Logopeda

Logopeda prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

Zakres obowiązków Logopedy:

 • prowadzenie badań logopedycznych, obejmujących studia teoretyczne, badania empiryczne i porównawcze, formułowanie definicji, hipotez i praw;
 • opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych (do diagnozy i terapii stanu oraz zaburzeń komunikacji);
 • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych;
 • ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań;
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego; ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej);
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapii logopedycznej osób z uszkodzonym słuchem (surdologopedia);
 • prowadzenie terapii osób z afazją, alalią, dyzartrią, z porażeniem mózgowym, jąkających się , z zaburzeniami płynności mówienia, upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autystycznych, z mutyzmem oraz chorych psychicznie (neurologopedia);
 • utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieka logopedyczną, władzami oświatowymi lub pracodawcami i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń komunikacji;
 • przygotowywanie i wygłaszanie referatów, komunikatów i raportów naukowych i popularnonaukowych;
 • publikowanie wyników badań i eksperymentów;
 • wykonywanie wspólnie z innymi specjalistami zadań pokrewnych

Inne zadania:

 • prowadzenie terapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach szkolnych;
 • prowadzenie terapii w oddziałach szpitalnych na oddziałach laryngologicznych i neurologicznych

Ile zarabia Logopeda?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3 034 PLN brutto. Co drugi logopeda otrzymuje pensję od 2 500 PLN do 3 704 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych logopedów zarabia poniżej 2 500 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 704 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych logopedów.

Komentarze (0)

No comments found