Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły kieruje placówką oświaty i realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły; odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole; zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym.

Obowiązki Dyrektor szkoły:

 • zapewnianie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym organizowanie prawidłowej opieki nad uczniami oraz stwarzanie uczniom warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 • ustalanie programu wychowawczego i profilaktycznego, cykliczne opracowywanie planu organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w formie arkusza organizacji szkoły oraz opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć;
 • przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności oraz tworzenie zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo-zadaniowych;
 • zatwierdzanie do użytku programów nauczania opracowanych przez nauczycieli;
 • zarządzanie jakością pracy szkoły obejmujące: mierzenie jakości pracy szkoły, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie pomiaru, w tym przeprowadzanie hospitacji kontrolnych, partnerskich i diagnozujących, wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz opracowywanie programu rozwoju szkoły w oparciu o uzyskane wyniki mierzenia jakości pracy szkoły;
 • opracowywanie procedur i narzędzi służących do samoobserwacji
  i samokorekty pracy szkoły, w tym ewaluacji wewnętrznej oraz prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • rozwijanie postępu pedagogicznego w szkole poprzez organizowanie, nadzorowanie oraz instruowanie nauczycieli w zakresie innowacji
  i nowatorskich eksperymentów pedagogicznych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu doskonalenie zawodowego nauczycieli obejmującego: indywidualne samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, doradztwo programowo-metodyczne, regionalne oraz centralne doskonalenie nauczycieli oraz doradzanie nauczycielom
  w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i przebiegiem sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole lub placówce;
 • sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego we współpracy z pedagogiem szkolnym, w tym podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć uczniów, przeniesień i skreśleń z listy uczniów;
 • przewodzenie radzie pedagogicznej, w tym: prowadzenie i przygotowywanie zebrań rady oraz przyjmowanie wniosków rady pedagogicznej służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • współpracowanie z rodzicami i opiekunami uczniów w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • opracowywanie i wprowadzanie w życie regulaminów pracy szkoły oraz regulaminów premiowania i wynagradzania pracowników;
 • opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, zarządzanie finansami szkoły zgodnie z zasadą gospodarności oraz nadzorowanie działalności administracyjno-gospodarczej szkoły;
 • organizowanie i nadzorowanie działalności sekretariatu szkoły w zakresie załatwiania spraw osobowych pracowników, przyjmowania interesantów, załatwiania bieżących spraw finansowo-gospodarczych oraz korespondencji;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole oraz bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektem szkoły.

Wynagrodzenia Dyrektorów szkół

Miesięczne pensje całkowite na tym stanowisku wynoszą 5 652 PLN brutto. Co drugi dyrektor szkoły otrzymuje wynagrodzenie od 4 720 PLN do 6 667 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych dyrektorów szkół zarabia poniżej 4 720 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 667 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych dyrektorów szkół.

Komentarze (0)

No comments found