Ratownik górski

Ratownik górski indywidualnie lub w zespole inicjuje i uczestniczy w górskich akcjach ratowniczych. Bierze udział w działalności profilaktycznej i informacyjnej związanej z bezpiecznym przebywaniem w górach.

Zakres obowiązków Ratownika górskiego:

 • reagowanie na wszelkie sygnały wzywania pomocy;
 • organizowanie wypraw ratowniczych i branie udziału w wyprawach;
 • w sytuacjach koniecznych (gdy nie ma lekarza lub pielęgniarki) udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej;
 • organizowanie transportu do punktu opieki lekarskiej dla poszkodowanych;
 • pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku;
 • dbanie o swoją sprawność fizyczną oraz sprawność sprzętu ratowniczego;
 • udzielanie informacji i wskazówek o warunkach bezpieczeństwa na poszczególnych trasach oraz o regułach poprawnego zachowania się w górach;
 • reagowanie na zachowanie się uczestników imprez górskich odbiegające od przyjętych zasad bezpiecznego przebywania w tych rejonach;
 • kontrolowanie przebiegu i oznakowania tras udostępnianych do użytku publicznego zgodnie z zaleceniami górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego;
 • w granicach uzgodnionych z gopr kontrolowanie przebiegu rajdów, zlotów i imprez sportowych na terenach górskich.
 • występowanie do właścicieli i kierowników obiektów oraz urządzeń turystyczno-wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenach górskich z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, a nawet wstrzymanie eksploatacji urządzeń, jeśli stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
 • wnioskowanie do władz samorządu terytorialnego o wprowadzenie różnych ograniczeń, dotyczących uprawiania lotniarstwa, wspinaczek i treningów wysokogórskich, jeśli mogą stanowić niebezpieczeństwo dla osób je uprawiających lub okolicznej ludności

Ile zarabia Ratownik górski?

Niestety zarobki ratownika GOPR lub TOPR nie są wysokie lub też nie ma ich wcale (pamiętajmy że są to organizacje ochotnicze), to bardziej służba oparta na pasji i miłości do gór oraz ludzi gór, przeznaczona dla osób chcących służyć wyższej idei.

Jak głosi na swojej stronie internetowej GOPR - ratownicy o pieniądzach nie rozmawiają. Młody ratownik na etacie może liczyć na około 1600 - 1800 zł netto, starsi ratownicy lub na wyższych stanowiskach mogą otrzymać niewielkie dodatki, np. związane z wysługą lat.

Komentarze (0)

No comments found