Pracownik socjalny

Pracownik socjalny organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów; wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju; efektywnie organizuje zróżnicowane formy pomocy i zarządza nimi.

Zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu nie jest łatwe. Nie każdy spełnia wymagania niezbędne do niesienia pomocy społecznej.

Podstawowym wymaganiem jest odpowiednie wykształcenie. Ustawa stanowi, że jedynie osoby, które posiadają dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna mogą ubiegać się o zatrudnienie w pomocy społecznej. W tej profesji przyznawane są specjalizacje. Uprawnienia do ich nadawania mają odpowiednie Komisje, odpowiedzialne także za przeprowadzenie egzaminów.

Zakres obowiązków Pracownika socjalnego:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy służb społecznych oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • prowadzenie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • wspieranie lub dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia;
 • pobudzanie i wzmacnianie samozaradności społecznej - indywidualnej i zbiorowej - dla której oparciem powinny być lokalne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe; pobudzanie społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb społecznych mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz przezwyciężanie i pozytywne rozwiązywanie problemów społecznych;
 • wskazywanie na luki i niedostatki w obowiązującym ustawodawstwie socjalnym i postulowanie koniecznych zmian;
 • inicjowanie i uczestniczenie w badaniach problemów społecznych (diagnoza potrzeb),
 • monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań;
 • dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i samokształcenie.

Ile zarabia Pracownik socjalny?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 600 PLN brutto. Co drugi pracownik socjalny otrzymuje pensję od 2 200 PLN do 3 126 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników socjalnych zarabia poniżej 2 200 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 126 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pracowników socjalnych.

Komentarze (0)

No comments found