Szczegółowy opis uczelni

AFiB Vistula zaprasza

Akademia Finansów i Biznesu Vistula to jed­na z naj­większych w Pol­sce wyższych szkół prywat­nych o międzyna­ro­dowym charak­terze. Na stu­diach licen­cjac­kich, ma­gister­skich i po­dy­plomo­wych stu­diu­je obec­nie po­nad 4 tys. stu­dentów z 38 krajów.

Aka­de­mia Fi­nansów i Biz­ne­su Vistu­la kładzie sz­czególny na­cisk na współpracę z biz­ne­sem i do­sto­so­wywanie pro­gra­mu nau­czania do potrzeb pra­codawców. Obok ka­dry pro­fesor­skiej z dużym do­rob­kiem nau­ko­wym, za­trud­nia prak­tyków z dużym doświad­cze­niem w ob­sza­rze biz­ne­su.

W ciągu 20 lat działal­ności wy­ksz­tałciła kil­ka ty­sięcy ab­sol­wentów. Wie­lu z nich pełni obec­nie kie­row­nicze stanowiska w pol­skich i międzyna­ro­dowych fir­mach.

Jesteśmy naj­większą i naj­szyb­ciej ro­z­wijającą się grupą uczel­ni wyższych w Pol­sce. Działamy od blisko dwóch de­kad. W tym cza­sie wykształci­liśmy po­nad 42 000 ab­sol­wentów. Naszą ugrun­to­waną po­zycję po­twier­dzają wy­so­kie miej­sca w ran­kin­gach.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce według rankingu uczelni wyższych „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014. AFiBV umocniła także swoją pozycję jednej z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w naszym kraju, zajmując 5. miejsce w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich.

Uczelnia została doceniona w zakresie programów studiów prowadzonych w językach obcych, liczby studentów z zagranicy, wykładowców z zagranicy oraz wielokulturowości środowiska studenckiego.

Po­nad­to uczel­nia zo­stała dwukrot­nie wyróżnio­na Medalem Eu­ro­pej­skim przy­zna­wanym przez Bu­si­ness Cen­tre Club, cer­ty­fi­ka­tem Uczel­nia Liderów 2011 oraz ty­tułem Am­basadora Pol­skiej Nau­ki.

W 2011 r. w ran­kin­gu „Per­spek­tyw” i „Rzecz­po­spo­li­tej” sz­koła zdobyła na­grodę specjalną Awans 2011 za naj­większy awans wśród placówek nie­publicz­nych, zaś w ran­kin­gu ty­god­ni­ka „Wprost” zajęła 3. miej­sce wśród uczel­ni war­szaw­skich. W 2012 r otrzymała ty­tuł Uczel­nia Ro­ku.

Uczel­nia Vistu­la kładzie również na­cisk na rozwój języko­wy, dlatego wiele kie­runków pro­wadzonych jest wyłącz­nie w języku an­giel­skim, przy wy­ko­rzystaniu in­nowacyj­nych metod nau­czania. Edu­kację językową wspo­ma­ga międzyna­ro­dowa at­mos­fera: stu­den­ci po­chodzą z 38 krajów całego świa­ta. Mają oni do dys­po­zycji prężnie działające Biu­ro Ka­rier, które po­za ofer­tami pra­cy da­je możliwość kon­sul­tacji np. z psy­chologiem biz­ne­su. Dzięki te­mu na­si stu­den­ci otrzymują so­lidną wiedzę teoretyczną po­partą zna­ko­mi­tym przy­go­to­waniem prak­tycz­nym.


Misja i historia Uczelni

Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla międzynarodowej społeczności studentów w duchu tolerancji oraz szacunku dla innych racji, przekonań i poglądów.

Realizacji tej misji sprzyjają stworzone w AFiBV warunki umożliwiające studentom zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. Profil kształcenia w Uczelni wychodzi jednocześnie naprzeciw wymogom rynku pracy i wyzwaniom ery informacji.

Głównym celem działalności Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz spełnienie oczekiwań pracodawców na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy zarówno w małej firmie, jak i w dużej, wielonarodowej korporacji.

Program nauczania oparty jest na akademickich i biznesowych doświadczeniach wykładowców. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale także znakomite przygotowanie praktyczne.

Uczelnia współpracuje z wybitnymi naukowcami z ośrodków akademickich na całym świecie, którzy zapraszani są na gościnne wykłady.


