Szczegółowy opis uczelni

AFiB Vistula zaprasza

Akademia Finansów i Biznesu Vistula to jed­na z naj­większych w Pol­sce wyższych szkół prywat­nych o międzyna­ro­dowym charak­terze. Na stu­diach licen­cjac­kich, ma­gister­skich i po­dy­plomo­wych stu­diu­je obec­nie po­nad 4 tys. stu­dentów z 38 krajów.

Aka­de­mia Fi­nansów i Biz­ne­su Vistu­la kładzie sz­czególny na­cisk na współpracę z biz­ne­sem i do­sto­so­wywanie pro­gra­mu nau­czania do potrzeb pra­codawców. Obok ka­dry pro­fesor­skiej z dużym do­rob­kiem nau­ko­wym, za­trud­nia prak­tyków z dużym doświad­cze­niem w ob­sza­rze biz­ne­su.

W ciągu 20 lat działal­ności wy­ksz­tałciła kil­ka ty­sięcy ab­sol­wentów. Wie­lu z nich pełni obec­nie kie­row­nicze stanowiska w pol­skich i międzyna­ro­dowych fir­mach.

Jesteśmy naj­większą i naj­szyb­ciej ro­z­wijającą się grupą uczel­ni wyższych w Pol­sce. Działamy od blisko dwóch de­kad. W tym cza­sie wykształci­liśmy po­nad 42 000 ab­sol­wentów. Naszą ugrun­to­waną po­zycję po­twier­dzają wy­so­kie miej­sca w ran­kin­gach.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce według rankingu uczelni wyższych „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014. AFiBV umocniła także swoją pozycję jednej z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w naszym kraju, zajmując 5. miejsce w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich.

Uczelnia została doceniona w zakresie programów studiów prowadzonych w językach obcych, liczby studentów z zagranicy, wykładowców z zagranicy oraz wielokulturowości środowiska studenckiego.

Po­nad­to uczel­nia zo­stała dwukrot­nie wyróżnio­na Medalem Eu­ro­pej­skim przy­zna­wanym przez Bu­si­ness Cen­tre Club, cer­ty­fi­ka­tem Uczel­nia Liderów 2011 oraz ty­tułem Am­basadora Pol­skiej Nau­ki.

W 2011 r. w ran­kin­gu „Per­spek­tyw” i „Rzecz­po­spo­li­tej” sz­koła zdobyła na­grodę specjalną Awans 2011 za naj­większy awans wśród placówek nie­publicz­nych, zaś w ran­kin­gu ty­god­ni­ka „Wprost” zajęła 3. miej­sce wśród uczel­ni war­szaw­skich. W 2012 r otrzymała ty­tuł Uczel­nia Ro­ku.

Uczel­nia Vistu­la kładzie również na­cisk na rozwój języko­wy, dlatego wiele kie­runków pro­wadzonych jest wyłącz­nie w języku an­giel­skim, przy wy­ko­rzystaniu in­nowacyj­nych metod nau­czania. Edu­kację językową wspo­ma­ga międzyna­ro­dowa at­mos­fera: stu­den­ci po­chodzą z 38 krajów całego świa­ta. Mają oni do dys­po­zycji prężnie działające Biu­ro Ka­rier, które po­za ofer­tami pra­cy da­je możliwość kon­sul­tacji np. z psy­chologiem biz­ne­su. Dzięki te­mu na­si stu­den­ci otrzymują so­lidną wiedzę teoretyczną po­partą zna­ko­mi­tym przy­go­to­waniem prak­tycz­nym.


Misja i historia Uczelni

Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla międzynarodowej społeczności studentów w duchu tolerancji oraz szacunku dla innych racji, przekonań i poglądów.

Realizacji tej misji sprzyjają stworzone w AFiBV warunki umożliwiające studentom zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. Profil kształcenia w Uczelni wychodzi jednocześnie naprzeciw wymogom rynku pracy i wyzwaniom ery informacji.

Głównym celem działalności Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz spełnienie oczekiwań pracodawców na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy zarówno w małej firmie, jak i w dużej, wielonarodowej korporacji.

Program nauczania oparty jest na akademickich i biznesowych doświadczeniach wykładowców. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale także znakomite przygotowanie praktyczne.

Uczelnia współpracuje z wybitnymi naukowcami z ośrodków akademickich na całym świecie, którzy zapraszani są na gościnne wykłady.


