacyjna

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

KIERUNEK EKONOMIA

Specjalności:

 • ekonomia menedżerska
 • transport/spedycja/logistyka (TSL)
 • informatyka stosowana (applied computer science)
 • finanse/bankowość/rachunkowość
 • HR (human resources)
 • ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych
 • agroekonomia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KIERUNKI:

 • PIELĘGNIARSTWO
 • PIELĘGNIARSTWO STUDIÓW POMOSTOWYCH
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • KOSMETOLOGIA - Nowość !

STUDIA MAGISTERSKIE

 • PIELĘGNIARSTWO
 • ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNE (we współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą).


STUDIA PODYPLOMOWE

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie każdego roku proponuje różnorodne kierunki studiów podyplomowych dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci kierunków podyplomowych pogłębiają swoją wiedzę w danej dziedzinie oraz zdobywają praktyczne umiejętności, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne (on-line) https://eduteam.pl/studia-podyplomowe/przygotowanie-psychologiczno-pedagogiczne-i-dydaktyczne-pppid/

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych (on-line) https://eduteam.pl/przygotowanie-psychologiczno-pedagogiczne-i-dydaktyczne-do-nauczania-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych/

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Psycholog szkolny (on-line) https://eduteam.pl/psycholog-szkolny/

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Nauczanie biologii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie historii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie chemii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie geografii https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie fizyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie matematyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie informatyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie muzyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie plastyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie techniki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie etyki https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Wychowanie do życia w rodzinie https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Wiedza o społeczeństwie https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Podstawy przedsiębiorczości https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-kolejnego-przedmiotu/

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Nauczanie plastyki i techniki w szkole https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-dwoch-kolejnych-przedmiotu/

Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-dwoch-kolejnych-przedmiotu/

Wychowanie do życia w rodzinie z etyką https://eduteam.pl/studia-podyplomowe-uprawniajace-do-nauczania-dwoch-kolejnych-przedmiotu/

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna https://eduteam.pl/pedagogika-korekcyjna-terapia-pedagogiczna/

Pedagogika resocjalizacyjna https://eduteam.pl/pedagogika-resocjalizacyjna/

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka https://eduteam.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową https://eduteam.pl/surdopedagogika-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-sluchowa/

Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową https://eduteam.pl/tyflopedagogika-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzrokowa/

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) https://eduteam.pl/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-dawniej-oligofrenopedagogika/

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu https://eduteam.pl/edukacja-i-terapia-osob-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu/

Edukacja integracyjna i włączająca https://eduteam.pl/edukacja-integracyjna-i-wlaczajaca/

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna https://eduteam.pl/pedagogika-leczniczo-terapeutyczna/

Logopedia https://eduteam.pl/logopedia-2/

Pozostałe studia podyplomowe

Neurologopedia https://eduteam.pl/neurologopedia/

Wczesne nauczanie języka angielskiego https://eduteam.pl/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego-wnja/

Integracja sensoryczna https://eduteam.pl/integracja-sensoryczna-terapeuta-si/

Zarządzanie oświatą – manager w edukacj (on-line) https://eduteam.pl/zarzadzanie-oswiata/

TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu https://eduteam.pl/tik-technologie-informacyjno-komunikacyjne-w-edukacji/

Neurodydaktyka https://eduteam.pl/neurodydaktyka/

Psychodietetyka https://eduteam.pl/psychodietetyka/

Manager szkolnictwa branżowego (nowość)

Mediacje i negocjacje z językiem angielskim (nowość)

Agrobiznes w praktyce (nowość)

Zamówienia publiczne (nowość)

Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i opieki długoterminowej https://psw.kwidzyn.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/380-gerontologia.html

Zarządzanie w ochronie zdrowia https://psw.kwidzyn.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/379-zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia.html

Rekrutacja

Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

 • Wybierz swój kierunek studiów
 • Zarejestruj się na naszej stronie internetowej www.psw.kwidzyn.edu.pl i wypełnij wniosek
 • Skompletuj wymagane dokumenty:
 1. wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w rejestracji internetowej PSW)
 2. oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania)
 3. świadectwo dojrzałości/świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 4. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne),
 5. zdjęcia legitymacyjne – 4 szt.,
 6. dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
 • Przyjdź do biura rekrutacji i złóż komplet dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są TUTAJ

Informacje na temat kosztów znajdziesz TUTAJ

Stypendia

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny, dzięki któremu studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi.

Na pomoc finansową mogą liczyć również studenci zdolni, pracowici i ambitni – stypendium Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów.

Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne skorzystał z pomocy stypendialnej. Średnie kwoty wypłacane w ramach stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych to 400 zł / miesiąc. Uczelnia przyznaje także zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie do 1450 zł.

Praktyki

Podczas organizowania praktyk studenckich kierujemy się zasadą, że praktyka musi pomóc studentowi w przygotowaniu się do poruszania na rynku pracy, aby posiadał odpowiednie doświadczenie, potrafił określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy oraz pomóc w wyborze własnej drogi rozwoju.

Obecnie z Uczelnią współpracuje ponad 60 głównych pracodawców z Pomorza m.in. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nadleśnictwo Kwidzyn, Szpital „Zdrowie’ Sp. z o.o., Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku, Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim i wiele innych.

Szczegóły w ofercie edukacyjnej https://psw.kwidzyn.edu.pl/

Erasmus +

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie.

Współpracujemy m.in. z Uniwersytetami: Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias – Portugalia, Panevėžio Kolegija – Litwa, University of Central Europe in Skalica – Słowacja, Pamukkale University-Turcja. Od roku akademickiego 2016/2017 wspólpracujemy również z Uniwersytetami z krajów partnerskich, m.in. z Serbii, Libii, Gruzji czy Albanii.

Skontaktuj się z nami

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

strona www: www.psw.kwidzyn.edu.pl


KANCELARIA:

tel./fax: (55) 261 31 39

e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

REKRUTACJA:

tel. (55) 279 58 73

e-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

DZIEKANAT

tel. (55) 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

Studiuj Kosmetologię w Powiślańskiej Szkole W...

Utworzenie kierunku Kosmetologia umożliwiło dostęp do zawodu kosmetologa młodzieży z Kwidzyna i okolicznych miejscowości adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na…

Kosmetologia w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Utworzenie kierunku kosmetologia umożliwiło dostęp do zawodu kosmetologa młodzieży z Kwidzyna i okolicznych miejscowości adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na…

​PSW w Kwidzynie - „Wspólnie dla rozwoju Piel...

PSW w Kwidzynie realizuje nowy, prestiżowy projekt pod hasłem: „Wspólnie dla rozwoju Pielęgniarstwa” o wartości 8 mln złotych. W ramach…

​Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej...

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w…

Lokalizacja