Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego ułatwia funkcjonowanie w otoczeniu ludzi słyszących człowiekowi niesłyszącemu, w przypadkach gdy niesłyszący nie opanował umiejętności porozumienia się za pomocą mowy i nie odbiera informacji słownych poprzez odczytywanie mowy z ust lub też w sytuacjach uniemożliwiających odbiór informacji słownych, np. na zajęciach grupowych, w czasie spektakli teatralnych, filmowych lub telewizyjnych; pomaga niesłyszącemu w czasie wizyt u lekarza, przesłuchań w organach ścigania lub sprawiedliwości, podczas narad i odpraw w zakładach pracy, na zajęciach szkoleniowych, kulturalnych. itp.

Zadania zawodowe tłumacza języka migowego:

  • zapoznawanie się z poziomem znajomości i systemem języka migowego używanego przez daną osobę niesłyszącą;
  • wstępna komunikacja (rozmowa) migowa w celu poznania znaków migowych używanych indywidualnie przez osobę niesłyszącą;
  • zapoznawanie się z poziomem percepcji osoby niesłyszącej w celu dostosowania języka migowego do tego poziomu;
  • poinformowanie osoby słyszącej o poziomie percepcji migowej osoby niesłyszącej i o konieczności dostosowania wypowiedzi do tego poziomu, a także o przewidywanych trudnościach i ograniczonych możliwościach w porozumieniu się;
  • tłumaczenie w „obie strony”, a więc używanie języka migowego oraz mówionego w poprawnej formie językowej obu przekazów.
  • zapoznawanie się z treścią tłumaczonego tekstu, zwłaszcza w zakresie specjalistycznego słownictwa czy zagadnień fachowych;
  • przygotowywanie słownictwa migowego odpowiadającego pojęciowo (bliskoznacznego) nazewnictwu specjalistycznemu;
  • uzupełnianie wiedzy z tematyki, która ma być przedmiotem tłumaczenia;
  • słuchowa lub wzrokowa percepcja wypowiedzi słyszanych lub widzianych (wypowiedź migowa);
  • zapamiętywanie treści wypowiedzi i tłumaczenie jej na język migowy lub mówiony.

Możliwości zatrudnienia w charakterze tłumacza języka migowego stwarza telewizja, różnorodne firmy, organizacje i instytucje publiczne, których działalność wymaga korzystania ze zdolności osoby wykształconej w tym charakterze.

Pensja tłumacza języka migowego

Zarobki są w przypadku tłumacza języka migowego trudne do określenia i ściśle zależne od charakteru i miejsca jego zatrudnienia.

Komentarze (0)

No comments found