Nasze atuty - warto wiedzieć

Atuty Akademii Finansów i Biznesu Vistula to:

  • po­nad 44 tys. ab­sol­wentów
  • stu­dia licen­cjac­kie, ma­gister­skie, inżynier­skie i po­dy­plomo­we
  • stu­dia pro­wadzone w języku pol­skim i an­giel­skim
  • 15 kie­runków i po­nad 50 specjal­ności
  • międzyna­ro­dowych charak­ter stu­diów, stu­den­ci z 38 krajów
  • wy­bit­na ka­dra nau­ko­wo-dy­dak­tycz­na i prak­ty­cy biz­ne­su pro­wadzący zajęcia, m.in. prof. Krzysz­tof Rybiński - były wi­cepre­zes NBP, dr An­drzej Ole­chow­ski - były mi­nister fi­nansów i mi­nister spraw za­gra­nicz­nych,
  • wy­so­kie miej­sca w ran­kin­gach - 5 miej­sce w Ran­kin­gu Uczel­ni Nie­publicz­nych w 2014 ro­ku
  • w 2012 ro­ku uczel­nia zdobyła statu­etkę „Naj­lep­szy part­ner w biz­ne­sie"
  • współpra­ca z fir­ma­mi w ramach pro­gra­mu CO­OP - EDU łączymy edu­kację z biz­ne­sem
  • nowocze­sny kam­pus

Oferta Kształcenia

Bogata oferta studiów Akademii Finansów i Biznesu Vistula obejmuje:


studia licencjackie - link TUTAJ

studia inżynierskie - link TUTAJ

studia drugiego stopnia - link TUTAJ

studia podyplomowe, MBA - link TUTAJ

studia przez internet - link TUTAJ


Skontaktuj się z nami

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
(150 m od Stacji Metro Stokłosy)

tel. +48 22 45 72 300
tel. +48 22 45 72 400
fax +48 22 45 72 303

https://www.vistula.edu.pl/
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.
Umarł król niech żyje król - zmiany na rynku radiowym komentuje dr Michał Maliszewski

Umarł król niech żyje król - zmiany na rynku...

Na naszych oczach rodzi się nowa konfiguracja polskiego rynku radiowego.
Czy możemy zaufać wyborom korespondencyjnym?

Czy możemy zaufać wyborom korespondencyjnym?

W wyborach ważne są dwa czynniki - zaufanie społeczne do przeprowadzających głosowanie (przede wszystkim do komisji wyborczych) i zabezpieczenia przed…
W dużych miastach brakuje pracowników! Czy warto szukać ich na studenckich targach pracy?

W dużych miastach brakuje pracowników! Czy wa...

Najbliższe Targi Pracy JobSpot odbędą się 12 marca 2020 roku w kampusie Uczelni Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie.…
Operacja Wuhan, czyli walka z epidemią po chińsku – komentarz Magdaleny Rybickiej z AFiB Vistula

Operacja Wuhan, czyli walka z epidemią po chi...

Walka z epidemią to ogromny wysiłek logistyczny, ale sposób zarządzania przez komunistyczną partię Chin oraz Prezydenta XI, bardzo ułatwia realizację.…
Uczelnie Vistula wspierają Australię

Uczelnie Vistula wspierają Australię

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula włączają się w pomoc płonącej Australii. Wśród studentów…
Jak technologia zmieniała edukację, czyli dyplom online

Jak technologia zmieniała edukację, czyli dyp...

Życie na walizkach, własny biznes, nietypowe godziny pracy, małe dzieci, mieszkanie za granicą lub z dala od dużego miasta -…
Dzień Otwarty w Grupie Uczelni Vistula

Dzień Otwarty w Grupie Uczelni Vistula

Nadal wahasz się i nie wiesz, jaką uczelnię i jakie studia wybrać? Pomożemy ci w tym! Przyjdź do Vistuli na…
Kosmos na wyciągnięcie ręki w Vistuli

Kosmos na wyciągnięcie ręki w Vistuli

27 kwietnia, w godzinach od 10.00 do 18.00 w kampusie Uczelni Vistula w Warszawie przy ul. Stokłosy 3 możesz zasmakować…
Wyzwania edukacji XXI wieku okiem ekspertów

Wyzwania edukacji XXI wieku okiem ekspertów

Współczesna szkoła, uczeń i edukacja stawiają przed nauczycielem szereg wyzwań. Umiejętność poradzenia sobie w dynamicznie zmieniającym się środowisku wśród młodych…
Konkurs matematyczny Pangea w AFiB Vistula

Konkurs matematyczny Pangea w AFiB Vistula

Meridian International School oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula zapraszają nauczycieli do zgłaszania uczniów do konkursu matematycznego Pangea. Do wygrania…
Uwaga Maturzyści - wkrótce 10. edycja Akademii Europejskiej

Uwaga Maturzyści - wkrótce 10. edycja Akademi...

Uczelnia Łazarskiego zaprasza maturzystów na cykl bezpłatnych spotkań zaczynających się 27 lutego br. w ramach Akademii Europejskiej Dariusza Rosatiego. Jeśli…
VISTULA INTERNATIONAL ART & DESIGN COMPETITION

VISTULA INTERNATIONAL ART & DESIGN COMPETITIO...

Grupa Uczelni VISTULA zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w konkursie Vistula International Art & Design Competition. Można zgłaszać prace fotograficzne,…

Lokalizacja