Studiuj Położnictwo i Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ogłasza dodatkowe nabory na rok akademicki 2019/2020 na kierunki:

 • Położnictwo - studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Zdrowie publiczne - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Warunki i tryb rekrutacji w dodatkowym naborze:

Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata z odpowiedniego kierunku studiów

W ramach naboru na wymienione kierunki prowadzone przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są:

 • Dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
 • Złożyć w Dziale Rekrutacji:
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
 • dowód osobisty (do wglądu) lub kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie jeśli dokumenty dostarcza pełnomocnik,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia),
 • zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 • jedną fotografię czytelnie podpisaną,
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój E-114) w terminie do 4 października 2019 r. do godz. 15.00.

TERMIN rejestracji i dostarczenia dokumentów:

 • od 25 września do 4 października 2019 r. do godz. 15.00

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu