Zdrowie publiczne

Rośnie świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego stylu życia. Sale fitness i siłownie są przepełnione, nie dziwi nikogo widok sąsiada w stroju sportowym, który przed pracą obywa krótki trening biegacza. Spowszechniał widok starszych osób przemierzających osiedla i parki z kijkami do nordic walking.

Bardziej dbamy o zdrowie, troszczymy się o to co jemy. Wzrasta tym samym zapotrzebowanie na specjalistów, którzy uświadomią, co w dobie zagrożeń cywilizacyjnych może uchronić nas przed pewnymi chorobami, wskażą jak dłużej utrzymywać młodość, sprawność i witalność. Kierunek zdrowie publiczne łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, medycznych, ale też ekonomicznych. Przygotowuje specjalistów szeroko pojętej promocji zdrowia, ale też przyszłych menedżerów, zarządzających placówkami ochrony zdrowia.

Zdrowie publiczne można studiować na uniwersytetach medycznych, wydziałach medycznych innych uczelni, a także w wyższych szkołach niepublicznych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów, na wybranych uczelniach można kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich.

Przykładowe specjalności oferowane przez uczelnie na kierunku zdrowie publiczne:

 • administracja zdrowiem publicznym
 • higiena dentystyczna
 • pedagogika zdrowia
 • komunikacja społeczna
 • monitorowanie badań klinicznych
 • kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych
 • profilaktyka społeczna
 • doradztwo rehabilitacyjne
 • zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
 • organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
 • ubezpieczenie zdrowotne i kontraktowanie usług medycznych
 • zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness & spa)
 • zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej
 • zdrowie psychiczne i terapia uzależnień
 • organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
 • odnowa biologiczna z kosmetyką
 • zarządzanie w służbie zdrowia i opiece rodzinnej
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Wybrane przedmioty kierunkowe: propedeutyka zdrowia publicznego, podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, podstawy epidemiologii, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, organizacja ratownictwa medycznego, podstawy żywienia człowieka, podstawy zdrowia środowiskowego, kwalifikowana pierwsza pomoc.

Studenci w takcie nauki poznają problemy ochrony zdrowia publicznego, funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, zasady polityki zdrowotnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, nauczą się rozpoznawać współczesne zagrożenia wpływające na pogorszenie stanu zdrowia społeczeństw, realizować programy profilaktyki zdrowotnej. Będą przygotowani do wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia, organizowania przedsięwzięć z zakresu zachowań prozdrowotnych,

Absolwenci, w zależności od ukończonej specjalności, mogą podjąć pracę na kierowniczych stanowiskach w placówkach opieki zdrowotnej (szpitalach, przychodniach, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych), a także hotelach, zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, placówkach dla przewlekle chorych, hospicjach czy zakładach aktywności zawodowej, prowadzić własną działalność w sektorze usług medycznych, pracować w instytucjach i jednostkach administracji rządowej zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym i jego promocją, firmach badawczych, fundacjach lub stowarzyszeniach zajmujących się problematyką zdrowotną, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Monika, absolwentka zdrowia publicznego wspomina najciężej przedmioty medyczne: biologia medyczna, higiena. Uważa, że to bardzo ciekawy kierunek, dający duże możliwości zawodowe. Sama obecnie pracuje w firmie sprzedającej zdrową żywność - zajmuje się promocją zdrowego żywienia, organizuje warsztaty, szkolenia z tego zakresu.