Nasze atuty - warto wiedzieć

Atuty Akademii Finansów i Biznesu Vistula to:

  • po­nad 44 tys. ab­sol­wentów
  • stu­dia licen­cjac­kie, ma­gister­skie, inżynier­skie i po­dy­plomo­we
  • stu­dia pro­wadzone w języku pol­skim i an­giel­skim
  • 15 kie­runków i po­nad 50 specjal­ności
  • międzyna­ro­dowych charak­ter stu­diów, stu­den­ci z 38 krajów
  • wy­bit­na ka­dra nau­ko­wo-dy­dak­tycz­na i prak­ty­cy biz­ne­su pro­wadzący zajęcia, m.in. prof. Krzysz­tof Rybiński - były wi­cepre­zes NBP, dr An­drzej Ole­chow­ski - były mi­nister fi­nansów i mi­nister spraw za­gra­nicz­nych,
  • wy­so­kie miej­sca w ran­kin­gach - 5 miej­sce w Ran­kin­gu Uczel­ni Nie­publicz­nych w 2014 ro­ku
  • w 2012 ro­ku uczel­nia zdobyła statu­etkę „Naj­lep­szy part­ner w biz­ne­sie"
  • współpra­ca z fir­ma­mi w ramach pro­gra­mu CO­OP - EDU łączymy edu­kację z biz­ne­sem
  • nowocze­sny kam­pus

Oferta Kształcenia

Bogata oferta studiów Akademii Finansów i Biznesu Vistula obejmuje:


studia licencjackie - link TUTAJ

studia inżynierskie - link TUTAJ

studia drugiego stopnia - link TUTAJ

studia podyplomowe, MBA - link TUTAJ

studia przez internet - link TUTAJ


Skontaktuj się z nami

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
(150 m od Stacji Metro Stokłosy)

tel. +48 22 45 72 300
tel. +48 22 45 72 400
fax +48 22 45 72 303

https://www.vistula.edu.pl/
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Dzień Otwarty w Grupie Uczelni Vistula

Nadal wahasz się i nie wiesz, jaką uczelnię i jakie studia wybrać? Pomożemy ci w tym! Przyjdź do Vistuli na…

Kosmos na wyciągnięcie ręki w Vistuli

27 kwietnia, w godzinach od 10.00 do 18.00 w kampusie Uczelni Vistula w Warszawie przy ul. Stokłosy 3 możesz zasmakować…

Wyzwania edukacji XXI wieku okiem ekspertów

Współczesna szkoła, uczeń i edukacja stawiają przed nauczycielem szereg wyzwań. Umiejętność poradzenia sobie w dynamicznie zmieniającym się środowisku wśród młodych…

Konkurs matematyczny Pangea w AFiB Vistula

Meridian International School oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula zapraszają nauczycieli do zgłaszania uczniów do konkursu matematycznego Pangea. Do wygrania…

Uwaga Maturzyści - wkrótce 10. edycja Akademi...

Uczelnia Łazarskiego zaprasza maturzystów na cykl bezpłatnych spotkań zaczynających się 27 lutego br. w ramach Akademii Europejskiej Dariusza Rosatiego. Jeśli…

VISTULA INTERNATIONAL ART & DESIGN COMPETITIO...

Grupa Uczelni VISTULA zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w konkursie Vistula International Art & Design Competition. Można zgłaszać prace fotograficzne,…

Nowe kierunki studiów podyplomowych w AFiB Vi...

Akademia Finansów i Biznesu Vistula uruchomiła nowe kierunki studiów podyplomowych. Rekrutacja na te i pozostałe kierunki studiów podyplomowych, uruchamiane od…

Prof. Longin Pastusiak: Czy źródła rzeki ucho...

Do Europy od dawna przybywali emigranci przede wszystkim w poszukiwaniu pracy, a rozwijająca się gospodarka miała zapotrzebowanie na tanią siłę…

AFiB Vistula w gronie członków EFMD

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została członkiem European Foundation for Management Development. Aktualnie AFiB Vistula prowadzi zimową rekrutację na studia…

Edukacja XXI wieku - wyzwania dla uczniów i n...

Wydział Zamiejscowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Krakowie oraz Rada Miasta Krakowa zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów i…

AFiB Vistula zaprasza na Green Economy in Pol...

Akademia Finansow i Biznesu Vistula w Warszawie zaprasza na Green Economy in Poland: Chance for the Labour Market. Konferencja odbędzie…

Poznaj sztukę Autoprezentacji z Vistulą

Dziennikarze i wykładowcy Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapraszają na letni kurs autoprezentacji. Kurs odbędzie się 17 września w godzinach…

Lokalizacja